Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Mübârek üç aylar

Fahrettin Tacar

Tarih: 2018-03-19 / Hit: 605

Sadakanın en faziletlisi, ihtiyaçtan fazla olanını vermektir. Veren el alan elden hayırlıdır.
Hadîs-i şerîf

Özür dileyecek davranışlarını azalt!
Hadîs-i şerîf

Kıyâmet günü, her sözden suâl olunacaktır.
Hadîs-i şerîf

Kişinin nerede olursa olsun Allahü teâlâyı unutmaması, imanının kuvvetli olduğunu gösterir.
Hadîs-i şerîf

İstemeden verilen şeyi alınız! Çünkü o, Allahü teâlânın gönderdiği bir rızıktır.
Hadîs-i şerîf

İslâmın beş şartından biri yapılmazsa, İslâmiyet eksik olur.
İmâm-ı Rabbânî “Rahmetullahi aleyh”

 

MÜBÂREK ÜÇ AYLAR BAŞLIYOR

Türkiye Takvimi - 19 Mart 2018

Mübârek üç ay­lar­dan Recep ayı başlıyor. Bu ay tev­be, hür­met ve ibâdet ayı­dır.
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.” [Deylemî]
Bu ay­la­ra hür­met et­mek, gü­nah­lar­dan uzak­laş­mak­la ve ibâ­det­le­ri yap­mak­la olur. Re­cep ayı­nın her ge­ce­si kıy­met­li­dir. Her Cu­ma ge­ce­si de kıy­met­li­dir. Bu iki kıy­met­li ge­ce bir ara­ya ge­lin­ce da­ha kıy­met­li ol­mak­ta­dır.
Birgün Pey­gam­ber efen­di­miz, Re­cep ayın­da­ki ibâ­det­le­rin fa­zi­le­ti­ni an­la­tı­yor­du. Yaş­lı bir zat, “Yâ Re­sû­lal­lah! Re­cep ayı­nın ta­ma­mı­nı oruç­lu ola­rak ge­çir­me­ye gü­cüm yet­mez.” de­yin­ce, Pey­gam­ber efen­di­miz bu­yur­du ki:
“Sen, Re­cep ayı­nın bi­rin­ci, on­be­şin­ci ve so­nun­cu gün­le­ri oruç tut! Hep­si­ni tut­muş se­va­bı­na ka­vu­şur­sun. Çün­kü se­vap­lar on mis­li ile ya­zı­lır. Fa­kat, Re­ceb-i şe­rî­fin ilk Cu­ma ge­ce­sin­den gâ­fil ol­ma!”

 

HİKÂYE
ÇOBAN VE GENÇ ADAM

Türkiye Takvimi - 19 Mart 2018

Çoban dere kenarında ko-yunlarını otlatırken, yanına bir Jeep yanaşır. Şık bir adam aşağıya inip çobana sorar:
– Eğer kaç tane koyunun olduğunu bilirsem bana bir tanesini verir misin?
Çoban koyunlarına bakıp:
– Tamam diye cevap vermiş.
Adam arabasındaki, telefonunu bilgisayarına bağlamış bir NASA sitesine girip, GPS´sini kullanarak yeri taramış, bir database ve logaritma ile doldurulmuş 60 excel tablosu açmış ve 150 sayfalık rapor basmış. Çobana dönüp der ki:
– 586 adet koyunun var.
– Doğru söyledin.
– Şu koyunumu alabilirsin.
Genç adam verileni alıp jeepinin arkasına koyar.
Çoban genç adama sorar:
– Eğer yaptığın işi bilirsem koyunumu geri verir misin?
– Evet, neden olmasın.
– Sen Dünya Bankası´nda bir danışmansın.
– Nasıl oldu da bildin?.
– Çok basit. Buraya çağrılmadan geldin, bu bir... İkincisi; benim bildiğim bir şeyi bana söylemek için koyunumu istedin... Üçüncüsü; yaptığın şeyden anlamıyorsun. Çünkü köpeğimi aldın!..

 

SAĞLIK
ŞUNLARDAN UZAK DURMALI

Türkiye Takvimi - 20 Mart 2018

Şeker ve ürünleri: Nörolojik problemlere sebep olur. Hafızayı ve öğrenme kabiliyetini zayıflatır.
Alkol: Karaciğeri iflas ettirir. Beyni bitirip tüketir. Düşünme yeteneğini ve hafızayı zayıflatır.
Fast Food: Beynin kimyasını değiştirir. Bu da depresyon ve anksiyete problemlerine yol açar. Öğrenme bozukluğu, motivas-yon eksikliği ve hafıza zayıflığına yol açar.
Kızarmış yiyecekler: İşlenmiş yiyecekler, kimyasallar, katkı maddeleri, yapay tatlandırıcılar ve koruyucular bulunur. Bunlar ciddi beyin hasarlarına yol açar, beyin sinirlerini zedeler.
İşlenmiş veya pişirilmiş gıdalar: Bunlar da merkezi sinir sistemine zarar verir ve beyin bozukluğuna yol açar. Yaşlılarda alzheimera sebep olabilir.
Çok tuzlu gıdalar: Kalbe, beyne zarar verir, zekâyı geriletir.
Tahıllar: Çoğu beyin fonksi-yonlarına zarar verir. Faydalı olanları tam kepekli olanlardır.
İşlenmiş proteinler: Bunlar kas yapıcıdır. Et en zengin protein kaynağıdır. Ancak sosis, salam, sucuk ve benzerleri zararlıdır. Sinir sistemini tahrip eder.
Yapay tatlandırıcılar: Şeker yerine yapay tatlandırıcılar çok zararlıdır. Beyin hasarına ve zihinsel bozukluklara yol açar.
Nikotin: Nikotinin zararları saymakla bitmez. Başta beyne kan gitmesini engeller. Bu da beyinin yavaş yavaş ölmesine yol açar.

 

İçerik

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Âh yazık!

  Aşağıdaki şi’r, mevlânâ Hâlid-i Bağdâdînin “kaddesallahü teâlâ sirrehul’azîz”[1] fârisî dîvânından bir parçanın tercemesidir: ÂH YAZIK! Hakikat K...

Bütün bunlar olacak birgün

  BÜTÜN BUNLAR OLACAK BİRGÜN Türkiye Takvimi - 18 Kasım 2018 Uzak de­ğil dost­lar, bu yo­lun so­nu, Bu sa­yı­lı gün­ler bi­te­cek bir­gün. Ölüm var­d...

Mevlid kandilinizi tebrik ederiz

  BUGÜN................... MEVLİD KANDİLİ Türkiye Takvimi - 19 Kasım 2018 Dün­ya­da­ki bü­tün in­san­la­ra peygamber ola­rak gön­de­ri­len, peygamber­le­...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı