Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Harâm aylar ve kıymetli geceler

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2017-09-19 / Hit: 374

“Doğrusu, Allah katında ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre, on iki olup, bunlardan dördü harâm[hürmetli]aylardır."
 
Dünkü makâlemizde de ifâde ettiğimiz üzereMuharrem ayı, İslâm hicrî-kamerî senesinin birinci ayı ve Kur’ân-ı kerîmde kıymet verilen 4 aydan [harâm aylardan] biridir.Nitekim Tevbe Sûresinin 36. âyet-i kerîmesinde meâlen şöyle buyurulmaktadır:
“Doğrusu, Allah katında ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre, on iki olup, bunlardan dördü harâm[hürmetli]aylardır. Bu da doğru olan dînin hükmüdür[İşte bu doğru hesaptır; bu dosdoğru bir nizâmdır; bu, işte en doğru dîndir; işte doğru dîn budur]. Onun için[öyleyse]o aylar içinde(Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyerek)kendinize zulmetmeyin[nefislerinize haksızlık yapmayınız; kendinize yazık etmeyin]…”
İslâmiyet’ten önce Araplar,“Muharrem”ayında harp etmek isteyince, o yıl“Muharrem”ayının ismini, sonraki aya (“Safer”e) koyarlar, sonraki ayın ismini de,“Muharrem”ayına takarlardı. Böylece, güyâ harâm ay,“Muharrem”den bir sonraki ay (Safer) olurdu.
“Bir ayın harâmlığını başka aya geciktirmek, ancak kâfirliği arttırır. Kâfirler, böylece sapıtıyorlar. Onlar, Allah’ın harâm kıldığı ayların sayılarını denk getirmek için, harâm ayı bir yıl helâl edip, başka yıl onu yine harâm ederler. Böylece, Allah’ın harâm kıldığını helâl kılmaya çalışırlar”meâlindeki Tevbe sûresinin 37. âyet-i kerîmesiyle, ayların yerlerinin değiştirilmesi şiddetle yasak edildi.
***
Muharrem ayının ilk 10 gün ve gecesi, mübârek gün ve gecelerdendir.
Fecr sûresinin 1-5. âyet-i kerîmelerinde meâlen şöyle buyurulmuştur:
“Kasem olsun (yemîn olsun, andolsun) fecre[şafağa, tan yeri ağarmasına]; on geceye(Zilhicce veya Muharrem aylarının ilk on gecesine, yâhût Ramazânın son on gecesine); çift'e ve tek'e[her şeyin çiftine de, tekine de and olsun]; gitmekte olan geceye[geçeceği sırada geceye; (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye; gelip geçen geceye and olsun ki], bunların her biri, akıl sahibi için birer yemîne değmez mi?[Bunlarda akıl sahibi için elbette birer yemîn (değeri) vardır.]
Görüldüğü üzere, Fecr sûresinin bu ilk âyet-i kerîmelerinde, Allahü teâlâ bazı şeylere kasem [yemîn] etmektedir. Bunlardan biri de“On gece”dir. Buon geceninhangi geceler olduğuna dâir, kıymetli tefsîr kitaplarımızda 3 değişik rivâyet vardır.
Bu on gece: “Beydâvî”, “Celâleyn” ve “Hâzin”tefsîrlerine göre,“Zilhicce ayının ilk on gecesi”dir.İbn-i Abbâs hazretleri de“On geceden murât, Zilhiccenin ilk on gecesidir. O günler hac amelleriyle iştigâl günleridir”buyurmuştur.
Ama“Medârik”tefsîrinde,“On geceden murât, Ramazânın son on gecesi veya Muharremin ilk on gününün geceleridir”buyurulmaktadır. Başka tefsîrlerde de bu tercîh vardır...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Nasıl yaşarsak öyle ölürüz...

Zaman, Allahü teâlânın bizlere lütfettiği en büyük sermâyedir.Dünyâ ve âhiret saâdetini kazanmak, bu sınırlı zamanı iyi kullanmaya bağlıdır.   Bu dünya, bir...

Hesabı verilebilir bir hayat sürmenin önemi

Her insan, ömrünü, İlâhî irâde istikâmetinde geçirmekle mükelleftir. Dünyâ ve âhiret saâdetini kazanmak, bu mahdut zamanı iyi kullanmaya bağlıdır.   Allahü ...

Hicrî-kamerî sene başı...

Hicrî takvîmin başlangıcı, Peygamber EfendimizMuhammed aleyhisselâmın Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye hicretidir.     Bilindiği gibi, zamanı...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı