Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Tefsîr nedir, müfessir kimdir -2-

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-04-24 / Hit: 374

Tevîllerin doğruluğu, nakle, yâni Peygamber Efendimizden (sallallahü aleyhi ve sellem) gelen tefsîrlere uygunluğu ile anlaşılır.
 
Kur’ân-ı kerîmin tefsîrine dâir Peygamber Efendimizden ve Sahâbe-i kirâmdan gelen rivâyetler, gönülden gönüle nakledilip fevkalâde bir tarzda zaptedildi. Nihâyet, ilimler kitaplara yazılmaya başlanınca, tefsîr âlimleri de, daha önce toplanıp kendilerine ulaşan bu rivâyetlerle, Kur’ân-ı kerîmi tefsîr ettiler.
Böyle rivâyetlerle yapılan tefsîrerivâyet, me’sûr ve naklîtefsîr denir. Rivâyet tefsîrlerinden bâzıları şunlardır:
1. Câmiu'l-Beyân an Te’vîli'l-Kur’ân:Muhammed bin Cerîr et-Taberî (v. 310 / M. 922)
2. Meâlimü't-Tenzîl:Ebû Muhammed el-Hüseyn el-Begavî (v. 516 / M. 1122)
3. El-Muharrerü'l-Vecîz fî Tefsîri'l-Kitâbi'l-Azîz:İbn-i Atiyye el-Endelusî. İbn-i Atiyye kendisinden önceki tefsîrlerdeki rivâyetleri ve senedlerini tahkîk ve tedkîke tâbi tutmuştur.
4. Câmiu'l-Ahkâm:Ebû Abdullah Muhammed bin Ahmed el-Kurtubî (v. 671 / M. 1272). Kurtubî de, tefsîrinde İbn-i Atiyye’nin usûlünü tâkip etmiştir.
5. El-Cevâhiru'l-Hısân fî Tefsîri'l-Kur’ân:Abdurrahmân es-Seâlibî (v. 876 / M. 1471)
6. Ed-Dürru'l-Mensûr fî Tefsîri'l-Me’sûr:Celâleddîn es-Süyûtî (v. 911 / M. 1505)
Rivâyet tefsîrleri yanındadirâyettefsîrleri de yapıldı. İlk asırda îrâb, belâgat gibi lisan bilgileri, Araplarda meleke hâlinde bulunduğundan, bunları anlatan bir kitaba ihtiyaç yoktu.
Diğer taraftan Arap olmayanların Arabî’yi öğrenebilmeleri için bu lisânın gramerini bilmeleri icapediyordu. Yine Kur’ân-ı kerîm Arabî olduğu için, lüzum görüldükçe lisân bilgilerine göre izâhına ihtiyaç duyuluyordu. Onun için Arabî lisanına dâir kitaplar yazıldı. Asıl tefsîr olan Resûlullah’tan (sallallahü aleyhi ve sellem) gelen rivâyetler esas alınarak, Kur’ân-ı kerîmin lisân ve daha başka bilgilerle de açıklamaları yapıldı. Bu izâhlara, açıklamalaratevîldenildi.
Tevîllerin doğruluğu, nakle, yâni Peygamberimizden (sallallahü aleyhi ve sellem) gelen tefsîrlere uygunluğu ile anlaşılır.Tefsîr kitaplarını yazan âlimler, tefsîre uygun tevîlleri de yine tefsîr olarak kabul etmişlerdir. Tevîl, nakle ve dîn bilgilerine uygun olmazsa tefsîr değil, yazanın kendi düşüncesi olur.
Bunun içindir ki, Kur’ân-ı kerîmde manası açık olmayan yerlerden, yalnız akla güvenip, yanlış tevîl yapılarak, yanlış manalar çıkarılması neticesinde yetmiş iki bid’at ve dalâlet fırkası ortaya çıktı.Bunlar sırf akla güvenme, ona göre hareket etme yolu olan felsefenin de tesirinde kalarak, akılla anlaşılamayacak olan âhiret hâllerini dahi, akıllarıylaizâha kalkıştılar.
Hâlbuki Ehl-i sünnet âlimleri nakli esâs alıp, aklı onu îzâh etmekte yardımcı saydılar.Kur’ân-ı kerîmi, bu esâsa bağlı olarak tefsîr ettiler. Dînî hükümlerin birçoğunu, ictihâd ederek bu yolla elde ettiler.Bu îtibârla kelâm, fıkıh ve ahlâk kitapları da Kur’ân-ı kerîmin tefsîridir.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı