Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Kadir gecesi

Fahrettin Tacar

Tarih: 2018-06-09 / Hit: 513

 


Oruçlunun uykusu ibâdet, nefesi tesbihtir. Duâsı kabul olur. Ameline kat kat sevap verilir.
Hadîs-i şerîf

Oruç, mümini Cehennemden koruyan kalkandır.
Hadîs-i şerîf

Oruç tutanın uykusu, oruç tutmayıp geceyi ibâdetle geçirenin ibâdetinden üstündür.
Hadîs-i şerîf

Allahü teâlânın sevdiği ev, yetim bulundurulan ve ona iyilik yapılan evdir.
Hadîs-i şerîf

Akrabalar arasındaki düşmanlık, ormana düşen ateşten farksızdır.
Hazret-i Ebû Bekir “Radıyallahü anh”

Annenin yavrusundan kaçacağı kıyâmet günü için, hazırlık yapmayana yazıklar olsun!
İmâm-ı Rabbânî “Rahmetullahi aleyh”

Malı, zarardan korumanın ilâcı, zekât vermektir.
İmâm-ı Rabbânî “Rahmetullahi aleyh”

Dünya sevgisi, bütün kötülüklerin başıdır. Günahların başı ise küfrdür, imansızlıktır.
Abdullah-ı Dehlevî “Rahmetullahi aleyh”

Allahü teâlânın merhameti vardır diyerek, isyana kalkışma!
İbni Vefâ “Rahmetullahi aleyh”


BUGÜN............ KADİR GECESİ
Türkiye Takvimi - 10 Haziran 2018

Ka­dir Ge­ce­si, Ra­ma­zan-ı şe­rîf ayı için­de bu­lu­nan ve Kur’ân-ı ke­rîm­de met­he­di­len en kıy­met­li ge­ce­dir.

Âyet-i ke­rî­me­de bu­yu­rul­du ki: “Ka­dir Ge­ce­si, bin ay­dan ha­yır­lı­dır.” Kur’ân-ı ke­rîm, Re­sû­lul­la­ha bu ge­ce gel­me­ye baş­la­dı. Ra­ma­zan-ı şe­rî­fin son 10 gü­nü için­de ve tek ge­ce­le­rin­de ara­ma­lı­dır.

Ha­dîs-i şe­rîf­ler­de bu­yu­rul­du ki:
“Al­la­hü te­âlâ in­din­de en kıy­met­li ge­ce, Ka­dir Ge­ce­si’­dir.”
“İbâ­det için en iyi ge­ce Ka­dir Ge­ce­si’dir. En kor­kunç ge­ce de ka­bir­de ka­lı­nan ge­ce­dir. En gü­zel ge­ce­de, en kor­kunç ge­ce için amel ede­ne müj­de­ler ol­sun!”
“Sevabını Allahtan umarak, Kadir Gecesi’ni ihya edenin geçmiş günahları affolur.” [Buhârî]
(Kadir Gecesi’nde, bir kere Kadir sûresini okumak, başka zamanda Kur’ân-ı kerîmi hatim etmekten daha sevaptır. Bu gece bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibâdet etmekten daha kıymetlidir.) [Tefsir-i Mugni]

Bu ge­ce­yi ih­ya için; ilim öğrenmeli, meselâ ilmihâl okumalı, kazâ na­ma­zı kıl­ma­lı, Kur’ân-ı ke­rîm oku­ma­lı, duâ ve tev­be et­me­li, sa­da­ka ver­me­li, Müs­lü­man­la­rı se­vin­dir­me­li, bun­la­rın se­vap­la­rı­nı ölü di­ri, bü­tün Müs­lü­man­la­ra gön­der­me­li­dir.

Bu­ ge­ce her ta­raf­ta kan­dil kan­dil fe­yiz var;
Yer­de Cib­ril-i emin, gök­te nûr­dan de­niz var.
Şe­fâ’at ümi­di ile şu mes­ci­de do­lu­şan,
Her mümi­nin yü­zün­de pey­gam­ber­den bir iz var.

Be­kâ yur­du­na ge­lin ol­mak için ni­ne­ler,
Yak­mış­lar kı­na­la­rı; yan­la­rın­da çe­yiz var.
Aş­kın kad­ri yü­ce­lip tâ Sid­re’ye çı­kar­ken,
Kü­für eh­li kin­de­dir, şey­tan­lar­da ga­yız var.

Işık­lar nur sa­çı­yor kon­du­ğu her mad­deye;
Eş­yâ­da me­le­kûta ka­pı açan re­miz var.
Akıl Fur­kân’a tes­lim bu ge­ce fec­re ka­dar;
Gaf­let de­rin uy­ku­da, da­lâ­let yok, tem­yiz var.

Bu ge­ce her ta­raf­da kan­dil kan­dil fe­yiz var,
Yer­de Cib­ril-i emin, gök­te nûr­dan de­niz var.
Di­lâ­ver Ce­be­ci

 

İçerik

 

 

 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Âh yazık!

  Aşağıdaki şi’r, mevlânâ Hâlid-i Bağdâdînin “kaddesallahü teâlâ sirrehul’azîz”[1] fârisî dîvânından bir parçanın tercemesidir: ÂH YAZIK! Hakikat K...

Bütün bunlar olacak birgün

  BÜTÜN BUNLAR OLACAK BİRGÜN Türkiye Takvimi - 18 Kasım 2018 Uzak de­ğil dost­lar, bu yo­lun so­nu, Bu sa­yı­lı gün­ler bi­te­cek bir­gün. Ölüm var­d...

Mevlid kandilinizi tebrik ederiz

  BUGÜN................... MEVLİD KANDİLİ Türkiye Takvimi - 19 Kasım 2018 Dün­ya­da­ki bü­tün in­san­la­ra peygamber ola­rak gön­de­ri­len, peygamber­le­...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı