Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Beylikten İmparatorluğa...

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2016-04-12 / Hit: 1079

Söğüt ve Domaniç yaylalarına400 çadırhâlinde yerleşen şerefli atalarımız, kısa zamandabeylik, hânlık/hâkânlık, devlet ve cihân imparatorluğumeydana getirmişlerdir...

 
 
Fransız târihçi Grengur, Osmanlı Devleti’nin kuruluşu, gelişmesi ve yükselmesi hakkında,“Bu yeni imparatorluğun teessüsü [kuruluşu], beşer [insanlık] târihinin en büyük ve hayrete değer [şaşılacak] vakalarından [olaylarından] biridir”demektedir.
Söğüt ve Domaniç yaylalarına400 çadırhâlinde yerleşen şerefli atalarımız, kısa zamandabeylik, hânlık/hâkânlık, devlet ve cihân imparatorluğumeydana getirmişler, hattadünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurmuşlar, ayrıcabütün Müslümânların başı hâline gelmişler, yanihilâfet merkezi olmuşlardır.624 sene üç kıtada at koşturmuşlar, İslâm bayrağını dalgalandırmışlar, dünyaya âdil bir şekilde nizâmı onlar vermişlerdir.
Gerçekten de bir aşîretten cihângîr bir imparatorluğa giden yoldaOsmanlı hânedân mensuplarının kudret kaynakları incelenecek olursa, devletin temelleri ve şaşırtıcı yükselişi daha iyi anlaşılır.Ertuğrul Gâzî’nin, oğlu Osmân Gâzî’ye bıraktığı 4.800 kilometrekarelik beylik, 43 yıl içinde, 3 mislinden daha fazla büyüyerek 16.000 kilometrekareye ulaştı.
Orhân Gâzîise, babasından devraldığı devletini, 6 kat daha büyüterek 95 bin kilometrekareye çıkardı.Murâd-ı Hüdâvendigâr, devletini beş misli daha büyüterek 500 bin kilometrekareye yükseltti.Artık aşîretten beyliğe geçen Osmânlı Devleti, imparatorluğa hâzırlanıyordu.
Fâtih’in İstanbul’u fethiyle nasıl büyük bir imparatorluk olduğumuz, hele Yavuz’un Mısır’ı fethiyle de nasıl hilâfet merkezi hâline geldiğimiz cümlenin malûmudur.Şerefli ecdâdımızın kazandıkları pekçok zafer vardır, bir kısmını şöyle zikredebiliriz:
Koyulhisâr Zaferi, 27 Temmuz 1301’de Bizanslılara.
Sırpsındığı Zaferi, 1363 yılındaHaçlı ittifâkına.
Çirmen Zaferi, 1371’deBalkan ittifâkına.
Birinci Kosova Zaferi, 1386’daHaçlı ittifâkına.
Niğbolu Zaferi, 1396’daHaçlı ittifâkına.
Varna Zaferi, 1444’temüttefik Haçlılara.
İstanbul’un Fethi, 29 Mayıs 1453’te Bizanslılara.
Otlukbeli Zaferi, 1473’te Akkoyunlulara.
Çaldıran Zaferi, 1514’te Safevîlere.
Mercidâbık Zaferi, 1516’da Memlûklere.
Ridâniye Zaferi, 22 Ocak 1517’de Memlûklere.
Mohaç Zaferi, 1526’da Macarlara.
Preveze Deniz Zaferi, 1538’demüttefik Haçlı donanmasına.
Cerbe Zaferi, 1560’tamüttefik Haçlı donanmasına.
Haçova Zaferi, 1596’daHaçlı kuvvetlerine.
Vadiüs-Seyl Zaferi, 1578’de Portekizlilere.
Çıldır Zaferi, 1578’de Safevîlere.
Koyunadaları Zaferi, 1695’te Venediklilere karşı kazanıldı...
Bunları ifâde ettikten sonra şimdi de burada, üzülerek belirtelim ki, asîl milletimizin yükselmesini ve güzel memleketimizin ve ebed-müddet devletimizin ilerlemesini istemeyen düşman güçler, maalesefbilhassa çocuklarımızın ve gençlerimizin, millî ve manevî değerlerden mahrum, mâzisine, târihine, kültürel değerlerine yabancı, hattadüşmân olarak yetişmeleriniarzuetmekte ve bu hususta büyük gayretler göstermektedirler...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı