Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Gençlerimize tarihten bir mektup var!..

Hasan Yavaş

Tarih: 2018-02-14 / Hit: 387

Patrik Gregoryos​ diyor ki:“Türklerde evvelâ itaat duygusunu kırmak ve manevî bağlarını parçalamak, dinî metanetlerini zaafa uğratmak icap eder..."

 
Gençlerimize altın öğütler-12-
Sevgili gençler!Şimdi sizlere, ibretle okuyacağınız ve geleceğiniz için ders alacağınız“Tarihten gelen bir mektubu”nakletmek istiyoruz...Osmanlı devletinde Rus sefiri olarak uzun seneler çalışan İgnatiyef, hâtıralarında şöyle anlatıyor:
PatrikGregoryos,Sultan II.MahmudHanzamanında, Rumları kışkırtıp devlete isyan ettiği için,(Fener Rum Patrikhanesi)’nin kapısında idam edilmişti, bu sebeple Rumlar, patriğin asıldığı o kapıya“Kin Kapısı”adını verdiler. Bir Türk büyüğü bu kapıda idam edilmedikçe de açılmayacağına yemin ettiler. Patrik Gregoryos mektubunda, yıkmak için asırlardır uğraştıkları, ama bir türlü muvaffak olamadıkları Osmanlının nasıl yıkılacağını bulduğunu ve hatta bunun kılıçla yıkmaktan çok daha kolay ve tesirli olduğunu da belirtmektedir. Gregoryos mektubunda diyor ki:
“Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak mümkün değildir. Çünkü Türkler, Müslüman oldukları için çok sabırlı ve dayanıklı insanlardır. Gayet mağrurdurlar ve izzet-i iman sâhibidirler. Bu hasletleri, dinlerine bağlılıklarından, kadere rıza göstermelerinden, padişahlarına, devlet adamlarına olan itaat duygularından gelmektedir. Türkler kendilerini müspet yolda sevk ve idare edecek reislere sâhip oldukları müddetçe de çalışkandırlar. Gayet kanaatkârdırlar. Onların bütün meziyetleri, hatta kahramanlık ve şecaat duyguları da ananelerine, örf ve âdetlerine olan bağlılıklarından, ahlâklarının güzelliğinden gelmektedir. Türklerde evvelâ itaat duygusunu kırmak ve manevî bağlarını parçalamak, dinî metanetlerini zaafa uğratmak icap eder. Bunun da en kısa yolu, millî geleneklerine ve maneviyatlarına uymayan harici fikirler ve hareketlere alıştırmaktır. Maneviyatları sarsıldığı gün, Türklerin kendilerinden şeklen çok kudretli kalabalık ve zahiren hâkim kuvvetler önünde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddî vâsıtaların üstünlüğü ile yıkmak mümkün olabilecektir. Bu sebeple Osmanlı devletini yıkmak için mücerret olarak harp meydanlarındaki zaferler kâfi değildir. Yapılacak olan; Türklere bir şey hissettirmeden, bünyelerindeki tahribatı tamamlamaktır..."
Bu mektuptan ibret alınacak çok şey varsa da, en önemlisi şu iki husustur:
1.Türklerin maneviyatının ve dininin yıkılması için, yabancı fikir ve âdetlere alıştırmak.2.Türklere hissettirmeden bünyelerindeki tahribatı tamamlamaktır. Bu da Batının inanç, moda, örf, âdet ve ahlaksızlıklarını, taklit ettirmekle olur.
Aziz gençler!Sizler bu milletin geleceğinin teminatısınız. 1800’lü yıllarda başlayan bu yıkım hareketinin, bu plânın aynen tatbik edildiğini çok açık ve acı bir şekilde görüyoruz. Sakın bu tuzaklara düşmeyin!..

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Peygamberimizin hanımları, müminlerin anneleridir

Peygamber Efendimizin mübarek hanımlarına saygı göstermek, her Müslümana vâcip olan bir emr-i ilâhîdir, yani Rabbimizin kesin olan bir emridir.   Edep ve ne...

Eshâb-ı kirâmın hepsini çok sevmelidir

İmâm-ı Rabbânî (kuddîse sirrûh) hazretleri buyurdular ki:“İslâmın en kötü fırkası, Ehl-i Beyte ve Eshâb-ı kirama düşman olanlardır.”     Edep ve nezaket...

Ehl-i Beyti sevmek her mümine farzdır

Doğru yolda giden hakiki İslam âlimleri, Ehl-i beyt sevgisini, son nefeste iman ile gitmek için şart görmüşlerdir.Onlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslüman...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı