Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Büyük hadîs âlimlerinden bazıları

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-07-10 / Hit: 79

Şüphe yok ki, büyük hadîs âlimleri deyince, başta "Kütüb-i sitte" denilen 6 muteber hadîs kitâbının müellifleri akla gelir.
 
Büyük hadîs âlimleri;İmâm-ı Buhârî, İmâm Müslim, İmâm Ebû Dâvûd, İmâm-ı Tirmizî, İmâm-ı Nesâî, İmâm İbn-i Mâce'dir (rahmetullahi aleyhim ecmaîn).Fakat bazı âlimler, 6. kitap olanSünen-i İbn-i Mâce'nin yerine,İmâm-ı Dârimî'ninSünen'ini, diğer bazı ilim adamları ise, onun yerineİmâm Mâlik'inMuvatta'ını zikrederler.
"Kütüb-i Tis'a"denilen 9 kitâp ise, yukarıda sayılan 6 kitâba ilâveten,3 kitapdaha eklenmek sûretiyle meydâna gelmektedir. Buradaed-Dârimî'nin es-Sünen'i, İmâm Mâlik'in el-Muvatta'ı, İmâm Ahmed İbn-i Hanbel'in el-Müsned'imezkûrdur...
Kıymetli hadîs-i şerîf kitapları yazmış olan âlimler pek çoktur. Bunların hepsini burada zikretmek mümkün değildir; fakat"zikr-i cüz' irâde-i kül=parçayı zikredip bütünü kasdetme"kaidesi gereğince bazılarını zikredebiliriz.
Bizburada, kitaplardan hareketle bazı hadîs âlimlerini zikretmeye çalışalım:
"el-Kütübü's-selâse (3 kitap)": 1-İmâm-ı Buhârî ve İmâm Müslim'in el-Câmiu's-Sahîh'leri ile İmâm Mâlik'in el-Muvatta'ı veya2-İmâm Ebû Dâvûd, İmâm-ı Tirmizî, İmâm-ı Nesâî'nin es-Sünen'leri.
"el-Kütübü'l-erbaa (4 kitap)":İmâm Ebû Dâvûd, İmâm-ı Tirmizî, İmâm-ı Nesâî ve İmâm İbn-i Mâce'nin es-Sünen'leri [Şîa'nın da, bunlardan farklı, 4 hadîs kitâbı vardır.]
"el-Kütübü'l-hamse (5 kitap)":İmâm-ı Buhârî ve İmâm Müslim'in el-Câmiu's-Sahîh'leri ile İmâm Ebû Dâvûd, İmâm-ı Tirmizî, İmâm-ı Nesâî'nin es-Sünen'leri.
"el-Kütübü's-sitte (6 kitap)": [Âlimlerin ekserîsine göre]İmâm-ı Buhârî ve İmâm Müslim'in el-Câmiu's-Sahîh'leri ile İmâm Ebû Dâvûd, İmâm-ı Tirmizî, İmâm-ı Nesâî ve İbn-i Mâce'nin es-Sünen'leri.
[Burada, Kuzey Afrikalı/Mağripli âlimler, ayrıca Razîn el-Abderî, İbnü'l-Esîr el-Cezerî ve diğer bazı âlimler,Sünen-i İbn-i Mâce yerine, İmâm Mâlik'in el-Muvatta'ını zikretmişlerdir.]
"el-Kütübü's-seb'a (7 kitap)":İmâm-ı Buhârî ve İmâm Müslim'in el-Câmiu's-Sahîh'leri ile İmâm Ebû Dâvûd, İmâm-ı Tirmizî, İmâm-ı Nesâî ve İbn-i Mâce'nin es-Sünen'leri ve bir de İmâm ed-Dârimî'nin es-Sünen'i.
[Diğer bazı âlimler, burada,İmâm ed-Dârimî'nin es-Sünen'i yerine, İmâm Mâlik'in el-Muvatta'ını zikretmişlerdir.]
"el-Kütübü't-tis'a (9 kitap)":İmâm-ı Buhârî ve İmâm Müslim'in el-Câmiu's-Sahîh'leri ile İmâm Ebû Dâvûd, İmâm-ı Tirmizî, İmâm-ı Nesâî, İbn-i Mâce ve İmâm ed-Dârimî'nin es-Sünen'leri, İmâm Mâlik'in el-Muvatta'ı ve İmâm Ahmed İbn-i Hanbel'in el-Müsned'i.
"el-Kütübü'l-aşere (10 kitap)":İmâm-ı Buhârî ve İmâm Müslim'in el-Câmiu's-Sahîh'leri ile İmâm Ebû Dâvûd, İmâm-ı Tirmizî, İmâm-ı Nesâî, İbn-i Mâce'nin es-Sünen'leri, İmâm Mâlik'in el-Muvatta'ı, İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe, İmâm-ı Şâfiî ve İmâm Ahmed İbn-i Hanbel'in el-Müsned'leri.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Nasıl yaşarsak öyle ölürüz...

Zaman, Allahü teâlânın bizlere lütfettiği en büyük sermâyedir.Dünyâ ve âhiret saâdetini kazanmak, bu sınırlı zamanı iyi kullanmaya bağlıdır.   Bu dünya, bir...

Hesabı verilebilir bir hayat sürmenin önemi

Her insan, ömrünü, İlâhî irâde istikâmetinde geçirmekle mükelleftir. Dünyâ ve âhiret saâdetini kazanmak, bu mahdut zamanı iyi kullanmaya bağlıdır.   Allahü ...

Hicrî-kamerî sene başı...

Hicrî takvîmin başlangıcı, Peygamber EfendimizMuhammed aleyhisselâmın Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye hicretidir.     Bilindiği gibi, zamanı...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı