Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Gençlerimiz, medenî ve kültürlü kimseler olmalı

Hasan Yavaş

Tarih: 2018-01-10 / Hit: 350

Dünyada me­de­nî, kül­tür­lü ve na­mus­lu bir in­san olarak yaşamak, en büyük bahtiyarlıktır. Bunun içinher şey­den ön­ce, dü­rüst ve ça­lış­kan­ olmalıdır.
 
Genç evlatlarımıza altın öğütler -8-
Sevgili gençler!İnsanların bazısı daha çocuk iken,bazısı gençliğinin baharında ve bazısı da ihtiyarlık günlerini yaşadıktan sonra, bütün sevdiklerine veda ederek, fâni dünyadan ayrılıp gitmektedirler. Hiç kimsenin sonsuz olarak kalmadığı bu âlemden, bir gün sizler de çekip gideceksiniz. Böyle bir âkıbet hepimizinbaşına gelecektir.
Her canlı ölümü tadacaktır. Ölmemek için hiçbir çare yoktur. Çünkü, “Ecel geldi cihâne, baş ağrısı bahâne”demişlerdir. Dünya, geçici bir konak, hepimiz için bir misafirhanedir. Sonsuz hayatımız olan âhiretin tarlasıdır. Burada ne ekersen, orada onu biçersin.Sonsuz hayatımızda lâzım olacak her şey burada kazanılır. Kısa bir ömür geçirdiğimiz bu âlem, sizleri aldatmasın. İhtiyarlık günleri gelmeden gençliğin, ölüm gelmeden önce de hayatın kıymetini biliniz. İlim, amel ve ihlas sahibi olunuz...
Genç kardeşim!Dünyada me­de­nî, kül­tür­lü ve na­mus­lu bir in­san olarak yaşamak, en büyük bahtiyarlıktır. Bunun için her şey­den ön­ce, dü­rüst ve ça­lış­kan­ olmalıdır. İyi bir tah­sil yaparak ve­ya oku­ya­rak, ken­di ken­di­ni iyi ye­tiş­tir­melidir. Sö­zü, özü doğ­ru­ bir insan olmalıdır. İş­le­ri­ni, son de­re­ce dik­kat­le, ba­şın­dan so­nu­na kadar ta­kip etmeli, ge­re­kir­se, nor­mal iş sa­at­le­rin­den da­ha faz­la ça­lı­şmalıdır.Hep faydalı olan işlerle meşgul olmalıdır.
Dünyada rahat ve huzur içinde yaşamak, âhirette de cennete gitmek isteyen bir kimse, Allahü teâlânın emirlerine veyaşadığı mem­le­ke­tin ka­nun­la­rı­na son de­re­ce say­gı­lı­ olmalı, on­la­ra kar­şı gel­memeli, âmir­le­ri­ne itâ­at etmelidir. Her ba­kım­dan, iyi ah­lâ­kı ile, çev­re­si­ne ör­nek olmalıdır. İs­lâ­mi­ye­tin emir ve ya­sak­la­rı­nı iyi öğ­re­nip, on­la­ra ti­tiz­lik­le uymalıdır. Ço­cuk­la­rı­nın,imân­lı ve gü­zel ah­lâk­lı ye­tiş­me­le­ri­ne çok ehem­mi­yet ve­rmelidir.
Aziz kardeşim!İşte böyle medenî ve kültürlü olanbir kim­se­, rûhu­nun te­miz­li­ği ya­nın­da, vü­cut te­miz­li­ği­ne de çok dik­kat eder. Kul­lan­dı­ğı eş­ya­lar, yi­yip iç­tik­le­ri, evi, çev­re­si hep te­miz olur. Ay­rı­ca gü­ler­ yüz­lü, tat­lı dil­li, va­kur ve ki­bar­ kimsedir.
Va­ta­nı­nı, mil­le­ti­ni ve bay­ra­ğı­nı se­ver. Ana­sı­na, ba­ba­sı­na, ho­ca­sı­na, bü­yük­le­ri­ne kar­şı son de­re­ce say­gı­lı­dır. Her­kes­le iyi ge­çi­nir ve ken­di­si ile iyi ge­çi­ni­lir. İf­fet­li, cö­mert, iyi ni­yet­li, şef­kat­li­dir...
Böy­le olan kimseler, dün­ya­da ra­hat et­tik­le­ri gi­bi, âhi­ret­te de ra­hat ve hu­zur için­de olur­lar. Ne mutlu böyle olanlara!

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Aza şükretmeyen çoğa şükredemez"

Nimetlere şükür, din ve dünya nimetlerinin artmasına sebep olmaktadır. Nimet umumi olunca, insan bunları görmez ve nimetin kıymetini bilmez.   Edep ve nezak...

Nimete kavuşan daima hamd etmelidir...

Rabbimizin kullarına ihsan ettiği akıl nimeti olmasaydı, insanlık şerefi yok olurdu. Akıl sahiplerine ihsan edilenen büyük nimet ise, iman ile şereflenmektir. ...

İnsanlar, bitmeyen sıkıntılarından nasıl kurtulur?

Bugün insanlar, İslâmiyeti terk ettikleri için, yani Allahü teâlânın emirlerine ve yasaklarına uymadıkları için dünyada bereket kalmadı.   Edep ve nezaket m...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı