Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Cennet de cehennem de sonsuzdur -2-

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2019-02-05 / Hit: 260

Âyet-i kerîmede, mealen buyuruldu ki:"Kötülükleri[günâhları, küfürleri]kendilerini çepeçevre kuşatanlar Cehennemliktir, orada ebedî kalırlar."[Bakara, 81]
 
Konumuzla ilgili, dünkü makâlemizde yazdıklarımıza ilâveten bugün birkaç cümle daha yazalım: Âyet-i kerîmelerde, hem cennetlikler için,hem de cehennemlikler için,"hâlidûn"ifâdesi kullanılıyor, yanî"Onlar orada ebedî kalırlar"buyuruluyor.(Bakara81, 82)
"Allah, inkârcıları, zâlimleri aslâ affetmez, onları içinde ebedî kalacakları cehennem yoluna iletir."[Nisâ, 168]
"O gün merhametim yalnız, benden korkarak kâfir olmaktan ve günâh işlemekten kaçınanlara, zekâtını verenlere, Kur'ân-ı kerîme ve ümmî Nebi olan Resûle inananlara mahsûstur."[A'râf, 156-157]
"Onlar orada ahkâb[hukublar, devirler]boyunca kalacaklardır."[Nebe'23]
"Ahkâb","hukub"kelimesinin çoğuludur."Hukub", birçok seneleri ihtivâ eden bir devir demektir.Bu âyet-i kerîme, Şâfiî mezhebinde büyük âlimler olanKâdî BeydâvîileCelâleyn'in tefsîrlerinde ve Hanefî mezhebindeki kıymetli tefsîrlerden olanMedâriktefsîrinde,"Sonsuz devirler boyunca içinde kalacaklar"şeklinde açıklanmıştır.
Mâlikî mezhebindeki âlimlerdenİmâm-ı Kurtubîhazretleri ise, bu âyetintefsîrinde buyuruyor ki:"Devirler boyunca orada kalacaklar"demek,"Devirler devam ettikçe, Cehennemde kalacaklar"demektir. Bu devirlerin ardı arkası kesilmeyecektir. Her bir devir geçtikçe, bir başkası gelecektir; sonsuza kadar, ardı ardınca günler gelecek, demektir. Eğer beş, ya da on"ahkâb"denilseydi, ya da buna benzer bir ifâde kullanılmış olsaydı, o zaman belirli bir zamana delâlet ederdi."Ahkâb"ın söz konusu ediliş sebebi,"hukub"un en uzun süreyi kapsadığından dolayıdır... Burada bu ifâde, ebedîlik için kullanılmıştır. Yanionlar orada ebediyyen, sonsuz olarak kalacaklardır."Ahkâb"ifâdesi, kalblere daha bir dehşet verir ve ebedîliğe daha açık bir delîl teşkil eder..."(el-Câmi’ li-Ahkâmi'l-Kur'ân)
Bu husus, şu meâldeki âyet-i kerîmelerde, daha açıkça bildirilmiştir:
"Kötülükleri[günâhları, küfürleri]kendilerini çepeçevre kuşatanlar Cehennemliktir, orada ebedî kalırlar."[Bakara, 81]
"Şüphesiz, kâfirlere Cehennem azâbı ebedîdir, sonsuzdur."[Zuhruf, 74]
Ebedî olan cennet ve cehennemin dolacağını bildiren bir hadîs-i şerîf meâli de şöyledir:"Cennet'Bana güçsüzler ve yoksullar girecektir'diye bazı delîller bildirdi. Cehennem de, 'Bana da, cebbârlar ve kibirliler girecektir'dedi. Allahü teâlâ da buyurdu ki: Ey Cehennem, sen benim azâbımsın; dilediğim kimseleri[kâfirleri]seninle cezâlandırırım. Ey Cennet, sen de benim rahmetimsin; dilediğim kimselere[müminlere]seninle rahmet ederim. İkinizi de dolduracağım.”[Müslim]
Aklı başında ve normal olan herhangi bir insan, sonsuz olarak ateşte yanma felâketini düşünürse, korkudan aklını kaçırabilir. Bu korkunç felâketten kurtulmanın çâresini araması lâzım gelir. Milyonda, milyarda bir ihtimâl olsa dahi, sonsuz olarak ateşte yanma felaketinden sakınmak lâzım olmaz mı? Azıcık aklı olan bir kimse bile, böyle korkunç bir felâketten sakınmaz mı? Kaldı ki, bu bildirilenler, son derece katidir, kesindir, en küçük bir tereddüt yoktur.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Akıl, neleri ne kadar anlayabilir?

En akıllı denilen kimse bile, sadece din işlerinde değil, uzman olduğu dünyaişlerinde de çok hataeder. Çok yanılan bir akla nasıl güvenilebilir?   Makâlemiz...

Murâd-ı Kazânî'nin Arapça'ya tercüme ettiği iki kitap

Şeyh Muhammed Murâd-ı Kazânî;"Reşehât"kitabını İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin“Mektûbât”ını Farsça'dan Arapça'yatercüme etmiştir...   Geçen hafta yaz...

İslâm nimetine her zaman şükretmelidir

İmânın gitmesinden korkup, dâimâ, hüsn-i hâtime (son nefeste îmân ile gitmeyi) istemeli, İslâm nimetine her zaman şükretmelidir.     Mukaddes dînimiz İs...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı