Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Cennet nimetleri

Fahrettin Tacar

Tarih: 2018-06-09 / Hit: 320

 

Birbirinize selâm veriniz! Birbirinize yiyecek ikram ediniz! Bunları yaparak, selâmetle Cennete giriniz!
Hadîs-i şerîf

Cuma günü günah işlemeden selâmetle geçerse, diğer günler de selâmetle geçer.
Hadîs-i şerîf

Evlâdın babası üzerinde üç hakkı vardır: 1- Güzel isim koyması, 2- Kur’ân-ı kerîm öğretmesi, 3- Vakti gelince evlendirmesi.
Hadîs-i şerîf

Allahü teâlânın aydınlatmadığı kimseye, kimse ışık veremez.
İmâm-ı Rabbânî “Rahmetullahi aleyh”

Din bilgilerinin, alışveriş kısmını bilmeyen, haram lokmadan kurtulamaz ve ibâdetlerinin sevabını bulamaz.
İmâm-ı a’zam “Rahmetullahi aleyh”

Güzel ahlâk; güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir.
Hasan-ı Basrî “Rahmetullahi aleyh”

Dostla münakaşa dostluğu azaltır, düşmanla münakaşa düşmanlığı arttırır.
Hüseyin Hilmi bin Saîd “Rahmetullahi aleyh”

Övülmekten hoşlanmak kadar ahmaklık düşünülemez.
Bişr-i Hâfî “Rahmetullahi aleyh”

Akıllı kimse, korktuğu başına gelmeden önce, onun çaresine bakar.
Ebû Osman Hîrî “Rahmetullahi aleyh”

Bir kimse, beni sevdiği için eshâbıma hürmet ederse, Allahü teâlâ onu her tehlikeden korur.
Hadîs-i şerîf

Bedbaht kişi, unutulmuş günahlarını açığa vuran kimsedir.
Ebû Ali Cürcânî “Rahmetullahi aleyh”

Dilini tutmak, altın ve gümüşü tutmaktan daha zordur.
Muhammed bin Vâsi “Rahmetullahi aleyh”

En faziletli amel, nefsin istediğinin zıddını yapmaktır.
Ebû Süleyman Dârânî “Rahmetullahi aleyh”

Allahü teâlâdan ve O’nun dostlarından başkasına meyleden kalb hasta demektir.
Abdullah bin Mürteiş “Rahmetullahi aleyh”

Allahü teâlânın emirlerini hatırlatan, kardeşin, altın hediye edenden daha hayırlıdır.
Bilâl bin Sa’d “Rahmetullahi aleyh”

Allahü teâlâyı unutmaktan büyük günah yoktur.
Abdullah-ı Tüsterî “Rahmetullahi aleyh”

Gariplere merhamet etmek, Resûlullahın sünnetidir.
Ahmed Yesevî “Rahmetullahi aleyh”

Bedeninle dünyada, kalbinle ahirette ol!
Ebû Bekir Kettânî “Rahmetullahi aleyh”
 


SOHBET.................. CENNET NİMETLERİ
Türkiye Takvimi - 08 Haziran 2018

Âhırette, mahşer yerindeki hesaptan sonra, Cennetlikler toplanarak Cennete doğru gönderilirler. Onun kapısına yaklaştıkları zaman orada bir ağacın altında da iki pınar vardır. Önce bu pınarların birinden içerler. Bununla, karınlarında ne varsa temizlenir. Sonra ikinci pınara gelirler. Onda da güzelce yıkanırlar. Vücutlarındaki kir vesâire çıkar tertemiz hâle gelirler.
Sonra, kendilerine kırmızı yâkuttan asil binekler hazırlanır. Bunların ayakları inci ve yâkutlarla süslenmiş altından, yularları da incidendir. Cennetliklerin, her birine ikişer elbise giydirilir. Bu elbiselerden bir tanesi yeryüzüne çıkarılmış olsa, bütün dünyayı aydınlatır. Her bir Cennetliğin yanında kendisine rehberlik edecek melekler bulunur. Her bir melek rehberlik edeceği mümini alarak Cennete götürür. Mümin Cennete girince, kendisine hemen bir köşk açılır. Sonra o köşke girer. Mümin, hemen oraya yerleşmek ister. Bunu gören melekler sorarlar;
- Ne yapmak istiyorsun?
- Allahın hazırlamış olduğu bu şerefli yere konmak istiyorum.
- Yürü! Senin için bundan daha iyisi vardır.
Biraz daha gidince, karşılarında çatısı inciden, kendisi altından bir köşk belirir. Ona yaklaşınca, ellerinde gümüşten aynalar, altından ibrikler bulunan inci taneleri gibi hizmetçiler onları karşılayarak Cennetlik mümini selâmlarlar. O da onları selâmlar ve oraya konmak için hazırlığa girişirler. Fakat melekler yine ona; “Yürümene devam et! Senin için ileride daha âlâsı vardır.” derler. Bunun üzerine mümin yoluna devam eder. Biraz gidince karşısına kırmızı yâkuttan yapılmış ve son derece şeffâf ve parlak bir köşk çıkar. Tarifsiz bir güzellikteki odaya girer. Bu odanın altından 4 bin kanat penceresi vardır. İçinde, inci taneleriye süslenmiş altından bir yaygı bulunur. Bu yaygının üzerinde bir taht, onun üstünde de dünya çardaklarından 70 çardak buyüklüğünde bir minder vardır. Mümin bunun üzerine oturur. Canı her ne istediyse, meselâ meyve istediği zaman, arzu ettiği meyveler kendiliğinden onun önüne gelir. Yahut üzerinde oturmakta olduğu taht yürüyerek meyvelerin bulunduğu yere gider. Böylece o, hiçbir zahmet çekmeden istediği her nimete rahatlıkla ulaşır. Bu nimetler, takvâ sâhiplerine, çirkin amellerden kendilerini koruyanlara; dünyadaki birkaç günlük sıkıntıya sabredenlere mahsustur...

Ahmet Demirbaş - TÜRKİYE GAZETESİ 7.4.2017


TARİH...................... TARİHÎ BİR İTİRAF
Türkiye Takvimi - 09 Haziran 2018

Louis Massignon (1883-1962) Fransız oryantalist. İslâmiyet ve tasavvuf alanında verdiği eserlerle tanınmaktadır. Meşhur İngiliz casusu Lawrence’nin faaliyetlerini yakından izleyerek istihbârat subayı olarak çalışmıştır. Sonradan da Fransız İstihbârat Servisi için kaleme aldığı Ortadoğu hakkında raporları vardır. Aşağıda, bir dergide yayınlanan önemli itiraflarından bâzıları:
GÜNÜN TARİHİ..... SULTANAHMET CÂMİİ
Türkiye Takvimi - 09 Haziran 2018

9 Ha­zi­ran 1617 ta­ri­hin­de ibâ­de­te açı­lan Sultanahmet Câmii, Os­man­lı Dev­le­ti­’nin ih­ti­şa­mı­nı, kud­re­ti­ni ve o de­vir­de­ki sanatın in­ce­li­ği­ni, ze­ra­fe­ti­ni ve tez­yi­na­tı­nı ifa­de eden, Tür­ki­ye’nin 6 mi­na­re­li tek câ­mi­idir. Sul­tan I. Ah­med Hâ­nın em­riy­le, Mi­mar Si­nan’ın ta­le­be­si Baş­mi­mar Se­def­kâr Meh­med Ağa ta­ra­fın­dan ya­pıl­mış­tır. Bu âbi­de; Os­man­lı mi­ma­ri­si­nin bir şâ­he­se­ri­dir. Av­ru­pa­lı­lar, bu sa­nat şâ­he­se­ri­ne “Ma­vi Câ­mi” is­mi­ni ve­rir­ler.
4 Ocak 1609’da biz­zat Sul­tan Ah­med Hân te­mel at­ma me­ra­si­mi­ne iş­ti­rak et­miş ve ilk kaz­ma­yı vu­ra­rak in­şa­ata baş­lan­mış­tır. Bu kaz­ma, bu­gün Top­ka­pı Sa­ra­yı Mü­ze­si’nde­dir.

 

İçerik

 

 

 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Âh yazık!

  Aşağıdaki şi’r, mevlânâ Hâlid-i Bağdâdînin “kaddesallahü teâlâ sirrehul’azîz”[1] fârisî dîvânından bir parçanın tercemesidir: ÂH YAZIK! Hakikat K...

Bütün bunlar olacak birgün

  BÜTÜN BUNLAR OLACAK BİRGÜN Türkiye Takvimi - 18 Kasım 2018 Uzak de­ğil dost­lar, bu yo­lun so­nu, Bu sa­yı­lı gün­ler bi­te­cek bir­gün. Ölüm var­d...

Mevlid kandilinizi tebrik ederiz

  BUGÜN................... MEVLİD KANDİLİ Türkiye Takvimi - 19 Kasım 2018 Dün­ya­da­ki bü­tün in­san­la­ra peygamber ola­rak gön­de­ri­len, peygamber­le­...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı