Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Peygamberimizin 3 vazifesi

Fahrettin Tacar

Tarih: 2018-04-20 / Hit: 392

 

SOHBET............ PEYGAMBERİMİZİN 3 VAZİFESİ
Türkiye Takvimi - 20 Nisan 2018

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri buyuruyor ki:
Peygamber efendimizin üç türlü vazifesi vardı:
1- Kur’ân-ı kerîmin hükümlerini, yani îmân edilecek bilgileri ve fıkhî hükümleri herkese tebliğ etmek. Fıkhî hükümler, yapılması emir veya yasak edilen işlerdir. Bu bilgilere İslâmî hükümler denir.
2- Kur’ân-ı kerîmin manevî hükümlerini, yani Allahü teâlânın zatına ve sıfatlarına âit marifetlerini, yalnız ümmetinin yüksek olanlarının kalblerine akıtmaktır. Bu vazife, birinci tebliğ vazifesinden farklıdır. Ebû Hüreyre hazretleri buyuruyor ki:
“Resûlullahtan iki türlü ilim öğrendim. Bunlardan birini sizlere bildirdim. İkincisini söylersem, beni öldürürsünüz.” [Buhari, Hadika]
3- Fıkhî hükümleri vaazla, nasihatle yapmayan Müslümanlara dînin emirlerini uygulamaktır.
Resûlullahtan sonra dört halîfeden her biri, bu üç vazifeyi tam olarak başardı. Hazret-i Hasan’ın hilafeti zamanında fitneler çoğaldı. İslâmiyet üç kıtaya yayıldı. Resûlullahın nuru, yeryüzünden uzaklaştı. Sahabe-i kiram azaldı. Bu üç vazifeyi, bir kişi yapamaz oldu. Bu üç vazife, farklı üç sınıfa ayrıldı:
❶- Îmânı ve fıkhî hükümleri bildirmek vazifesi, müctehid âlimlere verildi. [Böylece dört hak mezhep meydana çıktı.]
❷- Dileyen Müslümanları, Kur’ân-ı kerîmin manevî ahkâmına kavuşturmak, Ehl-i beytin 12 imamına ve tasavvuf büyüklerine verildi. Mesela Cüneyd-i Bağdadî ve Sırrı-yi Sekatî hazretleri bunlardandır. [Böylece tarikatlar meydana çıktı.]
❸- Devleti idare etme işi, sultanlara yani hükümetlere verildi.


ŞİİR.......................... KERKÜK HOR­YAT­LARI
Türkiye Takvimi - 22 Nisan 2018

Ya­kı­şı­ğı, ya­kı­şı­ğı;
Gün bat­tı, yak ışı­ğı.
Üç he­ce­li bir ci­nas,
Hor­ya­tın ya­kı­şı­ğı.

Kar­daş­lı­ğı, kar­daş­lı­ğı;
Kar bas­tı, kar daş­lı­ğı.
Dört göz­le bek­li­yo­ruz,
Ge­le­cek kar­daş­lı­ğı.

Al­tay­lar, al­tay­lar;
Şa­ha kalk­mış al tay­lar.
El­ler Mos­kof’a hay­ran,
Be­nim der­dim Al­tay­lar.

Gitsin işi­ne, işi­ne;
Var­sın git­sin işi­ne!
Boz­kurt­la­rın yur­dun­da,
Ça­kal­la­rın işi ne?

Ya­ra­dan ya­ra­dan;
Ne­ler çek­tik ya­ra­dan.
Gül­dür­sün Tür­ke­li’ni
Ye­ri gö­ğü Ya­ra­dan.

Ya­ra­sız­lar, ya­ra­sız­lar;
İçim­de ya­ra sız­lar.
Tu­ran se­nin der­din­den,
An­la­maz ya­ra­sız­lar.

Oya­rım, oya­rım;
Bü­tün de­ğil o, ya­rım.
Türk’e yan ba­ka­nın ben,
Göz­le­ri­ni oya­rım!

Sü­rü­ne sü­rü­ne;
Var git ço­ban sü­rü­ne.
Türk’e ya­ğı­lık eden,
Sü­rüm sü­rüm sü­rü­ne.

Sür­me­li sür­me­li;
Cey­lan göz­ler sür­me­li.
Sa­tıl­mış soy­suz­la­rı,
Va­ta­nım­dan sür­me­li.

San­dık­la­rım, san­dık­la­rım;
Açıl­sın san­dık­la­rım.
Hay­van­dan be­ter çık­tı,
İn­san­dır san­dık­la­rım.

Gü­lü­ver, gü­lü­ver;
Gon­ca kal­sın, gü­lü ver!
Ağ­la­mak mı na­si­bin,
Bi­raz­cık da gü­lü­ver.

Ne­yim var, ne­yim var;
Ka­va­lım var, ne­yim var.
So­nu­na gel­dim yo­lun,
Yi­ti­re­cek ne­yim var?

Ya­na­sın, ya­na­sın;
Söy­le kim­den ya­na­sın?
Vi­ran et­tin gön­lü­mü,
Ah­re­te dek ya­na­sın.

Bin­se­ne, bin­se­ne;
Ya­ğız ata bin­se­ne.
Sen­siz ge­çen bir gü­nüm,
Ge­lir ba­na bin se­ne.

Böy­le yaz, böy­le yaz;
Böy­le ba­har, böy­le yaz.
Öy­le hor­yat ya­zıl­maz,
Ya­za­cak­san böy­le yaz!
Ay­dil Erol - Ker­kük

 

İçerik

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Âh yazık!

  Aşağıdaki şi’r, mevlânâ Hâlid-i Bağdâdînin “kaddesallahü teâlâ sirrehul’azîz”[1] fârisî dîvânından bir parçanın tercemesidir: ÂH YAZIK! Hakikat K...

Bütün bunlar olacak birgün

  BÜTÜN BUNLAR OLACAK BİRGÜN Türkiye Takvimi - 18 Kasım 2018 Uzak de­ğil dost­lar, bu yo­lun so­nu, Bu sa­yı­lı gün­ler bi­te­cek bir­gün. Ölüm var­d...

Mevlid kandilinizi tebrik ederiz

  BUGÜN................... MEVLİD KANDİLİ Türkiye Takvimi - 19 Kasım 2018 Dün­ya­da­ki bü­tün in­san­la­ra peygamber ola­rak gön­de­ri­len, peygamber­le­...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı