Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Seâdet-i Ebediyye

Fahrettin Tacar

Tarih: 2018-05-18 / Hit: 239

 

SOHBET................ SEÂDET-İ EBEDİYYE

Tam İl­mi­hâl Seâdet-i Ebe­diy­ye kitabı, cilt­li ve 1248 say­fa olup, 3 kı­sım­dan mey­da­na gel­miş­tir:
I. Kı­sım­da; İslâm dini­ne na­sıl ina­nı­la­ca­ğı, ehl-i sün­net itika­dı, İslâm dini­ne iftira eden­le­re ce­vap­lar, Kur’ân-ı ke­rîm ve tefsir­ler, Kur’ân-ı ke­rîm­de­ki ilim­le­rin sı­nıf­lan­dı­rıl­ma­sı, na­ma­zın ehem­miy­e­ti, farz­la­rı, ab­dest, gu­sül, na­maz ile il­gi­li bü­tün hu­sus­lar, ka­zâ na­maz­la­rı, Cuma ve bay­ram na­maz­la­rı, ze­kât, ra­ma­zan oru­cu, sa­da­ka-i fıtr, ye­min ve ye­min keffâreti, a­dak, kur­ban kes­mek, hac, mübârek ge­ce­ler, hic­rî ve milâdî se­ne­le­rin bir­bi­ri­ne çev­ril­me­le­ri, se­lâm­laş­mak, Mu­ham­med aley­his­se­lâ­mın hayatı, ah­lâ­kı, an­ne, ba­ba ve de­de­le­ri­nin mü­min olu­şu...
II. Kı­sım­da; Îmân, akıl, kazâ-ka­der, tefsir ve ha­dîs ki­tap­la­rı, ha­dîs âlim­le­ri, Al­la­hü te­âlâ­nın isim­le­ri, mez­hep, fı­kıh, İmâm-ı a’zam “rah­me­tul­la­hi te­âlâ aleyh” haz­ret­le­ri, Veh­hâ­bî­le­re ehl-i sün­ne­tin cevabı, evliyâ rûh­la­rın­dan fay­da­lan­ma, bo­zuk din­ler, hu­rû­fî­lik, sos­ya­lizm ve sos­yal adalet, İs­lâ­miy­et­te ni­kâh, ta­lâk, süt kar­deş­lik, na­fa­ka, kom­şu hak­kı, helâl ve haram­lar, is­raf ve fâ­iz, fen bil­gi­le­ri, te­vek­kül, mü­zik ve te­gan­nî, cin hak­kın­da bil­gi, bir Müs­lü­man ba­ba­nın kı­zı­na nasihat­la­rı, mû­ci­ze, kerâmet, fi­râ­set, is­tid­rac...
III. Kı­sım­da; İs­lâ­miy­et­te ticaret, bey ve şi­râ, alışveriş­te mu­hay­yer­lik, bâ­tıl, fâ­sid ve mek­ruh sa­tış­lar, ticaret­te adalet ve ih­ti­kâr, ih­san, ban­ka ve fâ­iz, şir­ket­ler, ceza­lar, ölüm ve ölü­me ha­zır­lık, mey­yi­te hiz­met­ler, fe­râ­iz, mey­yit için ıs­kât...
Ay­rı­ca ko­nu­lar ara­sın­da, İmâm-ı Rabbanî “rah­me­tul­la­hi te­âlâ aleyh” haz­ret­le­ri­nin ve oğ­lu Mu­ham­med Mâsum “kud­di­se sir­ruh” haz­ret­le­ri­nin Mek­tû­bât ki­tap­la­rın­dan mek­tup­lar mev­cut­tur.
Son bö­lüm­de; 1020 zatın hâl ter­cü­me­si yer al­mak­ta­dır. Ki­ta­bın son bö­lü­mün­de; meşhur insanların, ki­tap­la­rın ve mev­zû­la­rın fih­rist­le­ri ay­rı ay­rı mev­cut­tur. 1000’e ya­kın eser­den uzun bir za­man­da ha­zır­la­nan bu nâ­dide eser­de; in­sa­nı saadete ka­vuş­tu­ra­cak bü­tün hu­sus­lar yer al­mak­ta­dır.

Ad­res: Hakikat Ki­ta­be­vi, Darüşşefeka Cad. No: 53/A P. K. 35 34083
Fa­tih-İS­TAN­BUL Tel: (0 212) 532 58 43 Faks: (0 212) 523 36 93
İn­ter­net: http://www.ha­ki­kat­ki­ta­be­vi.net E-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com

 

İçerik

 

 

 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Robert koleji ve ermeniler

  TARİH............. ROBERT KOLEJİ VE ERMENİLER Türkiye Takvimi - 28 Eylül 2018 Bi­zim Ame­ri­ka­lı­lar­la ilk ta­nış­ma­mız 1797 yı­lın­da İz­mir lim...

Ana babaya hizmet

  SOHBET.............. ANA - BABAYA HİZMET Türkiye Takvimi - 26 Eylül 2018 Ana-ba­ba­ya iyi­lik et­mek, on­la­rı za­rar­dan ve sı­kın­tı­dan ko­ru­...

Türkiye Gazetesi

  Dağları yerinde duruyor görüyorsun. Halbuki bunlar, bulut gibi hareket etmektedir. (Neml sûresi: 88) Fitne uykudadır. Onu uyandırana Allahü teâlâ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı