Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Dinimizdeki güzel hasletlerden bazıları

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2016-07-26 / Hit: 1129

 

 

Dinimizdeki güzel hasletlerden bazıları

“Bir kimsenin, Allahü teâlâya muhabbetiningerçek olup olmadığının alâmeti,kendisinde deniz misâli cömertlik,güneş misâli şefkat, toprak gibi tevâzu olmasıdır.”
 
Dünkü makâlemizde, birer nebze“ihsân”, “cûd”ve“atâ”terimleri üzerinde durmuştuk. Bugün ise, bu terimlere manabakımından çok yakın olan, hattâ hemen hemen aynı manalarda kullanılan bazı terimler üzerinde duracağız. Bunlar: “Fadl”,Kerem”,Lutf =Lütuf”ve“Cömertlik”tabîrleridir.
Fadl”: “1. İhsân. 2. Fazîlet, üstünlük”anlamlarında kullanılan bir terimdir.
Kemahlı Hâcı Feyzullah Efendi(rahimehüllah)“Allahü teâlâ, kullarına iyi olanı/faydalı olanı vermeye, kimisine sevap, kimisine azapyapmaya mecbur değildir. Âsîlerin/günâh işleyenlerin hepsini Cennet'e koysa,fadlınayakışır. İtâat/ibâdet edenlerin hepsini Cehennem'e atsa,adâletineuygun olur. FakatMüslümânları ve ibâdet edenleri Cennet'e sokacağını, bunlara sonsuz nimetler, iyilikler vereceğini; kâfirlere ise, Cehennem'de sonsuz azapedeceğini dilemiş ve bildirmiştir.O, sözünden dönmez” buyurmuştur.
Kerem”: “Cömertlik, severek vermek”demektir.Sevgili Peygamberimiz buyurmuştur ki: “Her kim ihtiyâcından fazla bir suyu, muhtaç olanlardan esirgerse, Kıyâmet gününde, Allahü teâlânın kerem ve ihsânına kavuşamaz.”(Ahmed bin Hanbel)
İmâm-ı Rabbânîhazretleri de: “Allahü teâlâ öyle bir ihsân sâhibidir ki,keremveihsânlarınıdost ve düşmân herkese saçmaktadır” buyuruyor.
Lutf =Lütuf”: “İhsân, iyilik”demektir.“Bir kula, dîni hakkında, Allah tarafından bir nasîhat gelirse; bu nasîhat, Cenâb-ı Hak tarafından kendisine gönderilmiş bir nimet ve lütuftur. Onu kabul eder ve gereğini yerine getirirse, ne güzel; kabul etmezse, günâhının çoğalması ve Allah'ın gazabının çoğalması bakımından onun aleyhinde bir delîl olur.”(Mevâızu’l-Hulefâ)
“Cömertlik”kelimesine gelince:“Dînin, vicdânın ve mürüvvetin (insanlığın) vermeyi emrettiği yerde vermek kendisine zor gelmemek”demektir.
Peygamber Efendimiz (aleyhis-selâm) buyurmuştur ki:
“Cömertlik, Cennet ağaçlarından bir ağaçtır; dalları dünyâya uzanmıştır. Kim ondan bir dal tutarsa, o dal kendisini Cennet'e çeker.”(Et-Tarîku’s-Sâlim)
“Cömerdin yemeği şifâ, cimrininki hastalıktır.”(Dârekutnî)
Yûsuf Sinânüddîn(rahmetullahi aleyh), mühim bir noktaya dikkat çekmiştir:“Cömerdlik,isrâf ile cimrilik arasında orta bir durumdur. Âzâ/uzuvlarla vermek kâfî değildir. Ayrıca kalbin de verme işinden râzî olması, buna karşı çıkmaması lâzımdır.”
Büyük âlim ve velîlerden Bâyezîd-i Bistâmî (kuddise sirruh) ise ne güzel söylemiştir:
“Bir kimsenin, Allahü teâlâya muhabbetinin (sevgisinin) gerçek olup olmadığının alâmeti,kendisinde deniz misâli cömertlik,güneş misâli şefkat, toprak gibi tevâzu (alçak gönüllülük) olmasıdır.”
26.07.2016

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı