Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Ölü, kabre konduğu vakit

Vehbi Tülek

Tarih: 2017-09-19 / Hit: 219

Her insan vefât ettikten sonra, kabre defnedilince, Allahü teâlânın birliğinden suâl olunacaktır...
 
Çivizâde Hacı Mehmed Efendi Onsekizinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. 937 (m. 1530)’da İstanbul’da doğdu. 995 (m. 1587)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:
Bir kimse istek ve ihtiyârıyla bir küfür sözünü söylese dinden çıkar imânsız olur. O kimseye istiğfar, tecdîd-i îmân (îmân tazelemek) ve tecdîd-i nikâh (nikâh tazelemek) vâcib olur. Ancak bilmeyerek ve hatâ ile küfür sözü söylerse kâfir olmaz. Eğer bir kimse, ikrahla (yaniölüm tehdidi veya herhangi bir uzvunun kesileceği tehdidi ile) küfür olan bir sözü söylerse, îmândan çıkmaz.
Küfre giren kimsenin yapmış olduğu iyi amellerinin sevâbı gider. Zevcesiyle (hanımıyla) arasındaki nikâhı bozulur. Bunun için her gün sabah ve akşam; “Allahümme innî e’ûzü bike min en üşrike bike şey’en ve ene a’lemü ve estağfirüke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmül guyûb” duâsını okumalıdır.
Kabir suâli haktır. Her insan vefât ettikten sonra, kabre defnedilince, Allahü teâlânın birliğinden suâl olunacaktır. “Allah îmân edenleri hem dünyâda hem âhırette(kabirde)sabit söz olan şehâdet kelimesi ile tesbit eder, tevhîde bağlı kılar. Allah zâlimleri(kafirleri)şaşırtır ve Allah dilediğini yapar”meâlindeki İbrâhim sûresi 27. âyeti, kabir azâbı ile ilgili olarak nâzil olmuştur.İbn-i Mes’ûd (radıyallahü anh)“Yâ Resûlallah! Ölü, kabre konduğu vakit ilk karşılaştığı şey nedir?” diye suâl eyledi. Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:“Yâ İbn-i Mes’ûd! Bunu bana senden başka kimse suâl etmedi. Ancak sen suâl ettin. Ölü kabre konulduğu vakit önce bir melek nidâ eder. O meleğin ismi 'Rûmân'dır. Kabirlerin arasına girer der ki: 'Yâ Abdellah! Amelini yaz!'O kimse der ki: 'Benim burada ne kâğıdım var ne divitim var. Ne yazayım?'O melek der ki; 'Bu söz kabul edilmez. Senin kefenin kâğıdındır. Tükürüğün mürekkebindir. Parmakların kalemindir...' Melek kefeninden bir parça kesip verir. O kul dünyâda her ne kadar yazı yazmak bilmese de, orada sevâbını ve günâhını âdetabir günde işlemiş gibi yazar. Bundan sonra melek o yazdığı kefen parçasını dürer, o ölünün boynuna asar.” Bu hadîs-i şerîf kabir suâlinin ve azâbının hak olduğuna delîldir.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Dünyânın âfeti şiddetli istektir

“İslâmiyetin başlangıcı teslimiyet, îmânın başlangıcı ise rızâdır. En kıymetli amel edebdir."   Bahâeddin Erzincânî hazretleri ilk Halveti şeyhlerinden...

Duânın kabul olduğu vakit...

Duânın kabulünün ümitedildiği vakit tam belirli olmayıp, muhtelif vakitler arasında bulunmaktadır...   Sa’deddîn ibn-i Deyrî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh...

"Kim, Allah'a isyan edenleri beğenirse!"

İbrâhim Halvetî buyurdu ki: "Kim, fısktan günahtan râzı olur beğenirse, onu yapanlardan olur."   İbrâhim Halvetî hazretleri Osmanlı âlim ve velile...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı