Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Hicrî-kamerî sene başı...

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-09-11 / Hit: 222

Hicrî takvîmin başlangıcı, Peygamber EfendimizMuhammed aleyhisselâmın Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye hicretidir.
 
 
Bilindiği gibi, zamanısene, mevsim, ay, hafta, gün ve saatgibi sâbit bölümlere ayıran, dînî-millî günleri ve bayramları gösteren cetvellere“Takvim”denir.
Takvim için mühim bir hâdise,“târîh başı”olarak ele alınır. MeselâRomalılar,Roma şehrinin kuruluşuolan MÖ753 senesini;Eski Yunanlılar,ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı MÖ 776 senesini başlangıç olarak kabul etmişlerdir.Hıristiyanlıkta bu başlangıç,İsâ aleyhisselâmın doğumuzannedilen târihtir.
Hicrî takvîmin başlangıcı ise, Peygamber EfendimizMuhammed aleyhisselâmın Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye hicretidir.
Resûlullah aleyhisselâmın Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicretinin başlangıç kabul edildiği târih [sene], “Hicrî Yıl”diye adlandırılır. Bunda, ayın hareketi esas tutulduğu için,"Hicrî-Kamerî Sene"veya"Sene-i Kameriyye"de denir. [Ay'ın, Dünyaetrafında 12 defa dönmesiyle birkamerî senemeydana gelir. Ama, Dünya'nın Güneş etrafında bir defa dönmesiyle ise, birşemsî senemeydana gelmektedir.]
Resûlullah Efendimiz(aleyhisselâm),mîlâdî 622 yılında Mekke’den Medîne’ye hicret etti. 20 Eylül Pazartesi günü, Medîne’nin “Kubâ” köyüne geldi. Bu târih, Müslümânların “Hicrî-Şemsî” yılbaşı oldu. O yılın Muharrem ayının birinci günü de, “Hicrî-Kamerî” yılbaşı oldu. [Muharrem ayının birinci günü olan ilk Hicrî-Kamerî sene başı, milâdî 622 yılının temmuz ayının, 16’sına rastlayan cuma günü idi.]
Her milletin ve cemiyetin kendilerine esas kabul ettikleri birer takvîmi olduğu gibi, birçok milletin müştereken kullandıkları takvîmler de vardır.
Târihler: Hicrî (Kamerî, Şemsî), Rûmî [Mâlî], Mîlâdî [Efrencî], Roma [Julien], Gregoryan Takvîmi...gibi isimler alırlar.
[Gregoryan Takvîmini,Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere, Bulgaristan, Sovyetler Birliği ve Yunanistan çeşitli târihlerde;Türkiye ise 1926’da kabul etmiştir.]
Kamerî ayların 9.su olanRamazân ayı, 10.su olanŞevvâlve 12.si olanZilhicceaylarının başlama zamanlarınınrü’yet-i hilâl (yanirasad) ile tespit edilmesi gerektiğinasla (dînimizin emirleriyle) sübût bulmuştur (sâbit olmuştur).
Semâda, Ramazân-ı şerîf hilâlini aramak, bir ibâdettir. Şa’bânın yirmidokuzuncu günü, güneş batınca, garb [batı] tarafındaki zâhirî ufuk hattı üzerinde, Ramazân hilâlini aramak vâcibdir.
Ramazân ayının başlangıcı tesbît edilince,oruç ibâdetinin başlama zamanıtayin edilmiş olmakta, Şevvâl hilâli görülünce de,Bayramın ne zaman yapılacağısâbit olmaktadır.
Zilhicce hilâlinin tespiti yapıldığında ise,hemhaccın, hem dekurbânın zamanı tayin edilmiş olmaktadır.
Kurbân Bayramının birinci günü, Zilhicce ayının hilâlini görmekle anlaşılır. Zilhicce ayının dokuzuncu Arefe günü, hesapla, takvimle anlaşılan gün veyâ bundan bir gün sonra olur.
[Bu vesîleyle, Hicrî-kamerî yılbaşınızı tebrîk ediyoruz.]

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

İslâm nimetine her zaman şükretmelidir

İmânın gitmesinden korkup, dâimâ, hüsn-i hâtime (son nefeste îmân ile gitmeyi) istemeli, İslâm nimetine her zaman şükretmelidir.     Mukaddes dînimiz İs...

Cennet de cehennem de sonsuzdur -2-

Âyet-i kerîmede, mealen buyuruldu ki:"Kötülükleri[günâhları, küfürleri]kendilerini çepeçevre kuşatanlar Cehennemliktir, orada ebedî kalırlar."[Bakara, 81]...

Hadîs-i şerîfler ne zaman yazıldı?

Bir gün, Eshâb-ı kirâmdan biri, Peygamber Efendimize gelerek,işittiği hadîsleri ezberleyemediğini ifâde eder ve hâfızasından şikâyette bulunur...   15 dil b...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı