Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Gökten gelen sofra

Fahrettin Tacar

Tarih: 2018-01-10 / Hit: 440


Aranızda selâmı yaygınlaştırın ki; birbirinizi sevesiniz!
Hadîsi şerîf

Beş vakit farz namazdan sonra yapılan duâ kabul olur.
Hadîsi şerîf

Başkasından sana söz getiren, senden deona götürür.
Hasan-ı Basrî “Rahmetullahi aleyh”

 

Genç evlâtlarımıza altın öğütler...
Sevgili Gençler!
Sizler, bu milletin ve bu devletin geleceğinin tek ümidisiniz. Bu ülkenin, en kıymetli varlığı sizlersiniz. Sizler bozulursanız, millî ve manevî değerlerinizi kaybederseniz, ilim ve güzel ahlâk ile mücehhez/süslenmiş bir vatandaş olarak yetişmezseniz istikbâlimiz karanlıktır. Gençliği olmayan bir davanın, geleceği de yoktur.
Ey genç kardeşim!
Her yaptığın işin, en mükemmelini ve en iyisini yapmalısın. Sen (Çalışkan olan, Allahın sevgilisidir) diyen bir Peygamberin ümmetisin! Bu yolda, senin ilk büyük düşmanın tembelliktir. Tembelliğin adı havâiliktir, bir adı gevşeklik, bir adı uyuşukluk, keyfine düşkünlüktür. Sakın, bu günün işini yarına bırakma. Derslerine çalışmak ve imtihanlara hazırlanmak için son günü bekleme. Çalışmak için müsait yer ve zaman arama.
Ey temiz gençler!
Dinsiz ve ahlâksız kimseleri asla arkadaşlar edinmeyiniz. Bütün fenâlıkların başı, kötü arkadaştır. Asil ve temiz aile çocuklarından dostlar ve arkadaşlar seçiniz....
...İslâmın en büyük düşmanı, Yahudilerle İngilizlerdir.Müslümanları bölmek ve parçalamak için(Şiîlik)ve(Vehhâbîlik)fitnesini bunlar ortaya çıkarmışlardır. Mazlum ve mağdurları koruyan Osmanlı Devletini ortadan kaldıraniç ve dış düşmanlarımız, bugün de Amerika ve bütün Batı dünyası ile iş birliği yaparak, yineMüslümanları bölerek, içi boş, ibadet şuuru bulunmayan, namaz kılmayan, haram ve helal ölçüsü olmayan, sadece sözde Müslüman tipi oluşturmak istiyorlar.(Ilımlı İslâm)adı verdikleri, peygamberi, âlimi ve evliyası olmayan bir din türetmek istiyorlar. Sakın bunlara kanmayın.
http://www.saadetgunesi.com/icerik/10245/gencligi-olmayan-bir-davanin-gelecegi-yoktur.html

 

MANZUM MENKIBE
GÖKTEN GELEN SOFRA

Türkiye Takvimi-11 Ocak 2018

İb­ra­him Hav­vas var­dı, ev­li­yâ­yı ki­râm­dan,
Ağ­lar­dı göz­ya­şıy­le, hep Al­lah kor­ku­sun­dan.

Bir gün bir yol­cu­lu­ğa, çık­ma­ya ka­rar ver­di,
Bir ra­hip ken­di­si­ne, ge­le­rek şöy­le de­di:

(Duy­dum ki fa­lan za­man, yo­la gi­de­cek­si­niz
Be­ni yol ar­ka­da­şı, ka­bul eder mi­si­niz?)

(Olur) bu­yur­du ona, çık­tı­lar son­ra yo­la,
Bir ağa­cın al­tın­da, ver­di­ler bi­raz mo­la.

Ra­hip de­di: (Acık­tık, şim­di ne ya­pa­ca­ğız?
Aç­lık­tan yü­rü­me­ye, kal­ma­dı tâ­ka­tı­mız.

Sen der­din ki Rab­bi­miz, ke­fil­dir rı­zık­la­ra,
Duâ et, bi­raz ye­mek, gön­der­sin bu kul­la­ra.)

(Pe­ki) de­di ve he­men, kal­dır­dı el­le­ri­ni:
(Yâ Rab­bî, mah­cup et­me, bu­nun ya­nın­da be­ni!)

O an­da in­di gök­ten, sof­ra ile ye­mek­ler,
Be­râ­ber­ce yi­ye­rek, yo­la de­vam et­ti­ler.

Ak­şam vak­ti olun­ca, acık­tı iki­si de,
Bu­yur­du: (Ye­mek için, sen duâ et şim­di de!)

Râ­hip dur­du, dü­şün­dü, bi­raz ken­di ken­di­ne,
O an­da, gök­yü­zün­den, bir sof­ra in­di yi­ne.

İb­ra­him Hav­vas ona, sor­du me­râk ede­rek:
(Na­sıl duâ et­tin ki, gel­di bi­ze bu ye­mek?)

Râ­hip de­di: (Efen­dim, müj­de ve­re­yim si­ze,
Şu an­da ben de gir­dim, mü­bâ­rek di­ni­mi­ze.)

 

 

GÜNÜN TARİHİ
MEKKE’NİN FETHİ

Türkiye Takvimi-11 Ocak 2018

Pey­gam­ber efen­di­miz, Me­di­ne’den Ramazanı şerîfin 10. Pazartesi günü 12.000 ki­şi­lik kahraman bir or­du ile (1 Ocak 630) günü yola çıktı. Har­p et­me­den Mek­kei Mü­ker­re­me’yi hicretin 8. senesinde Ramazanı şerîfin 20. Perşembe günü (11 Ocak) tes­lim al­dı. Düş­man­la­rı­na da; “Si­zin hiç­bi­ri­ni­zi sor­gu­ya çe­ke­cek de­ği­lim. Gi­di­niz, he­pi­niz ser­best­si­niz!” bu­yur­du. Kâ­be­ put­lar­dan te­miz­len­di ve Haz­reti Bi­lâl, Kâ­be’de ilk ezanı oku­du. Müs­lü­man­lar; önceden göç ede­rek ay­rıl­dık­la­rı Mek­ke, Kâ­be ve va­tan­la­rı­na, böy­le­ce ye­ni­den ka­vuş­muş ol­du­lar.

 

BİLİYOR MUSUNUZ
EN İLGİNÇ BİLGİLER

Türkiye Takvimi-10 Ocak 2018

* Albert Einstein 9 yaşına kadar düzgün konuşamamıştı.
* ABD’de her saat 40 kişi kanserden hayatını kaybediyor.
* Atların insanlardan 18 tane fazla kemiği vardır.
* Ayı inlerinin girişleri her zaman kuzeye bakar.
* Bir devekuşunun gözü beyninden büyüktür.
* 18 Şubat 1979 yılında Sahra Çölü’ne son kar yağmıştı.
* Bir karınca kendi ağırlığının 50 katı ağırlığı kaldırabilir.
* Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır.
* Okyanusun en derin yerine atılan bir topun, dibe inmesi 1 saatten fazla sürer.
* Bugüne kadar en büyük dalga, 1971’de Japonya’nın İshigaki Adası’nda 85 m’ye ulaşmıştır.
* Bukalemunların dilleri, vücutlarından iki kat daha uzundur.
* Dünyada insan başına düşen karınca sayısı bir milyondur.
* İnciler sirke içinde erir.
* Bambu bitkisi, günde 90 cm kadar uzar.
* Eyfel Kulesi’nde 1792 adet basamak vardır.
* Rusya ve Amerikanın birbirlerine uzaklıkları 4 km`den azdır.
* Gözleri açık tutarak hapşırmak imkânsızdır.
* Hapşırıldığı zaman, kalp de dâhil bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur.
* Hawai alfabesinde sadece 12 harf vardır.
* Hindistan’daki yıllık doğum sayısı, Avustralya’nın toplam nüfusundan fazladır.
* İngiltere’deki bütün kuğular kraliçenin malıdır.
* İnsanın en güçlü kası dildir.
* Kadınlar erkeklere oranla iki kat fazla göz kırpar.
* Kangurular geri geri yürüyemezler.
* Kereviz yerken harcanan kalori, içindeki kaloriden fazladır.İmâm-ı a’zam Haz­ret­le­ri­ne gö­re ikin­di vak­ti­nin, İstanbul için gir­iş saatleri

Ocak Şub. Mart Nis. May. Haz.Gün Tem. Ağu. Eyl. Eki. Kas. Ara.

16:17 16:51 17:22 17:49 18:08 18:25 1 18:33 18:24 17:54 17:12 16:30 16:07
16:18 16:52 17:23 17:49 18:09 18:25 2 18:33 18:23 17:52 17:11 16:29 16:07
16:19 16:53 17:24 17:50 18:09 18:26 3 18:33 18:22 17:51 17:09 16:27 16:07
16:19 16:54 17:25 17:51 18:10 18:26 4 18:33 18:22 17:50 17:08 16:26 16:06
16:20 16:56 17:26 17:51 18:11 18:27 5 18:33 18:21 17:48 17:06 16:25 16:06
16:21 16:57 17:27 17:52 18:11 18:27 6 18:33 18:20 17:47 17:05 16:24 16:06
16:22 16:58 17:28 17:53 18:12 18:28 7 18:33 18:19 17:46 17:03 16:23 16:06
16:23 16:59 17:29 17:53 18:12 18:28 8 18:33 18:19 17:45 17:02 16:22 16:06
16:24 17:00 17:30 17:54 18:13 18:28 9 18:33 18:18 17:43 17:00 16:21 16:06
16:25 17:01 17:31 17:55 18:13 18:29 10 18:33 18:17 17:42 16:59 16:20 16:06
16:26 17:03 17:32 17:55 18:14 18:29 11 18:33 18:16 17:41 16:57 16:19 16:06
16:27 17:04 17:33 17:56 18:15 18:29 12 18:32 18:15 17:39 16:56 16:18 16:06
16:28 17:05 17:33 17:57 18:15 18:30 13 18:32 18:14 17:38 16:55 16:17 16:07
16:30 17:06 17:34 17:57 18:16 18:30 14 18:32 18:13 17:36 16:53 16:17 16:07
16:31 17:07 17:35 17:58 18:16 18:30 15 18:32 18:12 17:35 16:52 16:16 16:07
16:32 17:08 17:36 17:59 18:17 18:31 16 18:31 18:11 17:34 16:50 16:15 16:07
16:33 17:09 17:37 17:59 18:17 18:31 17 18:31 18:10 17:32 16:49 16:14 16:08
16:34 17:11 17:38 18:00 18:18 18:31 18 18:31 18:09 17:31 16:48 16:13 16:08
16:35 17:12 17:39 18:01 18:19 18:32 19 18:30 18:08 17:29 16:46 16:13 16:08
16:36 17:13 17:39 18:01 18:19 18:32 20 18:30 18:07 17:28 16:45 16:12 16:09
16:38 17:14 17:40 18:02 18:20 18:32 21 18:30 18:06 17:26 16:44 16:11 16:09
16:39 17:15 17:41 18:03 18:20 18:32 22 18:29 18:05 17:25 16:42 16:11 16:10
16:40 17:16 17:42 18:03 18:21 18:32 23 18:29 18:04 17:24 16:41 16:10 16:10
16:41 17:17 17:43 18:04 18:21 18:33 24 18:28 18:03 17:22 16:40 16:10 16:11
16:42 17:18 17:43 18:05 18:22 18:33 25 18:28 18:02 17:21 16:38 16:09 16:11
16:44 17:19 17:44 18:05 18:22 18:33 26 18:27 18:01 17:19 16:37 16:09 16:12
16:45 17:20 17:45 18:06 18:23 18:33 27 18:27 18:00 17:18 16:36 16:08 16:13
16:46 17:21 17:46 18:06 18:23 18:33 28 18:26 17:58 17:16 16:35 16:08 16:13
16:47 17:46 18:07 18:24 18:33 29 18:26 17:57 17:15 16:33 16:08 16:14
16:48 17:47 18:08 18:24 18:33 30 18:25 17:56 17:13 16:32 16:07 16:15
16:50 17:48 18:25 31 18:24 17:55

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Damat böyle seçilmeli

Ölümü hatırlamak, insanı günah işlemekten korur ve ahirete zararlı olan şeylerden sakınmaya sebep olur. Hadîs-i şerîf Dünya, ahiretin tarlasıdır. ...

Peygamberimizin bazı duaları

  İnsanlar içinde, kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde de anasıdır. Hadîs-i şerîf Cennet hanımlarının en üstünü; Hazret-i Hati...

İlmihâlin önemi

  İhlâs; bütün işleri, insanlara yaranmak için değil, Allahü teâlânın rızası için yapmaktır. Ali Sincârî “Rahmetullahi aleyh” SOHBET.............. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı