Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Hindistân Fâtihi" Gazneli Mahmud

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2016-02-09 / Hit: 1248

Ehl-i sünnet âlimlerinin yetiştirilmesine büyük gayret sarf edenGazneli Mahmud, bid’at ehline karşı sert, hak mezhep ve ehline karşı ise pek yumuşak davranmıştır.
 
Sultân Gazneli Mahmud; Gazneliler Devleti’nin en büyük hükümdârı, Hindistân Fâtihi ve büyük İslâm kahramânıdır.2Kasım 971 (H. 361) târihinde doğanveotuz üç sene adâlet ve muvaffakiyetle saltanat sürenGazneli Mahmud,dîne, medeniyete pek büyük hizmetler yapmıştır. Ebü’l-Hasan-ı Harkânî hazretleri, onun zamânında yaşamış en büyük İslâm âlimlerinden biridir. Ehl-i sünnet âlimlerinin yetiştirilmesine büyük gayret sarf edenGazneli Mahmûd, bid’at ehline karşı sert davranmıştır...
Şâfiî âlimi Ebû Hâmid İsfehânî’yi,Bağdâd’daki Abbâsî Halîfesi’ne göndermiştir.Halîfe el-Kâdir(991-1030), Gazneli Mahmûd’un elçisini memnûniyetle karşılamıştır.Yeni hükümdâra saltanat alâmetlerinden hil’at, tâc ve bayrakla birlikte, sâhib olduğu ülkelerin “Ahd”ini gönderip, “Yemînü’d-Devle”, “Veliyyü Emîri’l-Mü’minîn” ve “Emîrü’l-Mille” lakablarını vermiştir.
Sultân, gönderilenleri kabulden sonra, İslâm dînini yaymak ve İslâm düşmânlarıyla mücâdele etmek için,her yıl Hindistân’a sefer yapmayı vadetmiştir.Başşehir Gazne’de Abbâsî Halîfesi El-Kâdir adına hutbe okutanGazneli Mahmûd, yaptığı yemîne ve verdiği söze sâdık kalarak, Eylül 1000 târihinde, Hint seferlerine başlamıştır. Sultân Mahmûd, bu târihten 1027 yılına kadar Hindistan’aonyedi büyük seferdüzenlemiştir.Fethettiği bölgelerde mescitler, kürsüler ve minberler inşâ ettiren Sultân, İslâmiyetin esâslarını öğretmeleri için oralara âlimler de tayîn etmiştir.
Sultân Gazneli Mahmud,10. seferini,Hintlilerce mukaddes bilinen pekçok tapınak ve putun bulunduğu Thanesar şehrine yapmıştır. Hiçbir mukâvemetle karşılaşmadan şehre giren Sultân, bütün putları kırdırmıştır.Bu zafer, Hindûların İslâmı ve Müslümânları tanımalarına sebepolmuş, bunun netîcesinde pekçok kimse İslâmiyetle şereflenmiştir.
12. Hint seferinizengin ve bayındır bir ülke olan Kanave’a karşı yaptı. Baran (Bulendşehr) Kalesi önüne geldiğinde Raca Hardat,Sultânı hürmetle karşılayarak Müslümân olduğunu bildirdi ve şehri teslîm etti.
16. ve en meşhûr seferini,Somnat üzerine yaptı. Bu şehirde bulunan kutsal bir tapınaktaki put, her yıl, yüzbinlerce Hindû tarafından ziyâret edilir ve en kıymetli mücevherlerle süslenirdi. Sultân Mahmud bunu işitince, bu sapık inançla birlikte, o putu da yıkmaya karar verdi. Bu sâyede,Hintliler arasında İslâm dîninin yayılması da çabuklaşmışolacaktı.
18 Ekim 1025 târihindeotuzbin atlı ve yüzlerce gönüllüden meydâna gelen orduyla harekete geçen Sultân, 8 Ocak’ta Somnat’ı zabtetti. Tapınağa girdikten sonra müezzine, tapınağın üzerine çıkarak ezân okumasını emretti...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı