Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Büyük hadîs âlimlerinden bazıları

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-07-10 / Hit: 292

Şüphe yok ki, büyük hadîs âlimleri deyince, başta "Kütüb-i sitte" denilen 6 muteber hadîs kitâbının müellifleri akla gelir.
 
Büyük hadîs âlimleri;İmâm-ı Buhârî, İmâm Müslim, İmâm Ebû Dâvûd, İmâm-ı Tirmizî, İmâm-ı Nesâî, İmâm İbn-i Mâce'dir (rahmetullahi aleyhim ecmaîn).Fakat bazı âlimler, 6. kitap olanSünen-i İbn-i Mâce'nin yerine,İmâm-ı Dârimî'ninSünen'ini, diğer bazı ilim adamları ise, onun yerineİmâm Mâlik'inMuvatta'ını zikrederler.
"Kütüb-i Tis'a"denilen 9 kitâp ise, yukarıda sayılan 6 kitâba ilâveten,3 kitapdaha eklenmek sûretiyle meydâna gelmektedir. Buradaed-Dârimî'nin es-Sünen'i, İmâm Mâlik'in el-Muvatta'ı, İmâm Ahmed İbn-i Hanbel'in el-Müsned'imezkûrdur...
Kıymetli hadîs-i şerîf kitapları yazmış olan âlimler pek çoktur. Bunların hepsini burada zikretmek mümkün değildir; fakat"zikr-i cüz' irâde-i kül=parçayı zikredip bütünü kasdetme"kaidesi gereğince bazılarını zikredebiliriz.
Bizburada, kitaplardan hareketle bazı hadîs âlimlerini zikretmeye çalışalım:
"el-Kütübü's-selâse (3 kitap)": 1-İmâm-ı Buhârî ve İmâm Müslim'in el-Câmiu's-Sahîh'leri ile İmâm Mâlik'in el-Muvatta'ı veya2-İmâm Ebû Dâvûd, İmâm-ı Tirmizî, İmâm-ı Nesâî'nin es-Sünen'leri.
"el-Kütübü'l-erbaa (4 kitap)":İmâm Ebû Dâvûd, İmâm-ı Tirmizî, İmâm-ı Nesâî ve İmâm İbn-i Mâce'nin es-Sünen'leri [Şîa'nın da, bunlardan farklı, 4 hadîs kitâbı vardır.]
"el-Kütübü'l-hamse (5 kitap)":İmâm-ı Buhârî ve İmâm Müslim'in el-Câmiu's-Sahîh'leri ile İmâm Ebû Dâvûd, İmâm-ı Tirmizî, İmâm-ı Nesâî'nin es-Sünen'leri.
"el-Kütübü's-sitte (6 kitap)": [Âlimlerin ekserîsine göre]İmâm-ı Buhârî ve İmâm Müslim'in el-Câmiu's-Sahîh'leri ile İmâm Ebû Dâvûd, İmâm-ı Tirmizî, İmâm-ı Nesâî ve İbn-i Mâce'nin es-Sünen'leri.
[Burada, Kuzey Afrikalı/Mağripli âlimler, ayrıca Razîn el-Abderî, İbnü'l-Esîr el-Cezerî ve diğer bazı âlimler,Sünen-i İbn-i Mâce yerine, İmâm Mâlik'in el-Muvatta'ını zikretmişlerdir.]
"el-Kütübü's-seb'a (7 kitap)":İmâm-ı Buhârî ve İmâm Müslim'in el-Câmiu's-Sahîh'leri ile İmâm Ebû Dâvûd, İmâm-ı Tirmizî, İmâm-ı Nesâî ve İbn-i Mâce'nin es-Sünen'leri ve bir de İmâm ed-Dârimî'nin es-Sünen'i.
[Diğer bazı âlimler, burada,İmâm ed-Dârimî'nin es-Sünen'i yerine, İmâm Mâlik'in el-Muvatta'ını zikretmişlerdir.]
"el-Kütübü't-tis'a (9 kitap)":İmâm-ı Buhârî ve İmâm Müslim'in el-Câmiu's-Sahîh'leri ile İmâm Ebû Dâvûd, İmâm-ı Tirmizî, İmâm-ı Nesâî, İbn-i Mâce ve İmâm ed-Dârimî'nin es-Sünen'leri, İmâm Mâlik'in el-Muvatta'ı ve İmâm Ahmed İbn-i Hanbel'in el-Müsned'i.
"el-Kütübü'l-aşere (10 kitap)":İmâm-ı Buhârî ve İmâm Müslim'in el-Câmiu's-Sahîh'leri ile İmâm Ebû Dâvûd, İmâm-ı Tirmizî, İmâm-ı Nesâî, İbn-i Mâce'nin es-Sünen'leri, İmâm Mâlik'in el-Muvatta'ı, İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe, İmâm-ı Şâfiî ve İmâm Ahmed İbn-i Hanbel'in el-Müsned'leri.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

İslâm nimetine her zaman şükretmelidir

İmânın gitmesinden korkup, dâimâ, hüsn-i hâtime (son nefeste îmân ile gitmeyi) istemeli, İslâm nimetine her zaman şükretmelidir.     Mukaddes dînimiz İs...

Cennet de cehennem de sonsuzdur -2-

Âyet-i kerîmede, mealen buyuruldu ki:"Kötülükleri[günâhları, küfürleri]kendilerini çepeçevre kuşatanlar Cehennemliktir, orada ebedî kalırlar."[Bakara, 81]...

Hadîs-i şerîfler ne zaman yazıldı?

Bir gün, Eshâb-ı kirâmdan biri, Peygamber Efendimize gelerek,işittiği hadîsleri ezberleyemediğini ifâde eder ve hâfızasından şikâyette bulunur...   15 dil b...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı