Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Kibir, çok kötü bir sıfattır!..

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2017-01-30 / Hit: 771

Kibir"Kendisini başkasından üstün görme" hâlidir."Tekebbür", "mükâbere", "azamet"ve"kibriyâ"gibi terimler de bu konuyla yakından alâkalıdır.
 
Bazı kimselerin çıkıp liyâkatleri bulunmadığı ve öyle olmadıkları hâlde,"Ben müceddidim", "Ben beklenen mehdîyim", "Ben beklenen Mesîh Îsâ'yım", "Ben, Kur'ân-ı Kerîmde müjdelenen Ahmed Peygamberim", "Ben mürşid-i kâmil ve mükemmilim", "Ben Kutbu'l-Aktâb'ım", "Ben Emîru'l-Mü'minîn ve Halîfe-i Müslimîn'im", "Ben Kâinât İmâmıyım", "Büyük âlim ve velîlerden İmâm-ı Gazâlî ve İmâm-ı Rabbânî gibi âlimler günümüzde gelseler, bana tâbi olmak mecbûriyetindedirler", "Ben kızdığımda, şiddetli rüzgârlar-kasırgalar eser, zelzeleler olur", "Ben, Allah ile konuştum; bana kâinâtı Habîb'im Muhammed'in hâtırına yarattım, ama senin hâtırına devam ettiriyorum dedi"gibi iddiâlarda bulunmaları veya müntesiplerinin hocaları hakkında böyle sözler söylemeleri veya yazmaları ruh hâllerinin normal olmadığına delâlet eder; bunlar kibrin, tekebbürün, büyüklük kompleksinin zirvesidir.
Kur'ân-ı kerîmde şöyle buyurulmuştur (meâlen):
"Onu hâtırla ki, meleklere; "Âdem'e(hürmet olarak)secde edin" demiştik de, bütün melekler secde etmişlerdi. Ancak[Cin tayfasından olan]İblis secde etmekten yüz çevirip kibirlendi ve kâfirlerden oldu.(Bakara, 34)
"Kibir": "Kendisini başkasından üstün görme" hâlidir."Tekebbür", "mükâbere", "azamet"ve"kibriyâ"gibi terimler de bu konuyla yakından alâkalıdır. [İnşâallah yarınki makâlemizde, birer nebze, onlardan da bahsedelim.]
"Temelluk": "İfrât (aşırı) derecede tevâzu"dur. Hadîs-i şerîfte buyurulmuştur ki:"Temelluk, Müslümân ahlâkından değildir."(İbn-i Adiy)
"Temelluk ancak üstâda ve tabîbe karşı câizdir. Başkalarına karşı câiz değildir." (Muhammed Hâdimî)
"Tabasbus": "Bir menfaate kavuşmak veya bir zarardan korunmak için tevâzu göstermek,yaltaklanmak" diye tarif edilmektedir.
"Dünyarütbelerinde, kendinden aşağı olanlara büyüklük göstermemektevâzudur. Çünkü eline geçenler, Allahü teâlânın lütfu ve ihsânıdır. Kendi elinde bir şey yoktur. Mevki ve servet sahiplerinintevâzugöstermeleri iyi olur, sevapolur. Amatabasbusgünâhtır. Dilencilerin tevâzuları böyledir." (Ali bin Emrullah)
"Vefâ":"Ahd"ve"Sözünde durmak"gibi manalarda kullanılmakta ve tevâzu ile birlikte tavsiye olunmaktadır. Muâz bin Cebel (radıyallahü anh) şöyle rivâyet etmiştir:
Resûl-i Ekrem (aleyhisselâm) bana;"Yâ Muâz! Allah'tan kork! Doğru konuşmayı, sözüne vefâyı, emâneti edâyı, hıyâneti terki, komşuyu himâyeyi, öksüze acımayı, yumuşak konuşmayı, herkese selâm vermeyi, kanatları alçaltmayı(tevâzuu)sana tavsiye ederim"dedi. (Mektûbât-ı Ma'sûmiyye)

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı