Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

İslamiyette kadının yeri ve önemi

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2017-03-13 / Hit: 833

Eğer bütün dünyâdaki kadınlar, İslâm dîninin kendilerine verdiği kıymeti, rahatı, huzuru ve hürriyeti bilmiş olsalar, hemen Müslümân olurlar.
 
Bilindiği üzere, İslâmiyet’ten önce kadının hiç değeri yoktu.Araplar,kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. Kâbe-i şerîfinetrafında bile kadınlar çıplak dolaşırlardı. Ancak Müslümânlık gelince, bu kötü âdetler son bulmuştur.
Günümüzde de, dünyânın birçok yerinde kadınlar horlanmaktadır.Meselâvaktiyle, Rusya’da [komünizm idâresi zamanında]kadınlara zulmedilmiş; erkek şeflerin baskıları altında, zorla"Kolhozlar"a sokulmuş, hayvanlar gibi, insafsızca, en ağır işlerde, boğaz tokluğuna çalıştırılmışlardır...
Hür dünyâ dedikleriHıristiyân ülkelerdeve İslâm ülkeleri denilenArap ülkelerindede"hayât müşterektir"denilerek, kadınlar, fabrikalarda, tarlalarda, ticârette, erkekler gibi çalışıyor ve çalıştırılıyorlar.
Kadınlara, lâyık oldukları değer verilmeli, onlara kötü muâmele revâ görülmemelidir.Eğer bütün dünyâdaki kadınlar, İslâm dîninin kendilerine verdiği kıymeti, rahatı, huzuru ve hürriyeti bilmiş olsalar, hemen Müslümân olurlar.
Burada, bir vâkıayı tespit ve ifâde edelim:Her kadın, bir erkeğin ya kızıdır, ya kız kardeşidir, yahut hanımı veya annesidir. [Bir hadîs-i şerîfte:"Cennet, anaların ayaklarının altındadır"buyurulmuştur.]
Allahü teâlâKur’ân-ı kerîminde (meâlen) şöyle buyurmaktadır:
“Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık(yani Hazret-i Âdem ile Hazret-i Havvâ’nın çocukları ve torunları olmak üzere vücuda getirdik)ve sizleri milletlere ve kabîlelere ayırdık ki, birbirinizi tanıyasınız/aranızdaki yakınlığı anlamış olasınız! Şüphe yok ki, sizin Allah katında en kıymetli, en üstün olanınız, takvâsı en çok olanınızdır...”(Hucurât, 13)
Yine Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîmde (meâlen);“Ey insanlar! Sizi, bir tek canlıdan yaratan, ondan, yine zevcesini vücuda getiren ve ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbiniz’den çekinin/korkun”(Nisâ, 1) buyurmaktadır.
Diğer bir âyet-i kerîmede de şöyle buyurulmaktadır:"Şüphe yok ki Müslümân erkekler ve Müslümân kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itâat eden/tâata devam eden erkekler ve itâat eden/tâata devam eden kadınlar, sâdık/doğru erkekler ve sâdık/doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevâzı(Allah'a saygılı) erkekler ve mütevâzı(Allah'a saygılı) kadınlar, sadaka/zekât veren erkekler ve sadaka/zekât veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret/bağışlanma ve büyük bir mükâfât hazırlamıştır."[Ahzâb, 35]

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı