Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Öğretmenlere düşen görevler...

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2016-12-20 / Hit: 899

İslâm târihinde ilk defateşkilâtlı olarakSelçuklu VezîriNizâm'ül-MülktarafındanBağdâd’da kurulan Nizâmiye Medreselerinde maaşlı olarak öğretmen istihdam edilmiştir...
 
 
Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîminde (meâlen) buyuruyor ki:“Ey îmân edenler! Kendinizi ve âile efrâdınızı Cehennem ateşinden koruyunuz...”[Tahrîm, 6]
Kur'ân-ı kerîmde, böylece nefislerimizi ve âile efrâdımızı, yakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem ateşinden korumamız emredilmektedir. Cehennem ateşinden korumak da, îmânı, farzları ve harâmları öğretmekle, ibâdete alıştırmakla, kötü arkadaşlardan ve zararlı neşriyâttan korumakla olur. Bütün fenâlıkların başı, kötü arkadaştır.
Dînimizin temeli, îmânı, farzları ve harâmları öğrenmek ve öğretmektir. Allahü teâlâ, Peygamberleri bunun için göndermiştir.Allahü teâlâ, Müslümanlara“Emr-i marûf”yapmayı emrediyor. Yani,"benim emirlerimi, bildiriniz, öğretiniz"buyuruyor.“Nehy-i münker”yapmayı da emrederek,"yasak ettiğini bildirdiği harâmların yapılmasına râzı olmamamızı"istiyor...
"Eshâb-ı kirâm"adı verilen ilk müminler, Peygamber Efendimizden (sallallahü aleyhi ve sellem) öğrendikleribilgileri çeşitli beldelere, ülkelere giderek insanlara anlatıp, öğrettiler.Onların hem bu dünyâda, hem de âhirette kurtuluşlarına vesîle oldular. Bilindiği üzere, Eshâb-ı kirâm (radıyallahü anhüm), bu vazîfeyi karşılıksız ve Allah rızâsı için yapmışlardır.
Hulefâ-i Râşidîn (Dört Halîfe)zamânında,muallimvazîfesiyle çeşitli beldelere gönderilen kimselere devlet bütçesinden ücret verilmiştir.Câmi ve mescidlerde yürütülen eğitim ve öğretimfaaliyetleri, İslâmî ilimlerin sonraki nesillere ulaşmasını sağlamıştır.
Emevîler ve Abbâsiler devrinde, âlim olan kimseler, câmilerde ve mescidlerde insanlara ilim öğreterek öğretmenlik mesleğini sürdürmüşlerdir.Emevîler devrinden itibâren çocuklar için açılan mekteplerde vazîfeli öğretmenler, dînî ve fennî bilgileri öğretmişlerdir.O zamana kadar daha çok fahrî olarak âlimler tarafından yürütülen öğretmenlik,bu devirden itibâren bir meslek olarak ortaya çıkmıştır.
Sekizinci asırda üç bin talebeyi barındıran Belh'li Ebü’l-Kâsım Dahhâk’ın mektebi, ilköğretimde önemli bir merhale olarak kabul edilmiştir.Bu nevi mekteplere,“Küttap”veya“Mektep”, öğretmenlerine de“Muallim”adı verilirdi...
İslâm târihinde ilk defateşkilâtlı olarakSelçuklu VezîriNizâm'ül-MülktarafındanBağdâd’da kurulan Nizâmiye Medreselerindevazîfeli ve maaşlı olarak muallimler (öğretmenler), dînî ve fennî ilimleri öğretmişlerdir.
İslâm ülkelerinde eğitim-öğretimin hızla geliştiği ve öğretmenin büyük değer kazandığı sıralarda, Avrupa’da ve diğer ülkelerde öğretmenlik umûmiyetle dîn adamları ve kilise vazîfelileri tarafından yürütülüyordu...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı