Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

ATATÜRK’ÜN VASİYETİ VE CHP

Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci

Tarih: 2018-10-22 / Hit: 114

Gazi’nin serveti ve mallarını CHP’ye bıraktığı vasiyeti, münakaşa mevzuu olmuştur. Bu vasiyetin iptali ve malların hazineye iadesi mümkün müdür?
 
Osmanlı Devleti’nin Cihan Harbi’ndeki mağlubiyeti,dünya Müslümanlarınıciddi manada kederlendirdi. Bu sebeple kendi perişan hâllerine bakmayarak Anadolu’nun tamamiyetinin ve hilâfetin muhafazası için canlarını dişlerine takarak topladıklarınakdî yardımlarıAnkara’ya gönderdiler. Bunlardan en kayda değeri Hindistan Müslümanlarının yardımlarıdır ki, 1919’da kurulanHind Hilâfet Komitesivasıtasıyla toplanmıştır.
1923 Ekim’ine kadar gönderilen paranın yekûnu329.774 altın sterlinolup, bunun 122.000 sterlinlik meblağı, hilâfetin muhafazası için lâzım gelen harcamaları yapmak üzere doğrudan Ankara hareketinin lideri Kemal Paşa’ya ödenmişti. Gazi, bu parayla 1924 senesindeİş Bankası’nı kurmuştu.
 
Servetin kaynağı
 
Gazi’nin servetinin tek kaynağı bu para değildir. Devrin en zengin adamlarından eski Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa, 1931’deTürk vatandaşlığına alınmasıkarşılığında900 bin altın liravermiştir. Ermeni ve Rumlarla eski rejim mensuplarının maliyeceel konulanmalları da, İttihatçıların ve yeni rejimin dolaylı servet kaynağı olmuştur. 81 şehirde Gazi’ye hediye edilen evler, hattaÇankaya Köşkübile, hep bu mallardandır.
1928’de reisicumhur maaşı14 bin liraidi. O zaman bir altın 8 lira olduğuna göre, bugün1750 cumhuriyet altınımukabilidir ve 2.700.000 lira eder. Altının iştirâ (alım) kuvveti o zaman çok daha yukarı idi. Bu meblağ, en yüksek reisicumhur maaşıdır. Şimdi bile bu mikdar, tahsisatlarla53 bin liradır ki, yalnızca34 cumhuriyet altınına denktir.
Gazi, üzerinde fabrikalar, atölyeler, limanlar, traktörler, ahırlar, sürüler vs. bulunun çiftlikleri ile yaşadığı devrinen büyük sanayicilerinden veen zenginadamlarındandı. 10 Kasım 1938 itibariyle bankadaki nakitlerin ve hisse senedlerinin nakit karşılığının1.519.890 liraolduğu görülmüştür.
 
Yadırganacak şey değil
 
Atatürk’ün babası,basit bir orman kolcusuidi. Son zamanlarında ticarete girmiş; iflas etmiş; kendisini içkiye vermiş ve genç yaşta ölmüştü. Annesi ise yetimdi; dayısı bir çiftliğin kâhyası idi. Maişet derdinden tekrar evlenmişti. Yani ailesi zengin değildi. Yıllarcamaaşlı bir subayolarak çalışmış; kongrelere emanet elbiselerle katılmıştır. Bu sebeple muhalifleri, hatta yakınlarından bazıları bu emsalsiz servet sebebiyle kendisiniacımasızca tenkitetmişler; onu yıpratmaya çalışmışlardır.
Senelerce askerî garnizonlarda çalıştığı; 1919’dan beri de üst seviye idareci pozisyonunda olduğu için, kira, ücret vs. ödememiş, âdetahiç masrafıolmamıştır. Üstelik hem ecnebiler ve halk üzerindeki karizmasının büyüklüğü nazara alınır, hem de devletin bütün imkânlarının elinde olduğu ve herkesin ağzından çıkacak bir söze baktığı düşünülürse, Atatürk gibi,zamanın en güçlü liderlerinden birininbu kadar servet sahibi olması yadırganamaz.
 
Münakaşalı vasiyet
 
Atatürk,5 Eylül 1938tarihli vasiyetnamesindeher şeyini,kurucusu ve Ebedî Şefi olduğuCumhuriyet Halk Partisi’ne bırakmıştır. Şu şartlarla ki, geride bıraktığı nakit parası ve hisse senedleri, öteden beni olduğu gibi İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır. Bundankız kardeşiMakbule Hanım ileevlatlığıkızlara maaş verilecektir. KızlığıSabiha Gökçen’e ayrıca ev alınacaktır.
Nemadan artan mikdar, eşit olarakTürk TarihveTürk Dil Kurumu’na aktarılacaktır. En enteresanı da bir zamandır dargın gözüktüğüİsmet İnönü’nün çocuklarının tahsil masraflarıkarşılanacaktır. CHP, bir nevivasiyeti tenfiz memurudur.
Siyasî düşünce yapısı itibariyle, CHP’de başka partinin varlığını tasavvur etmemiş;ebediyenbu partinin ülke idaresinde bulunacağını düşünmüştü. Yani“servetini millete bağışladığı”romantik sözünü bu meyanda değerlendirmelidir.Millet=Devlet=CHP...
Çiftlikler vasiyet mevzuu olmadığı için,kanunîvârisineintikal etmesi gerekirken; hazineye [yani iktidar partisine] kalmış; ancak kız kardeşi sonradan vâris sıfatıylamiras dâvâsıaçmıştır.
 
Geri alma teşebbüsleri
 
CHP, İş Bankası’nın %28’likhissedarsıfatıyla idare heyetinde temsil edilir. %31 halka arz edilmiştir. %41 banka çalışanları sandığına aittir vesöz sahibide budur.
Demokrat Parti,CHP’nin Haksız İktisaplarının İadesi Kanunu’nu çıkararak, bu hisseleri hazineye devretmişti. 27 Mayıs’ın sebeplerinden biri olan bu tasarruf, darbeciler tarafındangeri alındıve hisseler CHP’ye iade edildi.
12 Eylül 1980darbesinin ardından, CHP ile TTK ve TDK kapatılmış; bunların hisseleri, hazineye intikal etmiş; hisselerin temsili decumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinegeçmişti. 1992’de CHP tekrar kurulunca, hisseleri degeri almayamuvaffak oldu.
Bugünki TTK ve TDK’nın, Atatürk’ün kurduklarıylaaynı olmadığınıiddia eden CHP, 2004’ten itibaren bunlara tahsis edilen gelirleriödemedi. Bunlar da dava açtı. Mahkeme bu paranın faiziyle ödenmesine karar verdi.
Hukukenşartlarına uygunvasiyet, kanunla bile iptal edilemez. Ancak bu hisselerin kaynağı olanservetin macerasını, yani halifeliğin muhafazası için gönderilen parayla nasıl banka kurulduğunu sorgulamak icab edecektir ki bu da tabiatiyle mümkün değildir.
Bir partininbanka hissedarıolması kanunla yasaklanabilir. Ancak bu hükümmâ kabline şâmilolmaz, yani geriye yürümez. Bu kanunun neşredildiği esnada banka hissesine sahip olan partilerin bunudevretmesişartı getirilebilir; bu da hisselerinbedel mukabilidevri neticesini doğurur...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

ALMANYA'NIN 2. DİRİLİŞİ

Almanya, II. Cihan Harbi’ni hezimetlebitirdi. Ama az bir zaman sonra yine dünyanınen büyük birkaçdevletinden biri hâline geldi... Peki, bu iş nasıl olmuştur? ...

KÜLLERİNDEN DOĞAN ALMANYA

Almanya, iki büyük harpte hezimete uğradığı hâlde, her defasında toparlandı. Dünyanın en güçlü devletlerinden birisi oldu. Peki nasıl?..   BugünküPolonya ba...

SARIKAMIŞ MACERASI

Sarıkamış harekâtında hayatını kaybedenler hatırlatıldığında Enver Paşa’nın, “Nasıl olsa bir gün ölmeyecekler miydi?” sözü, meselenin vahametini en veciz şekilde if...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı