Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Her Müslüman güne besmeleyle başlamalı

Salim Köklü

Tarih: 2018-09-10 / Hit: 242

Eskiden ecdadımız seher vaktinden itibaren güne başlardı. Sabah namazını kılar, na­maz­dan son­ra yat­maz, gü­ne­şin do­ğup yük­sel­me­si­ni bek­lerdi.

 
Müs­lü­ma­nın yir­mi dört sa­a­ti -1-
Müs­lü­ma­nın gü­nü, sa­bah na­ma­zı vak­ti ile baş­lar. Eskiden ecdadımız seher vaktinden itibaren güne başlardı. Sabah namazını kılar, na­maz­dan son­ra yat­maz, gü­ne­şin do­ğup yük­sel­me­si­ni bek­lerdi. ''Ke­ra­hat vak­ti''n­deya­ni, gü­neş do­ğup yük­se­le­ne ka­dar (40-45 da­ki­ka) uyu­mazdı. Çünkü bu vakit mekruh vakittir. Bu vakit, rı­zık­la­rın da­ğı­tıl­dı­ğı za­man­dır. Bu vakitte uyu­mak sağ­lık açı­sın­dan da uy­gun de­ğil­dir. Ke­ra­hat vak­tin­de ayak­ta ola­nın ka­zan­cı be­re­ket­li olur, derlerdi. Bu vakti, Kur'ân-ı kerim okuyarak, ilmihal kitabı okuyarak, dua ve istigfar ile geçirirlerdi.
Ke­ra­hat vak­tiçık­ınca ''kuş­luk''(du­ha) na­ma­zını kıl­arlardı­. Çünkü kuşluk namazı önemli nafile namazlardandır. Ha­dis-i şe­rif­ler­de buyuruldu ki:
"Gün­de iki re­kat kuş­luk na­ma­zı kı­lan, doğ­du­ğu gün­kü gi­bi gü­nah­sız olur."
''Kuş­luk na­ma­zı­na de­vam eden şe­hit ola­rak ölür."
İmam-ı Şa­ra­ni haz­ret­le­ri "Kuş­luk na­ma­zı­na de­vam eden­le­re cin mu­sal­lat ola­maz"bu­yurmuştur. Ka­za bor­cu olan, kuşluk namazını kılarken, ka­za­ya kal­mış ilk sa­bah na­ma­zı­na da ni­yet ederdi.
Müminler, abdestli vebes­me­leile ev­den çı­karlar(Kendimin ve aile efradımın rızkını helalinden kazanmak, ibadetlerimiyapabilmek ve Allahü tealanın kullarına faydalı olmak için işime gidiyorum)diye niyet ederlerdi.
SonraÂyet-el kür­sî, üç İh­las, bir Fe­lak ve bir Nas ve bir Fa­ti­ha sureleriniokurlar, se­va­bı­nı Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) ruh-ı şeriflerine ve diğer İs­lam bü­yük­le­ri­ne ve öl­müş ya­kın­la­rı­nın ruhlarına­ he­di­ye ederlerdi. Evden çıkarkenÂyet-el-kürsi’yi okuyan her işinde başarılı olur, eve gelince de okunursa, ikiÂyet-el-kürsiarasındaki işler hayırlı olur, derlerdi.
Müminler, ima­nlarınıko­ru­mak içinmü­sa­it bir za­man­daüç de­fa "Al­la­hüm­me in­nî e'ûzü bi­ke min en-üş­ri­ke bi­ke şey'en ve ene a'le­mü ve es­tağ­fi­rü­ke li-mâ lâ a'le­mü in­ne­ke en­te al­lâ­mü'l-gu­yûb"okurlardı.
Ecdadımız;ka­za­lar­dan be­la­lar­dan ko­run­mak için, sabah akşam üç de­fa "Bis­mil­la­hil­le­zi lâ ye­dur­ru me'as­mi­hi şey'ün fi'l-er­di ve lâ fi's-se­mâ­i ve hü­ve's-se­mî'ul-alîm"duasını okurlardı...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Teknolojiyi faydalı bir şekilde kullanmalı fakat esiri olmamalı

Teknolojiyilüzumsuz, boş, dünyaya ve ahirete faydası olmayan şeylerde kullanmak suretiyle kıymetli ömür sermayesini zayi etmemeli.   Büyük emekler ve ...

İnsanların kıymetini bilmedikleri iki nimet

Resulullah efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki:"İnsanların kıymetlerini bilmedikleri iki nimet vardır. Biri sağlık, biri de boş vakittir."   ...

İsrafın sebepleri ve kurtulma çareleri

Yaptığı harcamanın israf olduğunu bilmeyenlerin ilacı, ona neyin israf, neyin israf olmadığını öğretmek ve anlatmaktır.   İsraf, fert, aile ve toplum ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı