Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Hasan Çavuş'a anasından.

Fahrettin Tacar

Tarih: 2018-01-07 / Hit: 382Allahü teâlânın emirlerini büyük bilmek ve O'nun yarattıklarına acımak lâzımdır.
Hadîsi şerîf

Almayı, vermekten daha tatlı gören, evliya olamaz.
Ebû Medyeni Mağribî “Rahmetullahi aleyh”

 

Güzel ahlaklı olmanın alametleri
Yumuşaklık, kızmamak, öfkesine hâkim olmak, kimseyi incitmemek, kalp kırmamak, affedici olmak, tatlı dilli ve güler yüzlü olmak; güzel ahlaklı olmanın alametlerindendir...
İyi bir Müslüman olmak için güzel ahlak sahibi olmalıdır. Güzel ahlaklı olmanın alametleri vardır: Yumuşaklık, kızmamak, öfkesine hakim olmak, kimseyi incitmemek, kalp kırmamak, affedici olmak, tatlı dilli ve güler yüzlü olmak bunlardandır. Bunlar, aile ve iş hayatımızda, insanlarla olan münasebetlerimizde son derece önemlidir. Bu özelliklere sahip olan kimselerin bulunduğu yerde sevgi, saygı, huzur, mutluluk, bereket, verimlilik ve başarı olur.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kendisine yumuşaklık verilen kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir.)
Resulullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Hazreti Âişe'ye “radıyallahü teâlâ anhâ” (Yumuşaklık insanı süsler. Çirkinliği giderir) buyurdu.
(İnsan, yumuşaklığı, tatlı dili sebebiyle gündüzleri oruç tutanların ve gece namaz kılanların derecelerine kavuşur.)
http://www.saadetgunesi.com/icerik/10035/guzel-ahlakli-olmanin-alametleri.html

 

ŞİİR
HASAN ÇAVUŞ’A ANASINDAN

Türkiye Takvimi-07 Ocak 2018

Oğ­lum Ha­san! Üç ay­dır mek­tu­bu­nu al­ma­dım,
Ge­ce, gün­düz ha­yır du­ânız­dan ge­ri kal­ma­dım.
Sen on­ba­şı ol­muş idin, Ak­şe­hir’den gi­der­ken,
“Ça­vuş ol­dum.” di­ye yaz­dın ta­bur cen­ge gi­der­ken.
Za­fer için her cen­gi­ne ye­di ha­tim ada­dım,
Al­lah ko­rur oca­ğım­da sen­sin, ko­lum ka­na­dım.
Ya­ra­da­nım sa­na na­sip et­miş ise şe­hâ­det
Odur kul­luk Hak­ka, va­tan, mil­let için ne dev­let.
İmâm de­di; “Dob­ri­ce’de ulu şan­lı cenk ol­muş,
Düş­man­la­rın si­per­le­ri baş­tan ba­şa leş dol­muş.
De­re­ler­den, te­pe­ler­den sel­ler gi­bi kan ak­mış,
Kor­kak düş­man, ge­ri kaç­mış, top­la­rı­nı bı­rak­mış.”
Sen o kan­lı de­re­ler­den top­la­dı­ğın sün­bü­lü,
Yol­la tak­sın ya­vuk­lu­na ziy­net bul­sun kâ­kü­lü.
Ge­çen ge­ce ben bu cen­gin rü­yâ­sı­nı gör­müş­tüm,
Se­vin­cim­den ağ­la­ya­rak ha­yır di­ye yor­muş­tum.
Plev­ne’de ya­tan şe­hit ba­ban eve gel­miş­ti,
“Ha­san ga­zi ol­du.”di­ye ba­na müj­de ver­miş­ti.
Son­ra gör­düm sağ elin­de yük­sel­miş­ti bir bay­rak,
Din has­mı­nın kalası­na di­kil­miş­ti o san­cak.
O san­cak ki, Os­man­cı­ğın şan­lı nâ­mus göm­le­ği,
Ca­na min­net bi­lin anın uğu­run­da öl­me­ği.
Sen dü­şün­me, mil­let bi­ze ca­nı gi­bi ba­kı­yor,
Bol­luk şü­kür zad zâ­hi­re her ta­raf­tan akı­yor.
Eğer: “Köy­de ölen ka­lan var ­mı?”di­ye so­rar­san,
Ko­nu-kom­şu, eşi-dos­tu ha­tır­la­yıp anar­san,
Muh­tar­gi­lin Ah­med şehit ol­muş, ha­ber gel­di dün,
Şen­lik ol­du, mev­lüd ol­du, dü­ğün ol­du bü­tün gün.
Köy gi­yin­di ku­şan­dı hep na­maz­gâ­ha git­ti­ler,
O şe­hi­din Rah­me­tul­lah du­âsı­nı et­ti­ler.
Ye­ri bel­li ol­mak için me­za­rı­nı kaz­dı­lar,
Bir taş di­kip:”Ah­med şehit ol­du.” di­ye yaz­dı­lar.
Kur­ban ke­sip hatm-i şe­rif in­di­ril­di hep ona,
Gön­de­ril­di onun gök­te uçan şan­lı rûhu­na.
Yah­ya Ke­mal Be­yat­lı

 

MAKALE
EZANA HÜRMET

Türkiye Takvimi-08 Ocak 2018

... Ekranlarda gözünüze ilişti mi bilmiyorum.
Kadıköy’de toplanan kalabalık bir grup, yatsı namazı saatinde câminin önünde toplanıyor. Ezanın sesini duydukları andan itibaren pis ağızlarından çıkan hezeyanlar ve yuhalamalar ortalığa veba gibi yayılıyor.
Büyüklerimiz; “Ezandan rahatsız olan sadece şeytandır.” derdi. O rahatsızlığın iğrenç melodisini lânetlenmenin ötesine geçen bu sapkın güruhun ağız protestosuyla öğrenmiş olduk nihayet... Fussilet Sûresi’nde, Allah ve Peygamber düşmanı Mekkeli Müşrikler’in; “Kur’ân’ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki bastırırsınız!” dediklerinden bahsedilir. Kadıköy’deki şehir iblisleri bu eylemin birebir aynısını yaparak kimin yolundan gittiklerini göstermiş bulundular.
* * * * *
Gençler!.. Öncelikle, Üstad Necip Fazıl’ın;
Deden bile söndürememiş İslâmın nurunu,
Sen mi söndüreceksin ey Ebû Cehil’in torunu!
Dizelerini sizlere ithaf ettiğimi bilmenizi isterim.
Sonra da bir uyarıda bulunmak isterim.
Dikkatle takip ederseniz, köpeklerin minarelerden yükselen ezana uluyarak eşlik ettiğine şahit olacaksınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü, tanrı değil ama “Allah uludur!” Öyle uludur ki, ezan vaktinde sizin gibi iki ayaklı köpekleri bile ulutur!..
Süleyman Özışık 24.04.2017

 

GÜNÜN TARİHİ
YAŞAR DOĞU

Türkiye Takvimi-08 Ocak 2018

Türk gü­re­şi­nin en bü­yük şam­pi­yon­la­rın­dan Ya­şar Do­ğu, 8 Ocak 1961’de kalp kri­zi geçirerek An­ka­ra’da ve­fât et­miş­tir. 1915 yı­lın­da Sam­sun’un Ka­vak il­çe­si­nin Kar­lı kö­yün­de do­ğdu. Ya­şar Do­ğu, gü­re­şe 16 ya­şın­da baş­la­dı. 1940’da Bal­kan, 1946, 1947, 1949’da Av­ru­pa, 1948’de Olim­pi­yat ve 1951’de de dün­ya şam­pi­yon­luk­la­rı­nı ka­za­ndı. Yap­tı­ğı 47 mil­lî ma­çın 33’ünü tuş­la ol­mak üze­re 46’sı­nı ka­zan­dı. Sade­ce 1939’da sa­yıyla bir ye­nil­gi­si var­dır. Ya­şar Do­ğu’nun ne yurt için­de, ne de yurt dı­şın­da yap­tı­ğı gü­reş­ler­de, sır­tı hiç ye­re gel­me­miş­ti. Beş vakit namazını de­vam­lı kıl­dı­ğı gi­bi, her gü­reş­ten ev­vel de 2 re­kât nâ­fi­le na­maz kı­lar­dı. Dış dev­let­le­re gi­der­ken Eyüp Sul­tan gi­bi yer­le­ri ziyâret et­mek âde­tiy­di.

 

  

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Damat böyle seçilmeli

Ölümü hatırlamak, insanı günah işlemekten korur ve ahirete zararlı olan şeylerden sakınmaya sebep olur. Hadîs-i şerîf Dünya, ahiretin tarlasıdır. ...

Peygamberimizin bazı duaları

  İnsanlar içinde, kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde de anasıdır. Hadîs-i şerîf Cennet hanımlarının en üstünü; Hazret-i Hati...

İlmihâlin önemi

  İhlâs; bütün işleri, insanlara yaranmak için değil, Allahü teâlânın rızası için yapmaktır. Ali Sincârî “Rahmetullahi aleyh” SOHBET.............. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı