Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Komşu haklarına dair...

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-10-16 / Hit: 49

“Namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren, fakat dili ile komşularını inciten nice kimseler vardır ki, gidecekleri yer Cehennemdir.”
 
Dünkü makâlemizde, bir nebze komşuluktan ve komşu haklarından bahsettik; bugün de, aynı konuda birkaç kelime daha yazmak istiyoruz.
Peygamber Efendimiz, hadîs-i şerîflerinde buyurdu ki:
“Allaha ve âhırete inanan, komşusunu incitmesin!”[Buhârî]
“Komşusu, kötülüğünden emîn olmayan kimse,[kâmil]mümin değildir.”[Buhârî]
“Allah’a yemîn ederim ki, bir kimse, kendisi için sevdiği, istediği şeyi, komşusuveya arkadaşı için de sevmedikçe, istemedikçe [kâmil manâda] îmân etmiş olmaz.”[Müslim]
“Kendisinin iyi mi, kötü mü olduğunu anlamak isteyen kimse, sâlih komşularının, kendisi hakkında ne dediklerini öğrensin! 'İyi'diyorlarsa, Allah indinde iyi olduğunu anlasın!”[İbn-i Mâce]
“Allah ve Resûlünü seven, onların da kendisini sevmelerini isteyen, konuşunca doğru söylesin, emânete riâyet etsin ve komşusu ile iyi geçinsin!”[Beyhekî]
“Namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren, fakat dili ile komşularını inciten nice kimseler vardır ki, gidecekleri yer Cehennemdir.”[Hâkim]
Yine hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Komşusu aç iken, tok olan [kâmil] mümin değildir.”[Taberânî]
“Allah indinde komşuların iyisi, komşularına faydalı olandır.”[Hâkim]
“Evinizde pişen yemekten komşunuzun hakkını verin.”[Şir’atü’l-İslâm]
“Sıkıntıya düşen komşusuna yardım edene, sıkıntısını giderene, kıyâmette en kıymetli elbiseler giydirilir.”[Şir’atü’l-İslâm]
Müslümanın, komşusuna herhangi bir zararı dokunmaz; hattâ onun sıkıntılarına da katlanır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
“Kötü komşunun eziyetlerine ölünceye kadar sabredeni Allah sever.”[Hâkim]
İyi komşu, sadece komşularına zarar vermeyen kişi değil, onlardan gelecek zararlara ve sıkıntılara da katlanan kimsedir. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Mâlına veya çoluk-çocuğuna zarar verir korkusu ile komşusuna kapısını kapatan, onunla görüşmeyi kesen,[hakîkî]mümin değildir.”[Harâitî]
“Komşunun köpeğini döven, sâhibini incitmiş olur.”[İ. Gazâlî]
“Kötü komşu, gördüğü iyiliği gizler, kötülüğü de yayar.”[Taberânî]
Komşuya hürmet, onunla iyi geçinmektir. Onu incitecek söz ve hareketlerde bulunmamaktır. Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki:
“Zimmî[gayr-i müslim]komşunun bir hakkı, Müslüman komşunun iki hakkı, akrabâ olan komşunun da üç hakkı vardır."[Bezzâr]
Yukarıda söylediklerimize ilâveten, şunu da ifâde edelim ki;komşuyu memnûn etmek, ona faydalı olmak hayırlı insan olma alâmetidir.Bir Müslümânın, kendi mâlını, cânını ve nâmûsunu koruduğu gibi, komşusunun mâlını, cânını, iffet ve nâmûsunu da öylece koruması, onların haklarına da riâyet etmesi lâzımdır.
Bu, ferd ve âilelerde böyle olduğu gibi, ülke ve devletlerde de böyle olmalıdır. Komşu ülkelerin de birbirleriyle iyi geçinmeleri lâzımdır.Hattâ, globalleşmenin (küreselleşmenin) savunulduğu günümüzde, sâdece yakın komşuların değil, uzak komşuların da birbirleriyle iyi geçinmeleri gerekir.“İnsan Hakları”ndan bahseden belgelerde de bunlar vurgulanmaktadır.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Salât" sadece "dua" değildir

Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:"Şefâatime en lâyık olanlar, bana en çok salevât okuyanlardır."   Dünkü makalemizde...

"Salât" kelimesinin manaları

"Allahve melekleri Peygamberesalât ederler. Ey müminler! Siz de O'na salât u selâm ediniz/getiriniz."(Ahzâb sûresi, 56)   "el-Mu'cemü'l-Müfeh...

Kâinatın mükemmelliği...

"Âlemlerin hepsinde bulunan her şeyinâlem-i misâlde bir sûreti, bir görünüşü vardır. Akla, hayâle gelen şeylerin, mânâların bu âlemde bir sûreti, görünüşü vard...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı