Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Salât" sadece "dua" değildir

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-11-13 / Hit: 268

Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:"Şefâatime en lâyık olanlar, bana en çok salevât okuyanlardır."
 
Dünkü makalemizde,"salât"kelimesinin birçok manaya geldiğini; bu kelimenin"Allahü teâlâdan rahmet", "meleklerden istiğfâr veya duâ", "müminlerden de duâ veyaOnun şefâatini talep etmek"manalarına geldiği gibi,"namaz"ve umûmiolarak"duâ"anlamlarında da kullanıldığını, diğer bir manasının ise,"Peygamberimize salevât getirmek"olduğunu ifâde etmiştik.
Bu sonuncuya,"Salât u Selâm"getirmek de denilir. Bunun manası ise,Peygamber Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) ism-i şerîflerianılınca, işitilince veya yazılıncasöylenen veya yazılan hayır duâlardan ibâret olan sözler yâni"sallallahü aleyhi ve sellem", "Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed", "Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Resûlallah"...gibi mübârek sözler ve benzerleridir.
Bu konuda, Kur'ân-ı kerîmde buyuruldu ki (meâlen):"... Ey müminler! O'na(Peygambere)salât ve selâm getiriniz."(Ahzâb sûresi, 56)
Görüldüğü gibi, Resûlullaha salât edilmesini (yani salevât getirilmesini), bizzât Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîmde emretmektedir. Bunun için,Resûlullah Efendimize, ömürde bir defa salevât getirmek farz, ismi geçtiği zaman, bir oturumda, bir yazıda bir defa salevât getirmek vâcip, sonrakilerde ise müstehaptır.
Sevgili Peygamberimiz de (aleyhis-salâtü ves-selâm) buyurmuştur ki:
"Cumagünleri, bana çok salevât okuyunuz! Bunlar, bana bildirilir."(Ebû Dâvûd)
"Şefâatime en lâyık olanlar, bana en çok salevât okuyanlardır."[Tirmizî]
"Bana çok salevât getirenlerin dertleri gider, günâhları affolur."[Tirmizî]
"Bana bir salât getirene, Allah ve melekleri yetmiş salât getirirler."[İmâm Ahmed]
"Kim, bir kitâbda, bana salât u selâm getirirse(yazarsa),benim ismim, o kitâbda bulunduğu müddetçe, melekler, onun için istiğfâr ederler(Allahü teâlâya, onun günâhını bağışlaması için yalvarırlar)."(Mir'ât-ı Kâinât)
Pek çok İslâm âliminin de bu mevzûda kıymetli sözleri vardır:
"Allahü teâlâdan bir şey isteyen kimse, önce Allahü teâlâya hamd ve senâ ettikten sonra,Resûlullah Efendimize de salât okumalıdır.Böyle bir duâ, kabule lâyıktır. (Duânın başında ve sonunda olmak üzere)iki salât ile yapılan duâ geri çevrilmez."(İbn-i Cezerî)
"Cimrilik sadece malı tutmak, onu hayır yerlere sarf etmemek değildir.İbâdetlerini yapmayan kimse, nefsine cimrilikettiği gibi;Resûlullah(sallallahü aleyhi ve sellem)Efendimizin ism-i şerîflerini duyduğu hâlde, salât u selâm okumayan;Müslümân kardeşine rastlayıpselâm vermeyen kimsede cimrilik etmiş olur." (Yûsuf Sinânüddîn)
Bâzı âlimler de diyorlar ki:"Salâtla emrolunmanın bir faydası da, salevâtın fazîleti hakkındaki hadîs-i şerîfler içinde bildirilendünyâ ve âhiret iyiliklerinin, salât okuyanda da hâsıl olmasıdır."(Nişâncızâde)
[Önümüzdeki hafta Mevlid-i şerîf haftasıdır; oradaki iki makâlemizde, birer nebze Sevgili Peygamberimizden bahsetmek münâsip düşecektir. Ondan sonra inşâallah, Peygamber Efendimize salevât okuma konusunu tekrâr ele almak istiyoruz.]

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Akıl, neleri ne kadar anlayabilir?

En akıllı denilen kimse bile, sadece din işlerinde değil, uzman olduğu dünyaişlerinde de çok hataeder. Çok yanılan bir akla nasıl güvenilebilir?   Makâlemiz...

Murâd-ı Kazânî'nin Arapça'ya tercüme ettiği iki kitap

Şeyh Muhammed Murâd-ı Kazânî;"Reşehât"kitabını İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin“Mektûbât”ını Farsça'dan Arapça'yatercüme etmiştir...   Geçen hafta yaz...

İslâm nimetine her zaman şükretmelidir

İmânın gitmesinden korkup, dâimâ, hüsn-i hâtime (son nefeste îmân ile gitmeyi) istemeli, İslâm nimetine her zaman şükretmelidir.     Mukaddes dînimiz İs...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı