Edirne'de yetişen bazı meşhur zatlar

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2017-09-12 / Hit: 76

Edirne bir ilim merkezi, medreseler (üniversiteler) şehriydi.1700 senesinde, Edirne 350 bin nüfûsu ile dünyânın en büyük birkaç şehrinden biriydi.
 
Türk-Osmânlı târihinde büyük bir yeri olan,“Bursa’nın oğlu, İstanbul’un babası”olarak vasıflandırılan veOsmânlı Devletinin ikinci başkentive“müze şehir”, serhat şehrimiz Edirne, 1361-1453 yılları arasında Osmânlı Devleti'nin başşehri olmuş ve 91-92 sene başşehirlik yapmıştır...
Edirne, Osmânlı devrinde, merkezi Sofya’da bulunan Rumeli Beylerbeyliğine (Eyâletine) bağlı bir vilâyetti. Edirne kâdîsı, Osmânlı Devletinin İstanbul kâdîsından sonra en yüksek rütbeli kâdîsı sayılırdı.
Edirne bir ilim merkezi, medreseler (üniversiteler) şehriydi.1700 senesinde, Edirne 350 bin nüfûsu ile dünyânın en büyük birkaç şehrinden biriydi. Bunlar; İstanbul, Pâris, Londra ve Edirne idi.
Edirne; İstanbul ve Bursa’dan sonra târihî eser zenginliği bakımından üçüncü ilimizdir. Geçirdiği iki büyük yangın, zelzele ve dört istilâ ile eserlerin çoğu kaybolmasına rağmen, hâlen müze şehir olma özelliğini korumaktadır.
Önemli târihî eserlerinden bir kısmı (alfabetik olarak) şunlardır:
Ayşe Kadın Câmii, Beylerbeyi Câmii, Defterdâr Câmii, Eski Câmi, Gâzi Mihâl Bey Câmii, İkinci Bâyezîd Câmii, Kâdı Bedreddîn Câmii, Lârî Çelebi Câmii, Mezitbey Câmii (Yeşil Câmi), Murâdiye Câmii, Selîmiye Câmii, Sitti Sultân Câmii, Süleymâniye Câmii, Şâh Melek Câmii, Şeyh Çelebî Câmii, Şûle Çelebi Câmii, Üç Şerefeli Câmi, Yıldırım Câmii,Sâatli Medrese, Peykler Medresesi,Rüstem Paşa Kervânsarâyı, Ayşe Kadın Kervânsarâyı/Ali Paşa Çarşısı, Bedesten, Taşhân/Dârül-hadîs, Dârüt-tedrîs,Edirne Sarây-ı Hümâyûnu (Yeni Sarây), Eski Saray (Sarây-ı Atîk),Gâzî Mihâl Köprüsü, Saraçhâne Köprüsü, Bâyezîd Köprüsü, Sarây Köprüsü, Uzun Köprü/Tahtakale Hamâmı, Sokullu Hamâmı...
Edirne, târihî, kültürel bir merkez olarak pek çok meşhûrunyetiştiği bir beldemiz, bir serhat şehrimizdir.
15. asrın ilk yarısının büyük şâiriİvaz Paşazâde Atâyî,Kâdı'l-kudât Muhammed bin Kutbüddîn İznikî,on altıncı yüzyıl şeyhülislâmlarından,büyük âlimKemâl Paşazâde Ahmed Şemseddîn Efendi, 17. asrın büyük şâiriCevrî; 1775’teŞeyhülislâm olan Topkapılızâde Mehmed Emîn Efendi, Sezâî Hasan Dede,meşhûr tezkire yazarıŞehî,ŞakâyıkmütercimiMecdî,İbret-Nümây-i DevletyazarıHicrî,18. asır târihçilerindenÖrfî, Edirne’dedoğan, yetişen ve şöhretleri asrını aşan ilim ve sanat adamlarından sâdece birkaçıdır.
Bizim de tertip heyetinde bulunduğumuz,Türkiye gazetesinin promosyon olarak verdiği, 2 cildlik"Batı Anadolu ve Rumeli Evliyâları"isimli eserin 2. cildinde"Edirne Evliyâları"başlıklı bölümde, 39 evliyâ zât zikredilmiştir. [Allahü teâlâ, hepsine rahmet eylesin ve bizleri de onların şefâatlerine nâil eylesin.]

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Müslümân Müslümânın kardeşidir, ona zulmetmez"

Sevgili Peygamberimiz​ buyurdu ki:"Birbirinizle kinleşmeyiniz, hasetleşmeyiniz, birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz..." ...

Kendisi için istediğini, din kardeşi için de istemeli...

"Sizden biri, kendisi için sevdiğini (istediğini,arzuettiğini, din)kardeşi için de sevmedikçe (istemedikçe,arzuetmedikçe)gerçek îmâna eremez."    ...

İnsanlara iyilik etmenin önemi

Peygamber Efendimiz (aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm)bir hadis-i şerifte buyurdularki:“Kim, arkadaşının ihtiyâcını görürse, Allah da onun ihtiyâcını karşılar.”   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı