Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Kâinatın mükemmelliği...

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-11-06 / Hit: 103

"Âlemlerin hepsinde bulunan her şeyinâlem-i misâlde bir sûreti, bir görünüşü vardır. Akla, hayâle gelen şeylerin, mânâların bu âlemde bir sûreti, görünüşü vardır."
 
 
Dünkü makâlemizde zikrettiğimiz,"âlem"çeşitlerinden başka,"Âlem-i Emr"terimi de var. Şimdi de, birazcık, bu tabir üzerinde duralım:"Arş'ın üstünde olup, madde olmayan, ölçülemeyen ve herkesin anlayamayacağı âlem."Buna, "âlem-i melekût"ve"âlem-i ervâh"(rûhlar âlemi)ve"mekânsızlık âlemi"de denir.Âlem-i emrde sırayla;kalb, rûh, sır, hafî, ahfâ denilen beş latîfe(makâm, mertebe) vardır." [İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûk-i Serhendî (rahmetullahi aleyh)]
"Âlem-i halkın ötesi,âlem-i emrdir." [İmâm-ı Rabbânî (rahmetullahi aleyh)]
"Âlem-i emr, bazı bakımlardan âlem-i halktan üstün ise de, küllî fazîlet yâni her bakımdan üstünlükâlem-i halktadır." [İmâm-ı Rabbânî (rahmetullahi aleyh)]
Bunlardan başka ayrıca,"Âlem-i Ervâh:Rûhlar âlemi";"Âlem-i Mânâ:1. Rüyâ âlemi. 2. Âlem-i Emr";"Âlem-i Melekût:Madde, his, akıl, ölçü âleminin üstündeki âlem";"Âlem-i Misâl:Varlıkların kendilerinin değil de, sûretlerinin, görünüşlerinin bulunduğu âlem" gibi terimler de vardır.
Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, sırasıyla, bunlarla ilgili bazı âlimlerin birer sözlerini nakledelim:
"Peygamber Efendimizi,âlem-i mânâda görmek büyük bir devlet, büyük bir nîmettir. Nitekimhiçbir kâfir, hiçbir zındık, hiçbir mürted, hiçbir sûretle Peygamberi(aleyhis-salâtü ves-selâm)âlem-i mânâda göremez. Zîrâ münâsebetleri yoktur." [Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî (rahmetullahi aleyh)]
"Âlim ve sâlih bir zât olan Yûsuf bin Hüseyin'imânâ âleminde gördüler. 'Allahü teâlâ, sana ne muâmele yaptı?'dediler. 'Rahmetiyle muâmele etti.' 'Ne ile' dediler. 'Hiçbir zaman, ciddî söze şaka karıştırmadığım için'dedi." [İmâm-ı Gazâlî (rahmetullahi aleyh)]
"İlimlerin hepsi, his yolları ile değildir. Bir kısmı daâlem-i melekûta âittir. Bu dünyaiçin yaratılmış olan hisler,âlem-i melekûtun bilinmesine perde olurlar. Onlardan kurtulmadıkça, aslâ o âleme yol bulunmaz." [İmâm-ı Gazâlî (rahmetullahi aleyh)]
"Âlem-i misâl,âlem-i şehâdetgibi vardır. Vehim ve hayâl değildir.Âlem-i misâl, bütün âlemlerin (yaratılmışların) en genişidir. Âlemlerin hepsinde bulunan her şeyinâlem-i misâlde bir sûreti, bir görünüşü vardır. Akla, hayâle gelen şeylerin, mânâların bu âlemde bir sûreti, görünüşü vardır." [İmâm-ı Rabbânî (rahmetullahi aleyh)]
Dünyâ, Güneş sistemindeki gezegenlerden biri, Güneş'ten itibâren üçüncü büyük gezegendir. Dünya'nın toplam yüzey alanı, yaklaşık olarak, 510.2 milyon km2dir. Bu yüzölçümünün yaklaşık yüzde 70.8’i su ile ve 29.2’si de kara ile örtülüdür.
Dünya'nın yuvarlak olduğunu, Avrupalılardan ilk açıklayanlarKopernik(1540) veGalile(1640)'dir. Bundan çok daha önce, Dünya'nın yuvarlak olup döndüğünü, büyük İslâm âlimleri meselâ,Bîrûnîisbat etmişti. Endülüs İslâm Üniversitesinde astronomi profesörü olanNûreddîn Batrûcîise, 1185 senesinde yazdığı"El-Hayât"kitabında, bugünkü astronomiyi anlatmıştır. Pekçok Avrupalı, Endülüs Üniversitesinde tahsîl yapmış, fennin Avrupa’ya yayılmasına çalışmışlardır...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı