Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Hac ve umre ibâdetleri...

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2013-10-11 / Hit: 1889

Dünyâdaki bütün Müslümânların kıblegâhı ve yeryüzünün en kıymetli “Mescid”i olan “Kâbe-i Muazzama”yı ziyâretle ilgili iki temel ibâdet vardır: Bunlardan biri “Hac”, diğeri ise “Umre=Ömre”dir.

“Hac” ve “Umre” ibâdetleri, hem bedenî, hem de mâlî birer ibâdettir. Kısaca ifâde edecek oursak, Hanefî mezhebine göre, gücü yeten Müslümânlara, ömürlerinde bir defa olmak üzere, “hac” farz, “umre” ise sünnet-i müekkede(kuvvetli sünnet)’dir.
[Mâlikî mezhebinde umre de, gücü yeten Müslümânlara, ömürlerinde bir kerre müekked sünnettir. Fakat Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinde, şartlarını taşıyanlara umre de, hac gibi, ömürde bir kerre farzdır.]
Hac ve umre ibâdetleri, ayrı ayrı yapılabileceği gibi, hac ayları içerisinde, bunların ikisi birlikte de yapılabilir.
Hac ayları girdikten sonra, hacdan önce ömre yapılıp yapılmaması, yapılacaksa ömre ve haccın aynı ihrâmla mı, yoksa ayrı ayrı ihrâmlarla mı yapılacağı durumuna göre üç türlü hac vardır: Bunlar ifrâd, temettü’ ve kırân haclarıdır. [Bunlar, hac rehberlerinde tafsîlâtıyla, detaylarıyla anlatılmaktadır.]
Sevgili Peygamberimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem), hem hac ibâdetini, hem de umre ibâdetini yapacağı zaman, “Allah’ım onu bana kolaylaştır” diye duâ buyurmuştur.
İslâmın beşinci şartı olan “Hac” ibâdeti, “belli bir yeri, belli bir zamanda, belli şeyleri yaparak ziyâret etmek” şeklinde tarîf edilmektedir.
Hac, ancak, “Hac Ayları” adı verilen belli zaman içerisinde yapılabilir. Hac ayları, Şevvâl-i Şerîf ve Zil-ka’de ayları ile Zil-hicce ayının ilk on günüdür...
Zilhiccenin 9. günü olan Arefe gününde, Arafât hudûdu içerisinde bulunmayan ve haccın üç farzından biri olan Arafât vakfesini yapmayan bir kimsenin haccı sahîh olmaz. Eğer “Arefe Günü”, zamanından bir gün önceye alınacak olursa, ertesi günü tekrâr Arafât’a çıkmak gerekir. Çıkılmazsa, “Haccın Farzları”ndan birinin yapılmaması sebebiyle hac sahîh olmayacağı için sonraki senelerden birinde tekrâr hac yapmak gerekir. Bu, Perşembe günü, Cum’a namazı kılmak gibi olur. Cum’a günü, Cum’a namazını tekrâren kılmak lâzım olur...
Umrenin belli bir zamanı olmayıp, bu ibâdet, Arefe günü sabâhından, Kurbân Bayramının dördüncü günü akşam vaktine kadar olan beş gün müstesnâ olmak üzere, hac aylarında da, hac ayları dışında da, bütün yıl boyunca, her zaman yapılabilir. Bu zikredilen beş günde umre yapmak, Hanefî mezhebine göre tahrîmen mekrûhtur; bu günlerde sâdece hac yapılır.
Dînen fakîr olan bir kimse, hac aylarında, umre için, Mekke-i mükerremeye gelmiş ise, “Kâbe-i Muazzama”yı görünce, ona hac farz olur. Ya haccı tamamlayıp ondan sonra memleketine döner veya haccı yapmadan memleketine dönmüş ise, tekrâren hac için gelip hac menâsikini îfâ eder.
Peygamber Efendimiz (aleyhis-salâtü ves-selâm), “Hac menâsikinizi benden alınız (öğreniniz ve benim yaptığım gibi yapınız)” buyurmuştur. [Bu bakımdan, hacca gitmeden önce, kıymetli bir “Hac Rehberi”ni, dikkatli bir şekilde okumak, yapılacak ve yapılmayacak işleri iyice öğrenmek lâzımdır.]
Bütün dîn kardeşlerimize sahîh ve makbûl haclar temennî ediyoruz. Allahü teâlâ, “haclarını mebrûr, sa’ylerini meşkûr ve zenblerini mağfûr eylesin...”
 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı