Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Kur’ân-ı kerîm okumanın ve okutmanın fazîleti...

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-02-13 / Hit: 469

Günümüzün gelişmiş imkânları içerisinde, mukaddes emânet Kur'ân-ı kerîmi okuyamayan, bilemeyen bir Müslümân düşünülebilir mi, bilmiyorum?
 
 
Mühim bir hadîs-i şerîfle konumuza girelim:"Sizin en hayırlınız, Kurân-ı kerîmi öğrenen ve öğretenlerinizdir."[Buhârî]
Günümüzün gelişmiş imkânları içerisinde, Yüce Rabbimizin bizlere gönderdiği mukaddes emânet Kur'ân-ı kerîmi okuyamayan, bilemeyen bir Müslümân düşünülebilir mi, bilmiyorum?
Kur'ân-ı kerîmi okumak çok sevaptır. Hele hatmetmek, daha çok sevaptır. İki hadîs-i şerîf meâli şöyledir:"En üstün ibâdet, Kur’ân okumaktır."[İbn-i Kâni']
"Kur’ân-ı kerîmi hatmedene, 60 bin melek duâ ve istiğfâr ederler."[Deylemî]
Kur'ân-ı kerîmi, en az kırk günde bir hatmetmek iyidir. Ayda veya haftada bir hatmetmek daha iyidir.(Şir’atü'l-İslâm)
Ramazân-ı şerîfte hatim okumak ise, önemli bir sünnettir. (Mektûbât-ı Rabbâniyye,I, 45)
Kur’ân-ı kerîmi okumak, öğrenmek ve öğretmenin fazîleti çoktur,çok sevaplı bir iştir."İnsanlara akılları miktârınca konuşunuz"hadîs-i şerîfi,seviyeye göre eğitimin ehemmiyetini ifâde etmektedir. Bu bakımdan, her yaşa göre ayrı birer eğitim ve öğretim yapılmalıdır.
Kur'ân-ı kerîmi, okuma ve okutma ile ilgili hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir:
"Sizin en hayırlınız, Kur'ânı öğrenen ve öğretendir."[Buhârî]
"Kur'ân okunan yere rahmet yağar, melekler hâzır olur."[Buhârî]
"Kur'ân okuyun! Çünkü Kıyâmette size şefâat eder."[Müslim]
"Kur'ânı öğrenip gece-gündüz okuyana imrenmek gerekir."[Müslim]
"Kur'ân okuyan kimse, bunamaz."[Tirmizî]
"Kur'ân-ı kerîmi okuyup ezberleyen, helâlini helâl, harâmını da harâm bilen, Cennete girer. Ayrıca[Müslümân]akrabâsından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefâat edip, onları Cehennemden kurtarır."[Tirmizî]
"Kur'ân okunan evin hayrı artar, sâkinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytânlar oradan uzaklaşır. Kur'ân okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytânlar oraya dolar."[Dârimî]
"Kur'ân okuyanlar, Cennet ehlinin ârifleridirler."[Dârimî]
"Kur'ân ehli, Cennet ehlinin reîsleridirler."[Hâkim]
"Evlerinizde Kur'ân okumayı artırın! Kur'ân okunmayan evin hayrı azalır, şerri çoğalır, o ev halkına darlık gelir."[Dârekutnî]
"Her gece on âyet okuyan, gâfillerden sayılmaz."[Hâkim]
"Bir âyet öğrenmek, yüz rekât[nâfile]namaz kılmaktan daha iyidir."[İbn-i Mâce]
"Kur'ândan bir âyet dinleyen, sayısız çok sevâba kavuşur."[İmâm Ahmed]
"Kur'ân okuyanla dinleyen, sevapta ortaktır."[Deylemî]
"Kur'ân ehli, Ehlullahtır(Allah dostu, evliyâdır)."[Hatîb Bağdâdî]

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı