Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Etrafımız fesat çemberi

Fahrettin Tacar

Tarih: 2018-07-10 / Hit: 517

 

Hiç çekinmeden, sıkılmadan günah işlemek; kötü huylu olmaktır.
Hadîs-i şerîf

11 TEMMUZ 2018
Sırpların, Srebrenitsa’da 8.000 erkeği katletmesi (1995)


MAKALE............... ETRAFIMIZ FESAT ÇEMBERİ
Türkiye Takvimi - 09 Temmuz 2018

Tür­ki­ye ya­kın bir ge­le­cek­te en geç 2025 yı­lın­da dün­ya­nın en güç­lü 5 ül­ke­sin­den bi­ri ola­cak­tır.
Güç­lü bir Tür­ki­ye; yaln­ız Ana­do­lu’ya de­ğil bü­tün Or­ta­do­ğu, Ak­de­niz, Bal­kan­lar, ve hat­ta İs­lâm dün­ya­sın­da ba­rış ve re­fa­ha ve­si­le olaca­k­tır. Sü­per ve em­per­ya­list güç­le­rin, Or­ta­do­ğu ve İs­lâm dün­ya­sı­nı sö­mür­me ve bir­bir­le­riy­le bo­ğuş­tur­ma, (Par­ça­la ve yut, böl­ ve yö­net!) po­li­ti­ka­la­rı if­las ede­cek­tir. Ve güç­lü Tür­ki­ye kar­şı­sın­da; Rus­ya’nın “Ak­de­niz’e in­me”, İran’ın “Pers’i kur­ma” ,Su­ri­ye’nin “Bü­yük Su­ri­ye”, Yu­na­nis­ta­n’ın “Me­ga­lo İdea”, Bul­ga­ris­tan’ın “Bü­yük Bul­ga­ris­tan”, İs­ra­il’in “Nil’den Fı­rat’a” ha­yal­le­ri so­na ere­cek­tir. AET, ABD, ve Rus­ya Or­ta­do­ğu’da is­te­dik­le­ri gi­bi at oy­na­ta­ma­ya­cak­lar­dır. Sü­per ve em­per­ya­list güç­le­rin Er­me­ni ve bö­lü­cü eş­ki­ya fa­ali­yet­le­ri, ken­di aleyh­le­ri­ne dö­ne­cek­tir.M. Ne­ca­ti Öz­fa­tu­ra
Türkiye Gazetesi - 23.4.1987

YURDUMUZ...................... EN UZUN TÜNELİMİZ
Türkiye Takvimi - 10 Temmuz 2018

15 km uzunluğunda, çift tüpten meydana gelen Ovit Tüneli, Rize’nin İkizdere İlçesi Sivrikaya Köyü’nden başlayıp, Erzurum’un İspir İlçesi’nden çıkıyor. Tünel uzunluğu ile dünyanın en uzun 3., Türkiye’nin ise en uzun tüneli. Tünelin tamamlanması ile Rize-Erzurum Karayolu Mardin’e kadar uzanacak. Rize ile Erzurum arasındaki karayolu mesafesi 60 kilometre kısalmış oluyor.
Rize - Erzurum Karayolu’nun 2.680 rakımındaki Ovit Geçidi, sert geçen kış şartlarından dolayı yılın yaklaşık 8 ayı geçit vermiyor. Bu yeni proje ile Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birbirine bağlanması, böylece bölge illeri arasındaki ticarî ve kültürel alışverişin canlandırılması he-defleniyor.
13 Mayıs 2012 tarihinde temeli atıllan tünel, tamamlandığında, Diyarbakır’dan 4-5 saatte Karadeniz’e ulaşılabilecek. Bu tünele ilâve olarak, 7.200 metrelik Kırık Tüneli de kısa sürede inşa edilecek.
Ovit Tüneli, projesi sadece stratejik bir öneme haiz değil. İnşaat tekniği bakımından da önemli yenilikleri var. Ülkemizde ilk defa kullanılacak tünel delme makinesiyle açılacak. Bu şe-kilde inşaatın hızı da artmış oluyor. Bağlantı yollarıyla 17 kilometreyi geçen bu projenin maliyeti 800 milyon lirayı bulacak.

GÜNÜN TARİHİ........... OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ
Türkiye Takvimi - 10 Temmuz 2018

10 Temmuz 2016 günü hizmete açılan Osmangazi Köprüsü, 252 metre kule yüksekliği, 35.93 metre tabliye genişliğine sâhip, toplamda 2.682 metre uzunluğunda olan köprünün orta açıklığı 1550 metredir ve dünyanın en büyük orta açıklığa sâhip dördüncü köprüsüdür. Köprü 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere 6 şerit olarak hizmet veriyor. Köprüde ayrıca bir de hizmet şeridi var. Körfezi dolaşarak 2 saat, feribot ile 1 saat olan körfez geçiş süresi ortalama 6 dakikaya indi. İstanbul-İzmir Yolu tamamlandığında 7-8 saat olan İstanbul-İzmir arası 3.5 saate inecek ve yol bu yıl bitirilmeye çalışılacak.

BİLİYOR MUSUNUZ.................... EN İLGİNÇ BİLGİLER
Türkiye Takvimi - 11 Temmuz 2018

* Su aygırlarının sütünün rengi pembedir.
* Ananas bir meyve değildir ve tarlada yetişir.
* Karda gizlenmeye çalışan kutup ayıları, burnunun siyahlığını pençesiyle kapatır.
* Mavi balinaların kalbi o kadar büyüktür ki bir insan atardamarlarında kolayca yüzebilir.
* Kaju olarak bildiğimiz çerez aslında kaju meyvesinin sapıdır.
* Ahtapotların 3’er tane kalbi bulunur.
* Bal güneş görmediği sürece asla bozulmaz.
* Bal çürümeyen tek yiyecektir. 3000 yıllık Mısır Piramitleri’de bulunan balların rengi koyulaşsa da, tadı bozulmamıştır.
* 19. yüzyıldaki bütün insanlar, günümüzde, 2 dakikada çekilen fotoğraf kadar fotoğraf çekmemiştir.
* Yer fıstığı bir baklagildir ve toprağın altında büyür.
* Gökyüzündeki yıldızların sayısı, dünya üzerindeki bütün plajların kum tanesi sayısından fazladır.
* İnsan DNA’sı %50 oranında muz DNA’sı ile aynıdır.
* İnternet 540 milyar trilyon elektron ile birbirine bağlıdır.
* Bir inci 7 gün sirkenin içinde kalırsa yok olur.

İçerik

 

 

 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Âh yazık!

  Aşağıdaki şi’r, mevlânâ Hâlid-i Bağdâdînin “kaddesallahü teâlâ sirrehul’azîz”[1] fârisî dîvânından bir parçanın tercemesidir: ÂH YAZIK! Hakikat K...

Bütün bunlar olacak birgün

  BÜTÜN BUNLAR OLACAK BİRGÜN Türkiye Takvimi - 18 Kasım 2018 Uzak de­ğil dost­lar, bu yo­lun so­nu, Bu sa­yı­lı gün­ler bi­te­cek bir­gün. Ölüm var­d...

Mevlid kandilinizi tebrik ederiz

  BUGÜN................... MEVLİD KANDİLİ Türkiye Takvimi - 19 Kasım 2018 Dün­ya­da­ki bü­tün in­san­la­ra peygamber ola­rak gön­de­ri­len, peygamber­le­...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı