Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Kurban kesmek

Fahrettin Tacar

Tarih: 2018-08-11 / Hit: 323

 


En kıymetliniz, Allahü teâlâdan en çok korkanınızdır.
(Hucürât sûresi: 13)

İstiğfâr, her derde devadır.
Hadîs-i şerîf

Kabul olan bir hac, geçmiş günahları yok eder.
Hadîs-i şerîf

Kurban edilen hayvanın üzerindeki kıllar sayısınca, sahibine sevap yazılır.
Hadîs-i şerîf

Allahü teâlâ, tevbekâr genci sever.
Hadîs-i şerîf

Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.
Hadîs-i şerîf

İslâmiyet; her safhası ile, ahlâkı ile, itikadı ile, ameli ile yaşanan bir dindir. Hepsi bulunursa tam olur.
Hüseyin Hilmi bin Saîd “Rahmetullahi aleyh”

Allah adamları ile sohbet aklı artırır.
Alâeddîn-i Attâr “Rahmetullahi aleyh”

Anaya-babaya itaat etmek, büyük günahlara keffarettir.
Mekhûl-eş-Şâmî “Rahmetullahi aleyh”

Başa kakan, nefret ateşini körükler.
Hazret-i Ali “Radıyallahü anh”
 

SOHBET...................... KURBAN KESMEK
Türkiye Takvimi - 13 Ağustos 2018

Müs­lü­man olan er­kek ve ka­dı­nın; hür, âkıl, bâ­liğ ve mu­kîm ise, ih­ti­ya­cın­dan faz­la ve ni­sap mik­ta­rı ka­dar da ma­lı ve­ya pa­ra­sı var­sa, Kur­ban Bay­ra­mı için, ni­yet ede­rek, bay­ra­mın üçün­cü gü­nü ak­şa­ma ka­dar bel­li bir hay­va­nı kes­me­si va­cip olur.
İh­ti­yaç eş­ya­sı; 1 ev, 1 ay­lık yi­ye­cek, 3 kat el­bi­se, ça­ma­şır, ev­de kul­la­nı­lan eş­ya ve âlet­ler, bi­ne­cek va­sı­ta­la­rı, mes­lek ki­tap­la­rı ve öde­ye­ce­ği borç­la­rı­dır.
Kur­ban; ko­yun, ke­çi, sı­ğır ve de­ve­den bi­ri­ni bay­ra­mın ilk üç gü­nün­de kur­ban ni­ye­ti ile kes­mek de­mek­tir. Bir sı­ğır ve­ya de­ve­yi 7 Müs­lü­man or­tak alıp ke­se­bi­lir­ler. Bu hay­van­la­rı, fa­ki­re ve­ya ha­yır ce­mi­yet­le­ri­ne di­ri ola­rak sa­da­ka ver­mek kur­ban ol­maz.
Kurbanı kes­mek ve­ya di­ne uy­gun ke­sen yer­le­re; “Meselâ, bin­ler­ce ta­le­be­ye ve fa­kir-fuka­ra­ya yar­dım yapan, İhlas Vak­fı (Tel: 0 212 513 99 00 - 0 212 451 49 00) gi­bi yar­dım ku­rum­la­rı­na” ve­kâ­let ve­re­rek di­ne uy­gun şe­kil­de kes­tir­mek lâ­zım­dır.
Bir gö­zü gör­me­yen, to­pal olup yü­rü­ye­me­yen, diş­le­ri­nin ya­rı­sı yok olan, gö­zü­nün, ku­la­ğı­nın ve kuy­ru­ğu­nun ço­ğu, ön ve­ya ar­ka bir aya­ğı ke­sil­miş olan, çok za­yıf olan hay­van kur­ban ol­maz.
Kur­ba­nın ve her hay­va­nın 7 ye­ri­ni ye­mek ha­ram­dır:
1- Akan ka­nı,
2- Bevl âleti,
3- Beze­le­ri,
4- İdrar ke­se­si,
5- Saf­ra ke­se­si,
6- Di­şi hay­va­nın önü,
7- Ha­ya­la­rı. (Koç yumurtası olarak satılmaktadır.)
Kur­ban eti­nin üç­te bi­ri­ni evi­ne, üç­te bi­ri­ni kom­şu­la­ra, ge­ri­si­ni fa­kir­le­re ver­mek müs­te­hap­tır. Hep­si­ni fa­ki­re ver­mek ve­ya hep­si­ni eve bı­rak­mak da olur. De­ri­si na­maz kı­lan fa­ki­re ve­ri­lir ve­ya ev­de kul­la­nı­la­bi­lir.


SOHBET...................... AKİKA
Türkiye Takvimi - 17 Ağustos 2018

Akika, çocuk nimetine karşılık, Allahü teâlâya şükretmek için hayvan kesmektir. Akika hayvanı, kurbanlık hayvan gibi olmalıdır. Akika, çocukları belâlardan, hastalıklardan korur. Kıyâmette, anaya, babaya, ayrı bir şefaat ederler. Erkek çocuk için 2, kız çocuk için 1 akika hayvanı kesilir. Kesilen akikanın etinden, kesenin kendisi ve zengin fakir herkes yiyebilir, pişmiş veya çiğ olarak zengin fakir herkese verebilir.
Sonra da kesilebilir. Her zaman kesilebilir. Kurban bayramında da kesilebilir. Resûlullah efendimizin nübüvvetten sonra, kendisi için akika kestiği (Şir’a) da yazılıdır. Akika kurbanı akikanın adı olduğu için akika kurbanı denilince kurbanda kesilmesi lâzım değildir.
Akikayı kesmeyip bedelini fakire tasadduk etmek, akika yerine geçmez. Şefaat etsin diye ölmüş çocuk için, torun için, hatta yaşlı kimse, kendisi için de kesebilir.


ŞİİR.......... KURBAN OLAM KERKÜK
Türkiye Takvimi - 12 Ağustos 2018

Bülbül feryad eder, vakt-ı seherde,
Gülizarda galan güller soluptur.
Üreğimiz düşmüş, onulmaz derde,
Gözlerime ganlı seller doluptur.

Yaramıza taşlar bassam kim bile,
Gücensem kim bile, küssem kim bile,
Şu aleme zehir gussam kim bile,
Başımıza yaman hâller geliptir.

Hallarımız böyle çetin olanda,
Hayalime eski günler gelende,
Otağımız sılamızda galanda,
Gayri yurdum gurbet eller oluptur.

Balamı vurdular gönlüm yaralı,
Gönlüm ağıt yakar tel böyle gider.
Sen ey güzel Kerkük dağlar maralı,
Gözüm böyle görür dil böyle gider.

Aşkını büyüttüm kalbime ektim,
Senden ayrı nice gam, kahır çektim,
Sen ağlarken ben de gözyaşı döktüm,
Akar umman olur sel böyle gider.

Helhele veririz olunca katar,
Yürekler bir olur Kerkük’te atar,
Her Türk’ün gönlünde bir Kerkük yatar,
Kardeşten kardeşe gül böyle gider.

Obalı der: Kurban olam Kerkük’e,
Gönül kervanımı salam Kerkük’e,

Günde yüz bin kere selâm Kerkük’e,
Samsun’dan Kerkük’e hâl böyle gider.

Vuruldu Kerkük’te bir Türkmen bala;
Bakışları âhû, gözleri ala.

Belli ki çok idi çile-ezâsı;
Mübârekti yalnız, onun gazası.

Hâlinde bir melek edası vardı;
Ne bir şikâyeti-sedası vardı.

Küçücük kalbinde aşk taşıyordu;
Bu aşkı taştıkça, o yaşıyordu.

Çocuktu. Balaydı. O, bir yavruydu.
Gözyaşları duru, hem dupduruydu.

Kan, suyla yıkanır; kan ile yunmaz;
Düşman karşısında derin uyunmaz.

Kerkük caddesine döküldü kanı;
Artırdı her damla bin heyecanı.

Çok şükür, bayrağı, milleti hürdü;
Böylece ülküsü daha büyürdü.

Kerkük’te vuruldu bir Türkmen bala;
Bakışları âhû, gözleri ala.

 

YURDUMUZ................ EN KUVVETLİ HÂFIZA
Türkiye Takvimi - 15 Ağustos 2018

Memoriad tarafından düzenlenen “Türkiye Beyin Haftası” etkinliklerinde, İstanbul Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Doğru, Binary Sayılar (1 dakika) kategorisinde dünya rekoru kırdı. Ankara Neva Palas Otel’de düzenlenen yarışmada Ömer Faruk, yapılan dünya rekoru denemelerinde 1 ve 0’dan meydana gelen Binary Sayılar sisteminde 276 rakamı hafızasında tuttu.
İhlas öğrencisi bu başarısıyla ‘Dünya Hafıza Rekortmeni’ unvanını alarak 2016’da Alman Christian Schäfer’in 273 rakamlı rekorunu geçmiş oldu.
Geçtiğimiz yıl da bu yarışmada ödül kazanan Ömer Faruk, beş aylık bir eğitim sonucunda beynin nasıl daha iyi kullanılabileceğini öğrendiğini ifade etti. Dünyada Ömer Faruk Doğru’nun kırdığı rekora daha önce 7 Alman, 1 İsrailli ve 1 Avustralyalı öğrenci sâhipti. (Basın 22.03.2017)

 

HÂTIRA ............ AFRİKA’YI GÖRDÜM, DERTLERİME GÜLDÜM
Türkiye Takvimi - 16-17 Ağustos 2018

Değişik yardım kuruluşları ile (Gönüllüler, TADD, İhlas Vakfı) defalarca Afrika’ya giden diş hekimi Şule Arvas, anlatıyor:
*Evler harabe, karınları aç, ne üstlerinde var ne başlarında. Ama somurtmuyor, yakınmıyor, gülmeyi biliyorlar. Düşünüyorum da onların dertleri ne? Bizimkiler ne? Rahat mı batıyor, üzüntü mü arıyoruz yoksa?
*Bebek ölümleri o kadar sıra-dan ki, anneleri alıyorlar cesedi kucaklarına, kese kâğıdı gibi götürüyorlar âdeta. Türkiye’de bir anne, yavrusunu kaybetse durabilir mi ayakta?
*Bir çocuk geldi, sanki ağaç parçası saplanmış ayağına. Meğer kaval kemiği yırtmış eti dışarı çıkmış, kurumuş dala dönmüş zamanla. O hâliyle 50 kilometre yürüyüp gelmiş yanımıza.
*İlk seyahatim çok ağırdı. Minibüs gibi bir araca bindik. Ne klima var, ne havalandırma.
- Şoför bey ne kadar sürer?
- Çok sürmez, 20 saatte vasıl oluruz inşallah.
Haritada öyle görülmüyordu ama. Yollar tarla gibi, çukur tümsek gidiyoruz sallana sallana. Şükretmek lâzımmış. Birden kum fırtınasına yakalandık. İçerisi toz duman. Sonra bir yağmur. Oh be diyemeden sele çevirdi. Yollar aktı gitti ırmağa. Köprüler de yıkılmasın mı,? Üstüne bir de lastik patladı. Sök, yapıştır, şişir. Yola çıktık öbürü patladı bu defa.
*Lâkin insanları görünce iyi ki gelmişim dedim, çünkü ihti-yaçları vardı bana. İş, diş tedavisini de aştı, abla kardeşe bağladık sonunda. İnanın şefkate çok muhtaçlar. Çocuklar geliyor, bacaklarınıza sarılıyor, elinizi tutuyor, dokunmak istiyorlar. Saçını düzeltiveriyorsun gözlerinin içi gülüyor. Yetim başı okşamanın ecrini biliyorsunuz.
*Afrika’da hekimlik baştan ayağa risk. Eğer akşamları kanınızı emen sivrisineklerden biri malarya taşıyorsa sıtma olabilirsin pekâlâ. Cilt hastalığına yakalanabilirsin, AIDS de çok yaygın burada.
*Kalacak yerler perişan, yerde yatıyoruz. Hanımlar koğuşunda 7 kişiyiz yan yana. Her taraf böcek, öyle de arsızlar ki, üze-rimizde geziniyorlar. Çekirgeler bıktırdı zaten, yemek yiyorsun tak düşüyor tabağa. Akşam eve giremiyorsun, milyonlarcası yığılmış kapıya... Ne zaman baksanız camda bir kertenkele, fırsatını bulsa içeri dalacak anında.
*Para var ama alacak şey yok ki. Biraz patates bulduk. Kapattık sterilizatöre, pişirip soyduk soyduk yedik iştahla.
Yerliler süpürge tohumu gibi sert ve küçük darılarla besleni-yor. Taşla ezip öğütüyor, salı-yorlar suya. Bulamaç gibi bir şey oluyor. Ne yağ var, ne soğan, salça. Üstüne su içince şişiyor, tok tutuyor güya. Ömrü boyunca darı haricinde bir şey yemeyenler varmış daha. Nimetleri tada-madan göçüyorlar dünyadan.
=Bir gün anestezi yapmıştım, baktım hastamın benzi sarardı, hafif bir baygınlık hâli. Dedim “Aç mısın yoksa?” Sorduğun şeye bak gibilerden güldü. “Kim tok ki burada?” Baktık olacak değil, diş çekiminden ikrama başladık, kağıtlı şeker, kaymaklı bisküvi filân. Boğazına bir şeyler girsin ki, bayılmasın fukara...
=Afrika’dan döndüm. İstanbul marketleri rengârenk, etliler, sütlüler, tatlılar, tuzlular… Sebze meyve istemediğin kadar. İyi de elimi uzatıp alamıyorum ki. Sanki kıvırcık saçlı minikler, kara gözlerini dikmiş bakıyorlar bana...
06.05.2017

 

İçerik

 


 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Âh yazık!

  Aşağıdaki şi’r, mevlânâ Hâlid-i Bağdâdînin “kaddesallahü teâlâ sirrehul’azîz”[1] fârisî dîvânından bir parçanın tercemesidir: ÂH YAZIK! Hakikat K...

Bütün bunlar olacak birgün

  BÜTÜN BUNLAR OLACAK BİRGÜN Türkiye Takvimi - 18 Kasım 2018 Uzak de­ğil dost­lar, bu yo­lun so­nu, Bu sa­yı­lı gün­ler bi­te­cek bir­gün. Ölüm var­d...

Mevlid kandilinizi tebrik ederiz

  BUGÜN................... MEVLİD KANDİLİ Türkiye Takvimi - 19 Kasım 2018 Dün­ya­da­ki bü­tün in­san­la­ra peygamber ola­rak gön­de­ri­len, peygamber­le­...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı