Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Kur'ân-ı kerîmden din öğrenilir mi?

Fahrettin Tacar

Tarih: 2018-06-28 / Hit: 343

 

SOHBET........... KURÂN-I KERÎMDEN DİN ÖĞRENİLİR Mİ
Türkiye Takvimi - 28 Haziran 2018

SUAL: Hadîsler olmadan Kur’ânla amel edebilir miyiz?
CEVAP: Hadis-i şerifler olmadan Kur’ân-ı kerîmle amel etmek mümkün olmadığı gibi, mezhepler olmadan da hadîs-i şerîflerle de amel etmemiz mümkün olmaz. İmâm-ı Şarâni hazretleri buyuruyor ki: İmâm-ı Beyheki, Delâil kitabında şöyle rivayet eder:
Eshâb-ı kiramdan İmrân bin Hüseyin Radıyallahü anh, şefaatle ilgili bâzı hadisler nakleder. Oradakilerden biri der ki:
— Siz hadisler bildiriyorsunuz, fakat biz bunlarla ilgili Kur’ân-ı kerîmde bir şey bulamıyoruz.
İmrân bin Hüseyin hazretleri buyurur ki:
— Kur’ân-ı kerîm okudun mu?
— Evet.
— Kur’ân-ı kerîmde sabah namazının farzının 2, akşamın-kinin 3, öğle, ikindi ve yatsının farzının ise 4 rekât olduğuna rastladın mı?
— Hayır.
— Peki, bunları kimden öğrendiniz? Bizden [Eshâb-ı kirâmdan] öğrenmediniz mi? Biz de Resûlullahtan öğrenmedik mi? Peki Kur’ân-ı kerîmde 40 koyunda bir koyun, şu kadar devede şu kadar, şu kadar paraya şu kadar dirhem zekât düştüğüne rastladın mı?
— Hayır.
— Öyleyse bunları kimden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de Resûlullahtan öğrenmedik mi? Hac sûresinde; (Eski evi [Kâbe’yi] tavaf etsinler!) âyetini okumadınız mı? Peki orada Kâbe’yi 7 defa tavaf edin diye bir ifadeye rastladınız mı?
— Hayır.
— Allahü teâlânın Kur’ân-ı kerîmde şöyle buyurduğunu duymadınız mı?
(Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa da ondan kaçının.) [Haşr:7]
Hazret-i İmrân buyurur ki:
Sizin bilmediğiniz bizim Re-sûlullahtan öğrendiğimiz daha çok şey vardır. Kur’ân-ı kerîmde her şey açık değildir.
Mizân-ül Kübra


SOHBET............ Mİ­SA­Fİ­RE İK­RAM ET­MEK
Türkiye Takvimi - 29 Haziran 2018

Mi­sa­fi­re ik­ram çok se­vap­tır. Mi­sa­fi­ri nimet bil­me­li­dir. Her nime­tin bir kül­fet kar­şı­lı­ğı ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı­dır. Kül­fet­siz nimet ol­maz. El­bet­te mi­sa­fi­rin sı­kın­tı­sı olur. Yük­sün­me­den hiz­met et­me­li­dir. Mi­sa­fi­ri ga­ni­met bil­me­li­dir! Ha­dîs-i şe­rîf­te bu­yu­rul­du ki:
“Al­la­hü te­â­lâ, bir kav­me ha­yır mu­rat et­ti­ğin­de, on­la­ra he­di­ye ola­rak mi­sa­fir gön­de­rir. Mi­sa­fir, rız­kı ile ge­lir. Al­la­hü te­â­lâ da ev hal­kı­nı mağ­fi­ret eder.”
Hak te­â­lâ­nın bir he­di­ye­si olan mi­sa­fi­re ik­ram et­me­li­dir. Mi­sa­fir gel­mez­se üzül­me­li­dir. Çün­kü ha­dîs-i şe­rîf­te; “Mi­sa­fir gir­me­yen eve me­lek de gir­mez.” bu­yu­rul­muş­tur. Mi­sa­fir gel­me­me­si­ni is­te­mek doğ­ru de­ğil­dir. Çün­kü Pey­gam­ber efen­di­miz; “Mi­sa­fir is­te­me­yen­de ha­yır yok­tur.” bu­yur­muş­tur.
Mi­safir için faz­la ik­ram ve kül­fe­te gir­me­me­li­dir! Çün­kü mi­sa­fir ra­hat­sız olur. Ha­dîs-i şe­rîf­te; “Mi­sa­fir için kül­fe­te gir­me­yin; mi­sa­fir bun­dan ra­hat­sız olur. Mi­sa­fi­ri­ni küs­tü­ren Al­la­hı küs­tür­müş olur. Al­la­hı küs­tü­re­ne de Al­lah buğ­ze­der.” bu­yu­rul­muş­tur.
Haz­ret-i Ali bu­yur­du ki:
“Ar­ka­da­şın en kö­tü­sü, te­kel­lüf eden, ken­di­si­nin ida­re edil­me­si­ne se­ni mec­bur kı­lan, se­ni özür di­le­yi­ci iş­le­re iten kim­se­dir.”
[Kül­fet: Zah­met­li iş, sı­kın­tı.
Te­kel­lüf: Zah­me­te gir­mek, kül­fet.]

TARİH......... OSMANLI HOŞGÖRÜSÜ
Türkiye Takvimi - 29 Haziran 2018

Baş­ba­kan­lık Dev­let Ar­şiv­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, yak­la­şık 600 yıl 3 kı­ta­da çe­şit­li mil­let­ler­den in­san­la­rı ba­rış için­de bir ara­da tu­tan Os­man­lı hoş­gö­rü­sü ve ada­le­ti­nin bel­ge­le­re yan­sı­yan ör­nek­le­ri­ni, “Gök­kub­be Al­tın­da Bir­lik­te Ya­şa­mak” ad­lı ki­tap­ta top­la­dı.
Ki­tap­ta yer alan bel­ge­le­re gö­re; Ba­tı­lı­la­rın “Muh­te­şem Sü­ley­man” ola­rak ta­nı­dık­la­rı Kânunî Sul­tan Sü­ley­man, 1560'da bey­le­ri­ne: “Her tür­lü ver­gi­yi sa­de­ce kânun­lar çer­çe­ve­sin­de top­lat­tı­ra­sın! Hiç­bir kim­se­ye faz­la­dan bir ak­ça da­hi al­dırt­ma­ya­sın!” em­ri­ni ve­rir­ken, 2. Ab­dül­ha­mid Hân, 1894'te bin­ler­ce ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki Ame­ri­ka'da or­man yan­gın­la­rın­dan za­rar gö­ren­le­re 300 li­ra (al­tın) yar­dım gön­der­di.
Abdülmecid Hân zamanında 1845-1850 yılları arasındaki kıtlık döneminde, İrlanda’ya ilâç ve yiyecek dolu 5 gemi gönderildi.
Ab­dü­la­ziz Hân, Si­vas'tan Rus­ya'ya göç eden 30 ka­dar Rum ai­le­nin tek­rar Os­man­lı Dev­le­ti­ne dön­mek is­te­me­le­ri üze­ri­ne, yol mas­raf­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı için emir ve­rir­ken, Genç San­ca­ğı­nın Ak­ça­sırt Kö­yün­den 13 Er­me­ni eş­kı­ya, piş­man­lık­la­rın­dan do­la­yı 2. Ab­dül­ha­mit Hân ta­ra­fın­dan af­fe­di­lerek is­kân edil­di...

GÜNÜN TARİHİ........II. MAHMUD HÂNIN VEFÂTI
Türkiye Takvimi - 30 Haziran 2018

Os­man­lı Pâdişah­la­rı­nın otuzun­cu­su ve İslâm halîfe­le­ri­nin 95’in­ci­si­dir. Sul­tan I. Ab­dül­ha­mid Hânın oğ­lu ve Sul­tan Ab­dül­me­cid Hânın ba­ba­sı­dır. 1785’de do­ğup, 30 Haziran 1839’da ve­fât et­miş­tir. 1808 yı­lın­da tah­ta çı­ka­rak, pâdişah ve halîfe ol­du. Za­ma­nın­da, pek çok imar fa­ali­yet­le­ri ol­muş­tur. Bo­zul­muş olan Ye­ni­çe­ri oca­ğı­nı kal­dır­dı. Ara­bis­tan’da sü­kû­ne­ti te­min et­ti. Har­bi­ye ve Tıp Fa­kül­te­si’ni kur­du ve Be­ya­zıd­’da yan­gın ku­le­si­ni yap­tır­dı. Top­ha­ne’de Nus­ra­ti­ye Câ­mii, Bah­çe­ka­pı’da Hi­dâ­yet, Üs­kü­dar’da Ad­li­ye câ­mi­le­ri­ni yap­tır­dı. Un­ka­pa­nı Köp­rü­sü, Bey­ler­be­yi ve Çı­ra­ğan sa­ray­la­rı­nı, Ga­la­ta­sa­ray Li­se­si­’ni in­şa et­tir­di. Eyüp Sul­tan haz­ret­le­ri­nin tür­be­si­ni tâmir et­tir­di. Kendi tür­be­si Çem­ber­litaş’ta­dır.

 

İçerik

 

  

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Âh yazık!

  Aşağıdaki şi’r, mevlânâ Hâlid-i Bağdâdînin “kaddesallahü teâlâ sirrehul’azîz”[1] fârisî dîvânından bir parçanın tercemesidir: ÂH YAZIK! Hakikat K...

Bütün bunlar olacak birgün

  BÜTÜN BUNLAR OLACAK BİRGÜN Türkiye Takvimi - 18 Kasım 2018 Uzak de­ğil dost­lar, bu yo­lun so­nu, Bu sa­yı­lı gün­ler bi­te­cek bir­gün. Ölüm var­d...

Mevlid kandilinizi tebrik ederiz

  BUGÜN................... MEVLİD KANDİLİ Türkiye Takvimi - 19 Kasım 2018 Dün­ya­da­ki bü­tün in­san­la­ra peygamber ola­rak gön­de­ri­len, peygamber­le­...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı