Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

İmânı zayıf olanlar şeytana aldanırlar!..

Vehbi Tülek

Tarih: 2017-12-07 / Hit: 336

Şeytan, ölümhastasımüminin îmânını çalmak, onun imansız ölmesini sağlamak için yanına yaklaşır!..

Mûsâ bin Ahmed Tübbâî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Yemen'de, Kevni'a adı verilen bir köyde otururdu. 621 (m. 1224)’de vefât etti. Ölüm hâlleri hakkında şunları anlattı:
 
İnsanın ölümü yaklaştığında, onun hâli beşe taksim edilir: Malı vârislerine, rûhu Azrail aleyhisselâma, eti kabrindeki kurt ve böceklere, kemikleri toprağa, yaptığı iyilikler de dünyâda üzerine hakkı geçen kimselere verilmek üzere ayrılır... Vâris malı götürse, Azrail aleyhisselâm rûhu alsa, et kurtlara yem olsa, kemikler toprağa karışıp kaybolsa gerektir, imânın gitmesi, dinden tamamen ayrılış, Allahü teâlâdan uzaklık demektir. Şeytan müminin îmânını çalmak, imansız ölmesini sağlamak için yanına yaklaşır. O, hastanın baş tarafından, elinde kadeh içinde buz gibi su ile gelir. Kadehi çalkar. Mümin onun kim olduğunu bilemediğinden, bana biraz su ver der. O da, “Veririm fakat âlemlerin yaratıcısı yoktur de” der. O mümin saadet sahibi bir kişi ise, ona cevap vermez. Sonra şeytân ayak tarafına gelir. Orada su dolu kadehi çalkalar. Mümin onu tanımadığından "biraz su ver” der. O da, “Eğer Peygamberleri (aleyhimüsselâm) yalanlarsan sana su veririm” der. İmânı zayıf olan dediğini söyler ve kâfir olarak ölür, Allahü teâlâ korusun. Eğer saadet sahibi, îmânı kuvvetli ise, onun sözünü reddeder.
 
Zâhid Ebû Zekeriyyâ hazretleri vefât edeceğinde, dostları başına toplandılar. Ona Kelime-i şehâdeti söylemesi için telkinde bulundular. Fakat O, “Hayır!” deyip başını çevirdi. İkinci defa tekrar Kelime-i şehâdeti telkin ettiler. O yine, “Hayır!” dedi. Dostları şaşkın olup, içlerinden bayılanlar oldu. Üçüncü defa yine Kelime-i şehâdeti telkin ettiler, yine “Hayır!” dedi. Dostları tamamen üzüntüden perişan oldular... Aradan bir zaman geçince, Ebû Zekeriyyâ hazretleri biraz kendine gelip gözlerini açtığında, “Bana bir şey söylediniz mi?” buyurdu. Oradaki dostları üzüntü ile, kendisine Kelime-i şehâdeti telkin ettiklerini her üçünde de “Hayır!” cevâbı verdiğini söyleyince, Ebû Zekeriyyâ hazretleri buyurdu ki: “Dostlarım, o zaman şeytan elinde su dolu kadehi ile sağımdan geldi. Ben çok susamıştım, 'Îsâ Allahın oğludur dersen veririm'dedi. Ben de 'Hayır!'dedim. Ayak tarafımdan geldi yine 'Hayır!'dedim. Tekrar, 'Âlemlerin yaratıcısı yoktur de'dedi. Ben de 'Hayır!'dedim. Söylediğim 'Hayır!'kelimeleri bu sebeptendir. Ben onun dediklerini yapmayınca, şeytan kadehi yere çaldı. Öfke ile dönüp gitti. Yoksa ben sizin telkin ettiğiniz Kelime-i şehâdet için hayır demedim.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Haramdan kaçınmak farzdan önce gelir!..

Ef'âl-i mükellefîn, yâni Müslümanın yapması lâzım olan şeyler, sekizdir.     Dülgerzâde Mehmed Efendi Kanunî Sultan Süleymân devri âlimlerindendir. Asle...

Sadakası kabul olan zat...

Ulbe bin Zeyd isminde bir fakir kimse vardı. Sadaka olarak verebileceği hiçbir şeyi yoktu.   Muhibbüddîn ibn-i Neccâr hazretleri hadîs ve Şafiî mezheb...

Kusurlu Müslümana "fasık" denir...

Nefsine uyarak farzlardan birkaçını yapmayan yahut birkaç haram işleyen kimse, Müslümandır...   Şemseddîn Muhammed hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi f...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı