Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Peygamberlere iman etmek "Âmentü"nün esaslarındandır

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2016-05-17 / Hit: 997

Peygamberlik; çalışmakla, açlık, sıkıntı çekmekle ve çok ibâdet yapmakla ele geçmez. Yalnız Allahü teâlânın ihsânıyla, lutfuyla, seçmesiyle olur.

 
 
Bütün kâinâtı, canlı-cansız her varlığı, en mükemmel bir nizâm ve intizâm üzere yaratan ve onları her ân varlıkta durduranAllahü teâlâ,şu uçsuz-bucaksız olarak gördüğümüz koca“kâinât”ta, sâdece“dünyâ”nın insanlarla meskun olmasını irâde buyurmuş, “ilk insan”olarak“Hazret-i Âdem”i, bu dünyaya göndermiş ve onu aynı zamanda“ilk Peygamber”kılmıştır.
Şüphesiz ki Cenâb-ı Hak, yarattığı şumükemmel âlemle, kendi varlığını belli ettiği gibi, kullarına çok merhamet ve şefkat ettiği, acıdığı için, var olduğunu ayrıca“Peygamber”leri vâsıtasıyla da bildirmiştir.
Bilindiği gibi“Âmentü” esâslarındanyanidînde inanılacak altı şeydendördüncüsü,Allahü teâlânın Peygamberlerine inanmaktır.
Farsça bir kelime olan“Peygamber”, lügatte,“gönderilmiş zât ve haberci”manasına gelir.“Nebî”ve“Resûl”ise Arapçadır. Türkçede her üçü de kullanılmaktadır.
İslâmiyette bir terim olarak“Peygamber”demek,“yaratılışı, huyu, ilmi, aklı, zamânında bulunan bütün insanlardan üstün, kıymetli, muhterem bir zât”demektir.Peygamberlerin hiçbir kötü huyu, beğenilmeyecek hâlleri yoktur.Çünkü Peygamberlerde“ismet”sıfatı vardır. YaniPeygamber oldukları bildirilmeden önce de, bildirildikten sonra da, büyük ve küçük hiçbir günah işlemezler.Peygamber oldukları bildirildikten sonra, Peygamber oldukları yayılıncaya, anlaşılıncaya kadar, körlük, sağırlık ve benzeri ayıp ve kusurları da olmaz.İstisnâsız bütün Peygamberler böyledir.
HakîkattePeygamberler, meleklerden de üstündürler. Bilindiği üzerePeygamberlik; çalışmakla, açlık, sıkıntı çekmekle ve çok ibâdet yapmakla ele geçmez. Yalnız Allahü teâlânın ihsânıyla, lütfuyla, seçmesiyle olur.
Allahü teâlâ tarafından, insanlar arasından seçilmiş ve görevlendirilmiş, her bakımdan güvenilen, kusursuz, günahsız kimseler olan Peygamberler, insanlara, dînin hükümlerini teblîğ eden, duyuran, öğreten haberciler/elçilerdir.
Peygamberlere iman etmek,aralarında Peygamberlik bakımından hiçbir fark görmeyerek,hepsinin sâdık, doğru sözlü olduğuna inanmak demektir. Bütün Peygamberler, hep aynı îmânı söylemiş, hepsi ümmetlerinden aynı şeylere îmân etmelerini istemişlerdir.Fakat ibâdet ve amelleri, yanikalple ve bedenle yapılması ve sakınılması lâzım olan şeyleri farklıdır.
Peygamberlerin her söyledikleri doğrudur. Onlardan birine bile inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış, hepsini inkâr etmiş olur...[Cenâb-ı Hak, başta Sevgili Peygamberimiz olmak üzere, hepsinin de şefâatlerine nâil ve mazhar eylesin.]

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Salât" sadece "dua" değildir

Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:"Şefâatime en lâyık olanlar, bana en çok salevât okuyanlardır."   Dünkü makalemizde...

"Salât" kelimesinin manaları

"Allahve melekleri Peygamberesalât ederler. Ey müminler! Siz de O'na salât u selâm ediniz/getiriniz."(Ahzâb sûresi, 56)   "el-Mu'cemü'l-Müfeh...

Kâinatın mükemmelliği...

"Âlemlerin hepsinde bulunan her şeyinâlem-i misâlde bir sûreti, bir görünüşü vardır. Akla, hayâle gelen şeylerin, mânâların bu âlemde bir sûreti, görünüşü vard...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı