Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

İHTİLAFLARIN HALLİNDE HANEDAN UNSURU

Rahim Er

Tarih: 2017-10-13 / Hit: 361

Sultan Abdülhamid Hân, istikbalde petrol kuyuları olacak ve uğruna dünya harbi çıkacak imparatorluk coğrafyasındaki yerlerin bir bir tesbitini yaptırmışdı. Bunların en başında da Kerkük, Musul, Erbil vebütünüyle Irak gelmektedir.
Sultan, petrol/neft yağı kaynaklarının haritasını çıkarttırdıktan sonra bunları kendi adına tapulattı. Bugünden bakıldığında bu tasarruf bazıları için yabancı gelebilir. Sebebi şudur:
Bir memleket, yabancı bir devlet veya devletler tarafından işgal edildiğinde işgalciler, oradaki menkul veya gayrı menkul hazine mülklerine el koyabilirler. Bir devlet harbi kaybedince, mülkiyeti de kaybeder. Lâkin husûsî mülkiyet buna dâhil değildir. Beynelmilel hukuk ve teamüle nazaran işgalci devlet işgal edilen memlekettekiinsanların özel mülkiyetlerine dokunamaz.
Abdülhamid Hân, bir taraftan kendine arkeoloji mühendisi intibaı vererekgüya tarihîeser araştıranajanları takip ettirirken diğer taraftan onların mim koydukları petrol arazilerini kendi mülkiyetine geçiriyordu. Padişahın yaptırdığı bu petrol haritaları bugün dahi hayret uyandıracak kadar başarıyla çizilmiştir.
Sultan, gelmekte olan dünya harbini sezmiştir.
Onun muhtemel neticelerini de görmektedir.
Malûm olduğu üzre Sultan Abdülhamid Hân13 Nisan 1909'da "31 Mart Darbesi"yle İttihadçı cunta tarafından hal edilerek Selanik'e Alatini Biraderlerin bugünkü Selanik Vilayet Binası olan köşklerine sürgün edildi.
23 Temmuz 1908'den beri devlette meşruti parlamenter nizam vardır. Bundan dolayı mahlû/devrik Padişahın yerine gelen Sultan Mehmed Reşad, sembolik bir devletreisidir. 31 Mart Darbesini yapan İttihad ve Terakki çetesi, hükûmet olmuş ve başa geçmiştir. Bu devirden de devletten de habersiz gafiller, zamanı okuyamayarakSultan Abdülhamid Han'ın üzerinde ne kadar mülk varsa onları kamulaştırdılar. Böylece şahıs malı olan bütün petrol yatakları hazineye intikal etti.
I. Dünya Harbi'nden sonra İngilizler başta olmak üzere galip devletler, petrol ve mülkiyet envanteri yaptılar. Hazineye ait olduğunu gördüklerine el koydular. Ancak tamamını tesbit edememişlerdi. Bu arada devleti batırmış İttihad ve Terakki ileri gelenleri, 1918'dekaçıp gittiler. Mehmed Vahideddin 3 Temmuz 1918'de Padişah oldu. Yeni Padişah, Abdülhamid Hân'ın kamulaştırılmış olan mülklerini ve bu arada petrol kuyularını 1920 senesinde tekrar sahibine iade etti. Bu sahip, artık Abdülhamid Hân değil O'nun vârisleriydi. Padişah, 10 Şubat 1918'de vefat etmişti. Bu sebeple Hânedân, Kerkük, Erbil, Musul petrollerine vâris oldu. Sadece ona değil. Abdülhamid Hân, bir Yahudi mülküne sığınmış gibi olmasın diye Alatini Köşkü'nü de satın aldırtmıştı. O da mülküydü. Şu hâlde; Körfez, Suriye, Arabistan, Mısır, Adalar ve Balkanlarda petrol kuyusundan arazilere kadar daha nelerin Padişahın tapulu şahsî mülkü olduğu TBMM'de kurulacak bir komisyon tarafından araştırılmalıdır.
Vahideddin Han, iadenin bedelini 1 Kasım 1922'de Saltanat'ın lağvıyla çok ağır ödedi. Bebekler dahil Hânedân mensuplarının tamamı sürgün edildi. Bazı Hânedân üyeleri, avukatlar tutarak Kerkük, Musul, Erbil... petrollerinin Abdülhamid Hân'ın tapulu mülkü olduğuna dair dâvâlar açtılar. "Bari devletimize kalsın, bizi yalnız bırakmayın!" diye yaptıkları müteaddit müracaatlarına Ankara, dönüp bakmadı. Abdülhamid Han'ın zevcesi Müşfika Kadınefendinin TBMM'ne vs. yaptığı müracaatlar neticesiz kaldı.
Bugün Kerkük, Musul, Erbil...başta olmak üzere bazı yerleri konuşuyor ve harbin eşiğine geliyorsak öncelikle oyerlerinhukuki mahiyetine de vâkıf olmamız gerekmektedir. Mevzua dair eski neşriyat vardır. Bu defa, Derin Tarih dergisinin Ekim 2017 sayısında Prof. Metin Hülagü ve Prof. Dr. Mustafa Budak ve tarihçi Mustafa Armağan gibi işinin ehli imzalar, bu üç şehir için devletin işine çok yarayacakvesikalar ortaya koymaktalar. Sn. Metin Hülagü,"bu şehirler, Sultan Abdülhamid Han'ın şahsî mülküdür" demektedir. Hatta Selanik de buna dâhil ediliyor. Sn. Mustafa Budak ise 1926 tarihli Ankara Muahedesine/Andlaşmasına göre Türkiye'nin garantörlük hakkı doğmakla bahsi geçen yerlere askerîmüdahale hakkını tahlil etmektedir.
Metin Hülagü Hoca'nın ayrıcaçok isabetli iki teklifidaha bulunmakta:
-Türkiye Cumhuriyeti, Hanedân'ın hazine aleyhine şahsî mülkle alâkalı olarak açacağı veya açmış olduğu bir-iki dâvâyı kabul ettiği takdirde, Hânedân, bunu Kerkük, Musul, Erbil vs. gibi yerlerdeki dâvâlar için dünya önünde kaziye-i muhkeme/kesin yargı kararı olarakgösterme hakkına kavuşacaktır.. Şunun mutlaka farkında olmak lazım. Hânedân bahsi geçen ve geçmeyen yerlerde hakkına kavuşursa bu, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kazancı olacaktır.
Diğer teklif de şudur:
-Bugün İBB'nin işlettiği Hamidiye SularıylaŞişli Etfal Hastanesi, Sultan Abdülhamid Hân'ın şahsi mülküdür. Buradan Hânedan'a hisse verilebilir.
Her iki teklife biz de iştirak etmekteyiz.
Tek başına Hamidiye Suları'nın iradı dahi kâfi gelir. Bu şirketin yıllık kazancından yüzde 10 gibi bir pay verilse bile ecdadımızın bizlere emaneti Hânedan, sıkıntıdan kurtulur.
MHP milletvekili Sn. Ekmeleddin İhsanoğlu, TBMM'ne verdiği bir teklifle Hanedan'a maaş bağlanmasını istemişti. Bu teklif, iki yıla yakın zamandır mecliste bekliyor. AK Parti İktidarı, bu haklı teklife sahip çıkmalıdır. Şimdi; Hamidiye Suları'ndan hisse verilme çâresiyle artık karşılıksız ödemeye de lüzum kalmayacaktır. İBB, basit bir hukuki düzenlemeyle bu hisseyi hak sahiplerine verebilir.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

İDLİB, DERİN NEFES ALDI!

7 Eylül 2018 tarihinde yapılan Tahran Zirvesi’nden 12 maddelik Sonuç Bildirgesi çıkmış fakat Türkiye’nin bütün ısrarlarına rağmen ateşkes kararı alınmadığı için bu ...

KAFKAS İSLAM ORDUSU

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 15 Eylül 2018 günü Azerbaycan’ın payitahtı Bakü’deydi. Bu ziyaret, çok kimse için sürpriz olsa da çok önceden hazırlandığı anlaşı...

“YENİ HAVALİMANI İÇİN İSİM TEKLİFLERİMİZ”

Boğaç Han hikâyesinden de biliriz ki eski Türklerde doğan çocuk, büyüyüp bir yiğitlik göstermeden ona isim konmazmış. Önce hak edecek, sonra isim verilecek. Geç...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı