Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Selâhaddîn Eyyûbî’nin Kudüs'ü kurtarması...

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2016-08-29 / Hit: 894

Kudüs Hıristiyânların ellerinden çıkınca,Papalığın propagandasıyla Avrupa kıtası ve Hıristiyân âleminde, Müslümânlar üzerine sefer hazırlığı başladı.

Birinci Haçlı Seferi sonunda,Haçlılar, Kudüs’ü ele geçirince, Müslümânları câmilerde çocuk-genç-ihtiyâr, kadın-erkek ayırt etmeksizin öldürmüşler, sokaklardan akan kan, atların karnına kadar yükselmişti.
 
HâlbukiSalâhaddîn Eyyûbî, Kudüs’ü fethedince, zengin Haçlıları ve Hıristiyânları kurtuluş akçesiyle serbest bırakıp, fakirlerini affetti. Kudüs’te kalmak isteyenlere de, cizye ödemek şartıyla müsâade etti.
 
Kudüs’ün 89 yıl sonra tekrâr Müslümânların eline geçmesi,İslâm âlemini çok sevindirdi.Salâhaddîn Eyyûbî’nin, zaferine İslâm memleketlerinde şükrân ifâdesi olarak dînî merâsimler yapıldı. Salâhaddîn Eyyûbî, bütün Müslümânların gönlünde taht kurdu. Haçlıların tahrip ettiği şehri, yeniden imâr etmeye başladı. Kudüs’ün mübârek makâmları, evler ve Mescid-i Aksâ ile Kubbetü’s-Sahra’yı tamîr ettirdi.Şehirde hastane, mektep ve medreseyle sosyal tesisler yaptırdı.Eyyûbî emîrleri de Kudüs’te pekçok sosyal tesîsler ve nâdide binalar inşâ ettirip, şehri imâr ettiler. Haçlı katliâm ve tahrîbatının izlerini silmeye çalıştılar.
 
Salâhaddîn Eyyûbî’nin Haçlılara karşı mücâdelesi sonunda, Kudüs Hıristiyânların ellerinden çıkınca,Papalığın propagandasıyla Avrupa kıtası ve Hıristiyân âleminde, Müslümânlar üzerine sefer hazırlığı başladı.
 
Papa III. Clemens’in teşvîkıyle Fransa, İngiltere kralları ile Almanya imparatoru kumandasında,Eyyûbîler üzerineÜçüncü Haçlı Seferi(1189-1192) yapıldı.Fransa Kralı Filip Ogüst ve İngiltere Kralı Arslan Yürekli Rişar deniz yoluyla Filistin’e sâhilden gelip, Sur’dan karaya çıktılar.
 
Salâhaddîn Eyyûbî’nin, Kudüs fethinden sonra serbest bıraktığı Haçlı kumandânları kendisine ihânet ettiler.Fransa ve İngiliz kralının kumandasındaki Haçlı kuvvetlerine kılavuzluk ederek,devrin en meşhur askerî harekâtlarından olan Akka Muhâsarasını başlattılar.Akka Muhâsarası karadan ve denizden devam etti. Eyyûbîler karadan Haçlıları çok zor durumlara düşürüyorlarsa da, deniz yoluyla Avrupa’dan devamlı yardım almaları, onların dayanmalarını uzatıyordu.
 
Akka Muhâsarası, 1191 yazına kadar devam etti. Antlaşma müzâkereleri devam ederken Haçlılar üç bin kişiyi katlettiler. Kudüs’ün teslîmini istediler.Salâhaddîn Eyyûbî’nin cesûrâne ve kahramanca mücâdelesi, Haçlıları akıl almaz icrââtların içine düşürdü. İngiltere Kralı Arslan Yürekli Rişar, kızını Kudüs Hâkimi Âdil’e, onun oğlu Melik Kâmil’e de şövalyelik pâyesi verdi.[Birkaç makâle içerisinde ele almaya çalıştığımız Salâhaddîn-i Eyyûbî konusunu, inşâallah yarınki makâlemizle bitirelim.]

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı