Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Türkiye hasreti

Fahrettin Tacar

Tarih: 2017-10-09 / Hit: 628

 

Kötülüğünden komşusu emin olmayanın imanı, kâmil değildir.
Hadîs-i şerîf

Midenin üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini de boş bırakıp, nefes almaya ayırmalıdır.
Hadîs-i şerîf

Göz, Allahü teâlânın kudret ve sanatını görmek içindir. Eşin-dostun ayıp ve kusurlarını görmek için değildir.
Sa’dî Şîrâzî “Rahmetullahi aleyh”

İbâdetin tadını alan kimse ibâdetten usanmaz. Usanan kimse, Allahü teâlâyı az tanıdığı için usanır.
Ebû Osman Hîrî “Rahmetullahi aleyh”

 

HATIRA
TÜRKİYE HASRETİ

Türkiye Takvimi - 09 Ekim 2017

“Al­la­hın se­lâ­mı bü­tün Türk mil­le­ti­nin üze­ri­ne ol­sun! Bir za­man­lar Türk­le­rin ana yur­du olan Mo­ğo­lis­tan’dan se­lâm ve sev­gi­le­ri­mi su­na­rım. Ev­ve­la ken­di­mi ta­nıt­mak is­ti­yo­rum. Ben Mo­ğo­lis­tan’da Ka­zak Türk­le­ri­nin bulunduğu, Ba­yan-Öl­gey şeh­ri­nin Ulan-Hus ka­sa­ba­sın­da ya­şa­mak­ta­yım. Be­nim eşim bu ka­sa­ba­da imam­lık yap­tı. Din bil­gi­si­ni iler­let­mek için 2 se­ne ön­ce de Türkiye’ye git­ti. Eşi­min İs­lâm dî­nîni öğ­ren­me­si için, de­ğil 2 se­ne, ömür bo­yu Tür­ki­ye’de kal­ma­sı­na râzı­yım. Ben bir ço­cuk an­ne­si­yim. Ço­cu­ğum ve ben, ba­ba­sı­nı çok öz­le­mek­te­yiz. Ama bu öz­lem bi­zi faz­la üz­mü­yor. Çün­kü eşim ora­ya Al­lah rı­za­sı için dî­nîni öğ­ren­me­ye git­ti. Mak­sa­dı ise, ora­da öğ­ren­dik­le­ri­ni ge­lip bu­ra­da­ki din kar­deş­le­ri­ne an­lat­mak. Biz de bu yüz­den bu ay­rı­lı­ğa sab­re­di­yo­ruz. Bi­zi bu­ra­da ka­yın­pe­de­ri­me emanet ede­rek git­ti. Bu yüz­den yal­nız­lık ve sı­kın­tı çek­ti­ği­miz hâl­de, ra­hat ve hu­zur­lu­yuz. Eşim gön­der­di­ği mek­tup­la­rın­da de­vam­lı Os­man­lı ta­ri­hi­nin şan­lı geç­mi­şi, Türk Kül­tü­rü, Türk­le­rin İs­lâ­mi­ye­te olan hiz­met­le­ri hak­kın­da hay­ran­lı­ğı­nı söy­lü­yor. Git­tik­ten 6 ay son­ra­ki mek­tu­bun­da Tür­ki­ye Ga­ze­te­si’nden de bil­gi­ler ver­me­ye baş­la­dı. Bi­zim Say­fa’nın yap­tı­ğı hiz­met­le­ri öve öve bi­ti­re­mi­yor. Bi­zim Say­fa’da ya­yın­la­nan ya­zı­lar­dan sü­rek­li bil­gi­ler ve­ri­yor. Bu ya­zı­lan­lar be­ni çok et­ki­le­di. Ça­lı­şan­lar­dan Al­lah râzı ol­sun.
Eşim Türk ço­cuk­la­rı­nın dî­nî­ne sa­dık oluş­la­rın­dan, din bil­gi­si öğ­ren­mek­te zor­luk çek­me­dik­le­rin­den bah­set­ti. Ne mut­lu o Türk kız­la­rı­na, Türk ço­cuk­la­rı­na. Keş­ke im­kân ol­sa da ben de ora­la­ra ge­lip dî­nî­mi öğ­re­ne­bil­sem. Bu­nu ne ka­dar çok is­ti­yo­rum bir bil­se­niz. Ama ge­le­mi­yo­rum. Çün­kü, Mo­ğo­lis­tan Tür­ki­ye ara­sı uçak bi­let­le­ri do­lar bâzın­da iş­li­yor. Mo­ğo­lis­tan’da do­lar bul­mak ise çok zor. Za­ten eşim bi­le ka­sa­ba hal­kı­nın bul­du­ğu or­tak pa­ra­lar­la ül­ke­ni­ze git­ti. Ka­yın­pe­de­rim ve ka­yın­vâlidem di­yor­lar ki; “Kı­zım, eğer sa­na da uçak bi­le­ti bu­la­bil­sek, söz ve­ri­yo­ruz se­ni de gön­de­ri­riz. Ço­cu­ğu­na biz ba­ka­rız. Ye­ter ki sen de gi­dip di­ni­mi­zi öğ­re­ne­bil­sen. Hiç ol­maz­sa ge­lir bu­ra­da­ki din kar­deş­le­ri­ne an­la­tır­sın!” Ben de Tür­ki­ye’ye ge­lip, dî­nîmi ve Türk­çe’yi öğ­ren­dik­ten son­ra Bi­zim Say­fa’yı ka­na ka­na oku­mak is­ti­yo­rum. Dün­ya­da tek mu­ra­dım Türk­çe­yi öğ­re­nip, Bi­zim Say­fa’yı do­ya do­ya oku­mak. Tür­ki­ye’de ol­mak ne mut­lu­luk. Kim­bi­lir siz­ler o say­fa­yı okur­ken na­sıl zevk alı­yor­su­nuz­dur. O say­fa­yı oku­ya­bil­mek ne mut­lu­luk. Sev­gi ve say­gı­la­rım­la...”

Nur­sel­vi Ba­tı­berk Kı­zı - Mo­ğo­lis­tan 23.06.1997

 

SAĞLIK
TURŞU İLÂÇ GİBİ

Türkiye Takvimi - 10 Ekim 2017

Turşunun faydaları saymakla bitmiyor. Turşu mideye zararlı olarak bilinir. Fakat çok faydalı olanları da vardır. Mide ve bağırsak ve hazımsızlık şikayetleri olanlar için turşu tüketmelerinde fayda vardır. Turşu ve turşu suyu; magnezyum, demir, potasyum, kalsiyum, çinko gibi insan bedeninin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan mineralleri ve elementleri bolca barındırır. Düşük kalorili olması sebebiyle, zayıflamak için de kullanılır. Turşu yapımında kaya tuzu tavsiye edilir.

Lahana turşusu: Kış aylarının gözdesidir. Suyu sabahları içildiğinde kabızlık derdini çözer. Mide ülserinin dermanı, ekşimesinin de ilâcıdır. Kanser, kalp ve sinir sistemi ile damar tıkanıklıklarına da birebirdir.

Acı Frenk biberi turşusu: Grip, nezle ve soğuk algınlığına birebirdir. Prostat kanserini önleyici özelliği olan acı biber turşusu, mide rahatsızlığına iyi geliyor.

Sarımsak turşusu: Sarımsak tek başına bir ecza deposu. Elma sirkesi ile yapılan turşusu karanlıkta saklanıyor ve yemekten yarım saat önce ilâç niyetine tüketiliyor. Metabolizmayı hızlandıryor ve doyma hissi veriyor. Kilo verdiriyor. Gripten koruyup, doğal antibiyotik olduğundan enfeksiyonları kurutuyor.

Pancar turşusu: En güçlü kan düzelticilerden biridir. Havuç suyuyla yarı yarıya karıştırılan kırmızı pancar suyu, bol bol içilirse alyuvarların sayısını yükseltir. Zerdeçal veya tarçınla pişirilen pancar, karaciğer ve dalaktaki tıkanıklıkları açar. Böbrek ve safrakesesini temizler, yüksek kan şekerini ve tansiyonu indirir. Prostat, verem ve sinir hastalıklarında faydalıdır. Kepeğe karşı çok iyi gelir. Kemik zâfiyetine çok faydalıdır.

 

GÖRGÜ
KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN BAZILARI
Türkiye Takvimi - 11 Ekim 2017

➧ İs­raf et­mek, ➧ Ko­nu­şu­la­nı be­ğen­me­di­ği­ni bel­li et­mek,
➧ İf­ti­ra et­mek, ➧ Baş­ka­sı­nın ya­nın­da giz­li ko­nuş­mak,
➧ Ki­bir­li ol­mak, ➧ Baş­ka­sı­nın ma­lı­nı izin­siz kul­lan­mak,
➧ Söz ta­şı­mak, ➧ An­la­tı­lan­la­rın so­nu­nu bek­le­me­mek,
➧ Cim­ri­lik et­mek, ➧ Baş­ka­sı­nın ku­su­ruy­la alay et­mek,
➧ Kö­tü­lük et­mek, ➧ Ver­di­ği sö­zü ye­ri­ne ge­tir­me­mek,
➧ He­di­ye is­te­mek, ➧ Bor­cu­nu za­ma­nın­da ver­me­mek,
➧ Ya­lan söy­le­mek, ➧ Ye­mek­te en iyi par­ça­la­rı al­mak,
➧ Ku­mar oy­na­mak, ➧ Açık-sa­çık ve ar­go ko­nuş­mak,
➧ İnat ile tar­tış­mak, ➧ Söy­le­ne­ni bil­di­ği­ni gös­ter­mek,
➧ Çok ye­min et­mek, ➧ Giz­li şey­le­re ku­lak ka­bart­mak,
➧ İyi­li­ği ba­şa kak­mak, ➧ Ana­-ba­ba­ya kar­şı gel­mek,
➧ Alkollü içkileri içmek, ➧ Kö­tü­lük­le­ri­ni öve­rek an­lat­mak,
➧ Baş­ka­sı­na zul­met­mek, ➧ Ko­nu­şa­nın sö­zü­nü kes­mek,
➧ Av­ret ma­hâl­li­ni aç­mak, ➧ Ken­din­den çok bah­set­mek,
➧ Sık sık ödünç is­te­mek, ➧ Bek­let­mek­ten utan­ma­mak,
➧ Kö­tü kim­se­le­ri sev­mek, ➧ Ken­di­ni hep hak­lı gör­mek,
➧ Giz­li şey­le­ri araş­tır­mak, ➧ Baş­ka­la­rı­nı ra­hat­sız et­mek,
➧ Bil­di­ği sır­la­rı açık­la­mak, ➧ Baş­ka­la­rı­na sert bak­mak,
➧ Ku­sur­la­rı açı­ğa vur­mak, ➧ En iyi ye­ri se­çip otur­mak,
➧ Emanete hıyanet et­mek, ➧ Baş­ka­sı­nın ma­lı­nı al­mak.

 

 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Robert koleji ve ermeniler

  TARİH............. ROBERT KOLEJİ VE ERMENİLER Türkiye Takvimi - 28 Eylül 2018 Bi­zim Ame­ri­ka­lı­lar­la ilk ta­nış­ma­mız 1797 yı­lın­da İz­mir lim...

Ana babaya hizmet

  SOHBET.............. ANA - BABAYA HİZMET Türkiye Takvimi - 26 Eylül 2018 Ana-ba­ba­ya iyi­lik et­mek, on­la­rı za­rar­dan ve sı­kın­tı­dan ko­ru­...

Türkiye Gazetesi

  Dağları yerinde duruyor görüyorsun. Halbuki bunlar, bulut gibi hareket etmektedir. (Neml sûresi: 88) Fitne uykudadır. Onu uyandırana Allahü teâlâ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı