Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Hidâyet nedir ve nasıl elde edilir?

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-10-22 / Hit: 103

Kur'ân-ı kerîmde​buyuruldu ki:"Hidâyete erenlerin[îmân edenlerin, Müslümân olanların]Allah hidâyetlerini[İslâmiyet’e bağlılıklarını]artırır."

 
"Hidâyet"; "îmân etmek, Müslümân olmak, dalâletten ve bâtıl yoldan uzaklaşmak, hakkı hak, bâtılı bâtıl olarak görüp doğru yola girmek"manâlarına geldiği gibi, "doğru yola iletmek, yol gösterici, Kur’ân, tevhîd"gibi anlamlara da gelir.
Yine "hidâyet, Allahü teâlânın râzı olduğu yolda bulunma; doğru yolu gösterme, Cenâb-ı Hakk'ın, insanın kalbinden her sıkıntı ve darlığı çıkarıp, yerine rahatlık, genişlik verip, kendi emir ve yasaklarına uymada tam bir kolaylık ihsân etmesi ve kulun rızasını kendi kazâ ve kaderine tâbi eylemesi"demektir.
"İhtidâ"nın manası dahidâyete erme, yaniMüslümân olma, dîn olarak İslâmiyet'i seçmedemektir.
Bir ateist, Kur'ân-ı kerîmde birkaç yerde geçen,"Allah, dilediğini hidâyete kavuşturur, dilediğini sapıklıkta bırakır"meâlindeki âyetleri gösterip,"Bakın Tanrı, dilediğini Müslümân, dilediğini kâfir yapıyor. Sonra da, kâfiri cezâlandırıyor. Olacak şey mi bu?"diyor. Peki, işin doğrusu nedir?
Buna cevap olmak üzere,(Kur'ân-ı kerîmdeki sıralarına göre zikredeceğimiz)aşağıdakiâyet-i kerîme meâllerini, bugün parantez içindekısa tefsîrleriyle, açıklamalarıylavereceğiz, ama yarın inşâallah konu üzerinde biraz daha genişçe duracağız:
"Ey Resûlüm de ki; “Cebrâîl’e düşman olan, Allah’a düşmandır.” Çünkü o, Kur'ânı, Allah’ın izniyle, kendinden önce gelen kitapları doğrulayıcı, bir hidâyet[yol gösterici]ve müminler için müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir." [Bakara, 97]
"Hidâyet, ancak Allah’ın hidâyetidir[Doğru yol, ancak Allah'ın yoludur]."[Bakara, 120]
"Allah, dilediğini doğru yola hidâyet eder, iletir."[Bakara, 213]
"Allah, [kâfirleri dost edinip, kendine]zulmedenlere hidâyet etmez[onları doğru yolailetmez]."[Mâide, 51]
"Altlarından ırmaklar akan Cennet ehli, “Allah'a hamd olsun ki, bizi, hidâyeti ile[Müslüman yaparak]buna kavuşturdu. Eğer Allahü teâlâ, bize hidâyet vermeseydi[Müslümân yapmasaydı],kendiliğimizden bu yolu bulamazdık” derler."[A'râf, 43]
"Allah’a likâyı[kavuşmayı]inkâr edip de, hidâyetten[doğru yol olan İslâmiyet’ten]uzak kalanlar, elbette en büyük ziyâna uğramış olacaklardır."[Yûnus, 45]
"Allah, dilediğine hidâyet verir[İslâmiyet’e ulaştırır], dilediğini dalâlette bırakır."[İbrâhîm, 4]
"Hidâyete erenlerin[îmân edenlerin, Müslümân olanların]Allah hidâyetlerini[İslâmiyet’e bağlılıklarını]artırır."[Meryem, 76]
"Rabbimiz, her şeye bir özellik veren, sonra da hidâyet eden[doğru yola eriştiren]dir."[Tâhâ, 50]
[Diğer âyet-i kerîmeleri ve sonra İslâm âlimlerinin konuyla ilgili açıklamalarını da, inşâallah yarın zikredelim.]

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı