Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

İnsanlara büyük hizmetler yapan bazı rehberler...

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2017-09-11 / Hit: 608

Bir kısımşehirler vardır kionlar anıldıkları zaman, hemen oralarda yaşayan bazıbüyük âlim ve velîlerhâtıra gelir; bu şehirler âdetâ onlarla özdeşleşmişlerdir.
 
Allahü teâlâ,Âdem aleyhisselâmdan beri, insanları ebedî saâdete kavuşturmak için Peygamberler göndermiştir.Peygamberler, insanları kurtuluşa dâvet etmiş, doğru olan yolu bıkmadan, usanmadan ve yılmadan anlatmışlardır.
Peygamberlere tâm tâbi olan, Allahü teâlânın sevgisi ile dolu velî zâtlar her devirde bulunmuş ve insanların dîn ve dünyâ saâdetine ulaşmaları için çalışmışlardır.
İnsanlara doğru yolu göstermeleri, hâl ve hareketleri ile örnek olmaları evliyânın belli başlı vasıflarıdır.Ayrıca, Allahü teâlânın rızâsı için, insanların dertleri ile dertlenmeleri ve fedâkârlıkları onların şânındandır. Onlar, Peygamberlerden sonra seçilenler sınıfındandırlar...
Târih boyunca insanlığa huzurlu devirler yaşatmış olanEmevîler, Abbâsîler, Karahânlılar, Gazneliler, Timûroğulları, Bâbürlüler, Selçûklular, Osmânlılarve daha birçok İslâm devletlerinin sultânları, hep bu büyüklerin rehberliğinde hizmete devâm etmişler, yeri gelince, atlarının arkalarından gitmişler, bazen onlarla berâber savaşlara katılmışlardır. Onlar, duâ ordularının kumandânları ve dertlerin mânevî tabibleridirler.
Bir kısımşehirler vardır kionlar anıldıkları zaman, hemen oralarda yaşayan bazıbüyük âlim ve velîlerhâtıra gelir; bu şehirler âdetâ onlarla özdeşleşmişlerdir.Burada birer misâl olmak üzere zikredecek olursak:Yurt dışındaBuhârâ (Özbekistân)denilince, hemenİmâm Buhârî ve Şâh-ı Nakşibend;
Bağdâd (Irâk)denilinceİmâm-ı A’zam ve Abdülkâdir-i Geylânî;
Serhend (Hindistân)denilince deİmâm-ı Rabbânî Müceddid-i Elf-i Sânî Ahmed Fârûkî Serhendî, oğlu Muhammed Ma’sûm Fârûkî ve torunu Seyfeddîn-i Fârûkîhâtırlanmaktadır (kaddesallahü teâlâ esrârehümü’l-aliyye).
Güzel ülkemizde de meselâKonyadenilince, hemenHazret-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, hocaları Şems-i Tebrîzî ve Sadreddîn-i Konevî;KastamonudenilinceŞeyh Şa’bân-ı Velîhâtırlanmaktadır.
Ankaraanıldığı zamanHâcı Bayrâm-ı Velî ve Seyyid Abdülhakîm Arvâsî,Nevşehirzikredildiği zamanHünkârHâcı Bektâş-ı Velî,KırşehiranıldığındaAhî Evrân,Kayserizikredildiğinde deSeyyid Burhâneddîn Tirmizîhâtırlandığı gibi.
YineBursa’yı zikrettiğimizde, hemen hâtıraMolla Fenârî, İsmâîl Hakkı Bursevî, Emîr Sultân ve Muhammed Üftâde..... hazretlerigelir (rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmaîn).
Erzincândenilince de, hemen hâtıraTerzi BabaHazretleri gelmektedir.Siirt’ten bahsedilince ise,İsmâîl Fakîrullah, İbrahîm Hakkî Erzurumî, Şeyh Memdûh.....gibi kıymetli zevât hâtırlanmaktadır.
Van ve Hakkârîbölgelerinde de, Seyyid Tâhâ-yı Hakkârî, Seyyid Fehîm-i Arvâsî, Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî gibi zevât yetişmiştir.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı