Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Çocuklarımız ve tv

Fahrettin Tacar

Tarih: 2017-09-13 / Hit: 549

 

MAKALE
ÇO­CUK­LA­RI­MIZ VE TV

Türkiye Takvimi - 11 Eylül 2017

Te­le­viz­yon­lar­dan şid­det akı­yor baş­lı­ğı al­tın­daki uz­man gö­rüş­le­re yer ver­di­ği “10 al­tın öğüt” kıs­mı­ şöyle:
* Ço­cuk­la­ra TV sey­ret­me sa­at­le­riy­le il­gi­li ola­rak ke­sin ku­ral­lar ko­ymalı. Oku­la git­me­den ön­ce, ye­mek sı­ra­sın­da ve ev ödev­le­ri bit­me­den TV, vi­deo sey­re­dil­me­si, bilgisayarla meşgul olunmasını ya­sak­la­malı.
* Bunlar için ay­rı­lan za­ma­nı en çok 1-2 sa­at ile sı­nır­landırmalı.
* TV’le­ri ço­cuk­la­rı­nı­zı eğ­len­di­re­cek bir da­dı ola­rak kul­lan­ma­malı.
* TV’yi oda­nın baş kö­şe­si­ne ko­yup evin en önem­li ara­cı hâ­li­ne ge­tir­me­meli.
* Ço­cuk oda­sı­na as­la TV koy­mamalı.
* Ço­cuk­la­rın han­gi prog­ram­la­rı sey­re­de­ce­ği­ni büyükler tesbit etmeli, O prog­ram­dan son­ra TV’yi ka­pa­tıp o prog­ra­mı ço­cuk­la­rla tar­tı­şmalı.
* Ço­cuk­la­ra ku­man­da âle­tiy­le zap­ping yap­ma­sı­na izin ver­memeli.
* Han­gi prog­ra­mın fay­da­lı ve za­rar­lı ol­du­ğu­nu ik­na ede­rek an­la­tmalı.
* İz­le­di­ği prog­ram­la­rı ta­ki­be almalı. Özel­lik­le çiz­gi film­le­ri. Za­rar­lı olan­la­rı ken­di­le­ri­ne ör­nek­ler­le an­la­tılmalı.
* TV ka­nal­la­rı­nı be­ğen­me­di­ği­niz ya­pım­lar ko­nu­sun­da te­le­fon­la ara­malı. Unut­mamalı ki, prog­ram ya­pım­cı­la­rı bu eleş­ti­ri­ler­den dâima et­ki­le­nir­ler.

En­ver Se­yi­toğ­lu TÜRKİYE GAZETESİ

 

BU NE DEMEK BİLİYOR MUSUNUZ?
...Türk dizilerinin dünyada bir milyara yakın izleyicisi var... Sıralamada Türkiye, Rusya’nın önünde ve ABD’yi yakından takip etmekte... Avrupa’nın tam 19 ülkesi Türk dizilerini izliyor. Hem de reyting rekorlarıyla... Bunun ne denli büyük bir imkân olduğunu anlatmak için sanırım daha etkili bir veri olamaz. O hâlde bu etkili alanı aynen ABD ve Avrupa gibi değerlendirmek gerekmez mi? ...Onlar YALAN üzerine kurarlar algı mekanizmalarını, bizler ise DOĞRULARIMIZI ANLATAMIYORUZ...
(Fuat Uğur - Türkiye Gazetesi)
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/fuat-ugur/599409.aspx

 

MANZUM MENKIBE
HİCRET
Türkiye Takvimi - 14 Eylül 2017

Pey­gam­ber efen­di­miz, düş­man­la­rın şer­rin­den,
Hic­ret mak­sa­dı ile, çık­tı Mek­ke şeh­rin­den.
Me­di­ne­li mü­min­ler, du­yun­ca bu ha­be­ri,
Se­vinç­le bek­le­di­ler, Sev­gi­li Pey­gam­be­ri.
Bü­yük sa­bır­sız­lık­la, bek­ler­ken böy­le on­lar,
Bir ara; (Ge­li­yor­lar!), di­ye bir ses duy­du­lar.
O nok­ta­ya dik­kat­le, bak­tı­ğın­da her bi­ri,
Gör­dü­ler tâ uzak­ta, Re­sûl’le Ebû Bekr’i.
Ka­dın-er­kek, yaş­lı-genç, se­vin­di­ler, coş­tu­lar,
Kar­şı­la­mak üze­re, O’na doğ­ru koş­tu­lar.
De­di­ler: (Sa­fâ gel­din, hoş gel­din şeh­ri­mi­ze,
Evi­miz şu­ra­da­dır, bu­yu­run lüt­fen bi­ze.)
Re­sû­lul­lah ba­ka­rak, on­la­rın ah­vâ­li­ne,
Bu­yur­du ki: (De­ve­yi, ko­yun ken­di hâ­li­ne.)
Bı­rak­tı­lar de­ve­yi, me­rak­lan­dı­lar an­cak,
Ki,”De­ve han­gi evin, ka­pı­sın­da du­ra­cak?”
De­ve, Ebû Ey­yûb’ün, evi önü­ne ka­dar,
Yü­rü­yüp, tam o eve, ge­lin­ce kıl­dı ka­rar.
Hâ­lid İb­ni Zeyd ko­şup, hu­zu­ru­na ge­le­rek,
Evi­ni, eli ile, Re­sû­le gös­te­re­rek,
De­di ki: (İş­te evim, iş­te şu da ka­pı­sı,
Bu­yur yâ Re­sû­lal­lah, ha­zır­dır içe­ri­si.)
Re­sû­le mih­man­dar­lık, ne sa­âdet, ne ni­met,
O gün Ey­yûb Sul­tan’a na­sip ol­du bu dev­let.

 

SAĞLIK
HORMONLU TAVUKLAR

Türkiye Takvimi - 12 Eylül 2017

Halk sağlığını korumak adına yapılan çalışmalar bir yana, tavuk etinde yaşanan belirsizlik herkesin aklını karıştırıyor. Test edilen tavukların % 50’sinin karaciğerinde kanserojen madde olan arsenikin bulunduğu iddiaları üzerine vatandaşlar paniklerken, konunun uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar, bu açıklamaları bir adım daha ileri götürerek çok daha önemli uyarılar yaptı:
Bugüne kadar “tavuk’ diye piliç satılıyor. Piliçlerin antibiyotiklerle şişirilerek bütün besleyici değerleri kayboluyor. Tavuklardaki zehir yumurtasına da bulaşabiliyor. Arsenikli antibiyotik sayesinde piliçlerin hızlı bir şekilde şişirildiği için bağ dokuları gelişmiyor. Üreticiler, yem katkısı adı altında antibiyotiği veriyorlar. Hayvanın sağlıklı kalması için olduğunu söylüyorlar, ancak asıl amaç, büyümeyi hızlandırmak. Eskiden tavuk 2 saatten önce pişmezdi. Şimdi 15-20 dakikada pişiyor. Tavuklar 1 yılda erişebileceği boya 45 günde ulaşıyor. Bu da antibiyotikler sayesinde oluyor. Piştiğinde darmadağın olan, kemiği elinizde kalan tavuğu yememeli. Çünkü bu tavuklar kanser, böbrek yetmezliği, fıtık ve eklemlerde problemlere yol açıyor. Kısa sürede pişiyorsa antibiyotiklidir. Tavuk bilinen yerden, organik olarak satın alınmalı.
Kar beyazı yumurtadan uzak durulmalı. Onlar yıkanıyor ve klordan geçiriliyor. Kahverengi yumurta tercih edilmeli. Organik olanı alınmalı. Çift sarılı yumurtalardan uzak durulmalı. Binlerce yumurtanın arasından çift sarılıyı bulup ayırmak mümkün değil. Mutlaka bunda da bir olumsuzluk olabilir.
Tavuk paketinin üzerinde “organik’ yazması yeterli değil. Kokusuna, tadına, pişme süresine ve jöle oluşturup oluşturmadığına bakılmalı.
Basın: 19.11.2015

 

SAĞLIK
TEREYAĞI (SADE YAĞ)

Türkiye Takvimi - 13 Eylül 2017

Son senelerde, margarin üreticilerin aleyhteki bilgilerine rağmen, değeri bir daha meydana çıkan tereyağı eski yerini almaya başladı.
Te­re­ya­ğı bâzı yer­ler­de yo­ğurt­tan, bâzı ye­r­ler­de de doğ­ru­dan süt­ten ya­pı­lır. Yo­ğurt­tan ya­pı­lan lez­zet ve ko­ku ba­kı­mın­dan di­ğe­rin­den üs­tün­se de, ran­dı­man­lı ol­ma­yı­şın­dan te­re­ya­ğı en­düst­ri­sin­de kul­la­nıl­maz. Süt­ten te­re­ya­ğı el­de et­mek için ön­ce kre­ma el­de edil­mek­te, bi­lâ­ha­re bun­dan te­re­ya­ğı ya­pıl­mak­ta­dır. Te­re­ya­ğı­nın bo­zul­ma­sı­nı, acı­laş­ma­sı­nı ön­le­mek için su­yu­nun ve tu­zu­nun iyi ayar­lan­ma­sı ge­re­kir. Süt hay­va­nı­nın cins ve ır­kı­na bağ­lı ol­mak kay­dıy­le 5-10 kg süt­ten 1 kg te­re­ya­ğı el­de edil­mek­te­dir.
Te­re­ya­ğı­nın ter­ki­bin­de; or­ta­la­ma % 84 yağ, % 0.8 pro­te­in, % 0.5 kar­bon­hid­rat ve % 15 su var­dır. A ve D vi­ta­min­le­rin­ce çok zen­gin­dir. Bu bi­le­şim­de­ki 100 gr te­re­ya­ğı 785 ka­lo­ri ener­ji ve­rir.

 

 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Tuhaf bir yarışma

  MAKALE............. TUHAF BİR YARIŞMA Türkiye Takvimi - 18 Haziran 2018 1913 senesinde İstanbul’da doğan ve Feyziye Mektebi’nde tahsil hayatına başl...

Bayram hazırlığı

SOHBET............. BAYRAM HAZIRLIĞI Türkiye Takvimi - 14 Haziran 2018 Bay­ram ön­ce­si, yi­ye­cek ve gi­ye­cek için alış­ve­riş­ler, ev ve çev­re te­miz­...

Çocuk yetiştirmek

  SOHBET.................. ÇOCUK YETİŞTİRMEK Türkiye Takvimi - 11 Haziran 2018 Evlât, ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalbleri kıymetli b...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı