Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Muharrem ayının fazileti hakkında...

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2017-09-25 / Hit: 474

Bir kimse Hazret-i Alî Efendimize(radıyallahüanh) şöyle bir suâl sorar:"Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?"
 
Resûlullah Efendimiz(aleyhis-salâtü ves-selâm), hadîs-i şerîflerinde meâlen şöyle buyurmuştur:
“Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma’dır.”[Deylemî]
“Ramazân ayından sonra en fazîletli oruç (ayı), Allah’ın ayı Muharrem ayıdır. Farzlardan sonra en fazîletli namaz da, gece namazıdır.”[Müslim, Sıyâm 202 (1163); Ebû Dâvûd, Savm 55 (2429); Tirmizî, Salât 324 (438); Nesâî, Kıyâmu'l-Leyl 7 (3, 207, 208), İbn-i Mâce]
“Muharrem ayında bir gün oruç tutana, bugüne karşılık otuz gün oruç sevâbı yazılır.”
Zilhiccenin son günü ve Muharremin birinci günü oruç tutan, sanki o yılın tamamını oruç tutmuş gibi sevâba kavuşur.
Hazret-i Alî Efendimizin (radıyallahüanh) anlattığına göre, bir adam ona şöyle bir suâl sorar:"Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?"
Alî (radıyallahu anh) şu cevâbı verir:
"Ben, önceden, bu soruyu Resûlullah'a soran bir kimseye rastlamamıştım; nihâyet günün birinde bir adam sordu. O zaman ben de yanlarında idim. Dedi ki: Ey Allah'ın Resûlü! Ramazândan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?"
Peygamber Efendimiz şu cevâbı lutfettiler:
"Ramazân dışında da oruç tutmak istersen, Muharrem ayında tut. Çünkü o şehrullah(Allah'ın ayı)tır.O ayda bir gün vardır ki, Allah onda bir kavmin günâhlarını affetti, bir başka kavmin günâhını da affedecek."[Tirmizî, Savm 40 (741)]
***
Şihâbüddîn-i Sühreverdî(kuddise sirruh), hadîs-i şerîfteMuharrem ayının ilk günü, 3 defa okunması tavsiye edilenve okuyanın gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılınmasına sebep olan birduâyı, Aşûre Günü de okumayı tavsiye ediyor.Aşûre Günü [Muharremin10. günü] bu duâyı, 3 defa okuyanın, ölümden de emîn olacağı bildiriliyor.
Mevzû-ı bahs olan hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
(Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü, aşağıdaki duâyı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar:
“Elhamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.Allahümme ente’l-Ebediyyü’l-Kadîm, el-Hayyü’l-Kerîm, el-Hannân, el-Mennân.Hâzihî senetün cedîdetün. Es'elüke fîhe’l-ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsi’l-emmâreti bis-sûi ve’l-iştiğâle bimâ yükarribünî ileyke, yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm, bi-rahmetike yâ Erhamer-râhımîn.Ve sallallâhü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.”[Meâlini inşâallah yarın arz edelim.]

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Salât" sadece "dua" değildir

Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:"Şefâatime en lâyık olanlar, bana en çok salevât okuyanlardır."   Dünkü makalemizde...

"Salât" kelimesinin manaları

"Allahve melekleri Peygamberesalât ederler. Ey müminler! Siz de O'na salât u selâm ediniz/getiriniz."(Ahzâb sûresi, 56)   "el-Mu'cemü'l-Müfeh...

Kâinatın mükemmelliği...

"Âlemlerin hepsinde bulunan her şeyinâlem-i misâlde bir sûreti, bir görünüşü vardır. Akla, hayâle gelen şeylerin, mânâların bu âlemde bir sûreti, görünüşü vard...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı